Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Сидорович Виталий Михайлович
заведующий лабораторией
СИДОРОВИЧ Виталий Михайлович
БиографияПубликации
 1. Мезалітычны інвентар з паселішча Кавальцы 5 (Кавальцы 1-ГЭС)/ Матэрыялы па археалогіі Беларусі, 20, 2011, С. 274-278 (сумесна з В. Ашэйчыкам і А. Вашанавым)
 2. Международные научные чтения памяти профессора БГУ Валентина Наумовича Рябцевича. Studia Numismatika Albaruthenica. Зборнік навуковых артыкулаў. 2011. Вып. 1. Стр. 16-21. (совместно с А.Н. Плавинским)
 3. Находки монет античной Греции на территории Беларуси.// Сборник тезисов сообщений XVІ-й Всероссийской Нумизматической конференции. Санкт-Петербург, 2011, С. 25–26.
 4. Рымскія манеты з селішча Некасецк / Матэрыялы па археалогіі Беларусі, 20, 2011, С. 418-419 (сумесна з Э. Зайкоўскім)
 5. Coins of the Roman Empire from Anton Brodovski`s Collection in the Museum of Regional Ethnography of the Vitebsk District / The International Numismatic Conference. Lecture summaries. Vilnius, May 23-25, 2012. National Museum of Lithuania. Vilnius, 2012. P. 64-67.
 6. Малечский клад римских денариев (основные итоги исследования). // Pieniądz i sistemy monetarne. Stidia i materiały. Augustow-Warszawa, 2012, s. 29-35.
 7. Горовлянские клады или Горовлянский клад? / Семнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Москва-Пущино, 22-26 апреля 2013 г. Тезисы докладов и сообщений. Москва, 2013, с. 98-100. (совместно с Вяч.С. Кулешовым и Н.А. Плавинским).
 8. Roman provincial coins in Belarus: on the issue of mode and time of penetration of autonomous coinages into East European Barbaricum / Money, Economy and Society. International numismatic symposium – lecture summaries. Košice, May 16 – 19, 2013, p, 34-35.
 9. Элементный анализ серебряных монет методом двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии. // Вестник БГУ, Серия 1. 2013, № 1, С. 11-16 (совместно с Е.С. Воропаем, К.Ф. Ермалицкой, А.Н. Плавинским).
 10. A hoard of Alexandrian Tetradrachms from the Last Quarter of the 3rd Century AD Found in the Upper Neman Region, Notae Numismaticae–Zapiski Numizmatyczne, VIII, 2013, pp. 173–184.
 11. К вопросу о времени и способах поступления римских монет на территорию Беларуси / XIV-й Нумизматический Симпозиум. Тезисы докладов. Молдова, Кишинев, Национальный музей истории Молдовы, 2013 г.
 12. Скарбы нумізматычнага кабінета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Памяці прафесара В.Н Рабцэвіча прысвячаецца. (укладанне сумесна з А.М. Плавінскім). 2014.
 13. Находки римских монет на территории белорусского и украинского Полесья (бассейн р. Припять) // Другія Навуковыя Чытанні памяці прафесара Валянціна Навумавіча Рабцэвіча (1934-2008). Тэзісы дакладаў. Мінск-Нясвіж, 26-28 лістапада 2014 г. (совместно с К.В. Мызгиным).
 14. Унікальны рыжскі траяк Стэфана Баторыя чаканкі 1581 года са збору Нумізматычнага кабінета БДУ// Другія Навуковыя Чытанні памяці прафесара Валянціна Навумавіча Рабцэвіча (1934-2008). Тэзісы дакладаў. Мінск-Нясвіж, 26-28 лістапада 2014 г.
 15. The Finds of Greek and Roman Provincial Coins in Belarus // Notae Numismaticae–Zapiski Numizmatyczne, IX, red. naukowa J. Bodzek, 2014, С. 71-94.
 16. Дегтянский клад середины XI века: состав и контекст // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2015. № 6. С. 143–180 (совместно с С.С. Рябцевой и Н.А. Плавинским).
 17. “Паўсталая з попелу?” (лёс даваеннай нумізматычнай калекцыі музея БДУ) // Банкаўскі веснік, 3 [632], сакавік 2016, с. 51–57.
 18. Гісторыя вывучэння антычных манет у Беларусі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны, 11, Мінск: БДУ, 2016, с. 176–186.
 19. Пячатка князя Глеба Нарымонта XIV ст. з в. Стары Капыль // Беларуская даўніна, 3, Мн., 2016, с. 45–46. (сумесна з А.Ф. Касюк).
 20. Находки византийских монет на территории Республики Беларусь // Девятнадцатая всероссийская нумизматическая конференция. Великий Новгород, 18-22 апреля 2017 г. Тезисы докладов и сообщений. 2017, с. 30–34 (совместно с А.О. Шевцовым и Н.А. Плавинским).
 21. Рымскія манеты з гарадзішча і селішча каля в. Кардон у Беларускім Падзвінні // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. № 4, 2017, С. 43–49 (сумесна з В.М. Ляўко).
 22. Barbarian Imitations of Ancient Coins in the Territory of Belarus // Notae numismaticae. Tom XII. – Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017. – P. 125–137.
 23. Алекшыцкі манетна-рэчавы скарб эпохі Вялікага перасялення народаў // Банкаўскі веснік, 2018, 2 [655], С. 3–16 (сумесна з В.Г. Беляўцом).
 24. Скарб рымскіх дэнарыяў з-пад в. Бачанцы Ваўкавыскага раёна // Трэція навуковыя чытанні памяці прафесара Валянціна Навумавіча Рабцэвіча (1934–2008). Тэзісы дакладаў. Мінск, 16–18 мая 2018. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 9.
 25. Рымскія манеты з селішча Мерчыцы-2 Пінскага раёна // Трэція навуковыя чытанні памяці прафесара Валянціна Навумавіча Рабцэвіча (1934–2008). Тэзісы дакладаў. Мінск, 16–18 мая 2018. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 11–12 (сумесна з В.Г. Беляўцом).
 26. Умовы фарміравання гандлёвых камунікацый на тэрыторыі Беларусі ў канцы I – пачатку II тыс. н. э. // Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века: мат-лы 18-й междунар. науч. Конф., 17–18 мая 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск: ИВЦ Минфина, 2018. – Ч. 1. – С. 92–93 (сумесна з М.А. Плавінскім).
 27. Находки херсоно-византийских монет на территории Беларуси // ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка / Материалы V Международного Нумизматического Симпозиума (Москва 20–21.09. 2018 г.). – Москва, 2018. – С. 115–120 (совместно с А.О. Шевцовым).
 28. Манета Канстанцыя ІІ з паселішча Мерчыцы-2 на Загароддзі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 29. 2018. С. 213–217 (сумесна з В.Г. Беляўцом).
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.