Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es

Разделы в монографиях

 1. Gruša, A. Skorinosatminimo įprasminimas. Baltarusija / A. Gruša // PranciškausSkorinos «RusėniškajaiBiblijai» – 500 / sud. S. Narbutas. – Vilnius: Lietuvosmokslų akademijosVrublevskių biblioteka, 2017. – P. 113–124 (0,5 а. л.).

Монографии и брошюры:

 1. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў XV – першай паловы XVI ст. Мінск, 2006. 215 с.
 2. Мяноўная грамата князя Васіля Нарымонтавіча і фарміраванне пісьмовай культуры ў прававой сферы Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XIV – першай трэці XVI ст. Мінск, 2010. 96 с.
 3. Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.) Минск: Беларуская навука, 2015. – 465 с.
 
Научно-методические рекомендации:
 1. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (XIII-XVIII стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага). Мінск, 2003. 168 с.
 
Археографические книжные издания:
 1. Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга Запісаў 44 (1559-1566). Мінск, 2001. 229 с.
 2. Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 523. Кніга Публічных спраў 1. Мінск, 2003. 445 с. (соместно с М. А. Войтовичем и М. Ф. Спиридоновым)
 3. Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка, волковыского и оболецкого державцы М.В. Клочко. Литовская метрика. Книга № 228. Книга судных дел 9. 1533-1540 гг. Москва, 2008. 524 с. (совместно с В. А. Ворониным, И. П. Старостиной и А.Л. Хорошкевич).
 4. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в. / подг. А. Л. Хорошкевич, С. В. Полехов, В. А. Воронин, А. И. Груша и др. – Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. – Т. 1. – 864 с.; Т. 2. – 522 с.; CIV с. ил., карт.

Учебные пособия

 

 1. Груша А. І., Латушкін А.М. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам) : дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)», 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства». Мінск: БДУ, 2014. – 103, [1] + электронна-аптычны дыск (СD)

Подготовка сборников научных статей и научное редактирование

 1. Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спрадчына/ Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі; уклад. А.Груша; рэдкал. Л. А. Аўгуль[і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – 295 с.
 
Переиздание исторических исследований:
 1. Доўнар-Запольскі М. В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах. Мінск, 2009. 759 с. (совместно с Р. А. Олехнович).

Справочные издания

 1. Учёные, прославившие Беларусь / Нац. акад. наук Беларусі ; сост.: М. П. Ахремчик, А. И. Груша [и др.]; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларускаянавука, 2017. – 366 с.

Статьи

 1. Службовы склад i структура канцылярыi ВКЛ 40-х гадоў XV - першай паловы XVI ст. // Metriciana: Даследаваннi i матэрыялы Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоўскага. 2001. Т. 1. С. 11-45.
 2. Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча за 1391 г. // Беларускі гістарычны агляд. 2001. Т. 8. Сш. 1-2. С. 123-135.
 3. Перапіс войска ВКЛ 1528 г.: гісторыя стварэння // Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 523. Кніга Публічных спраў 1. Мінск, 2003. С. 30-40.
 4. Ад “п(а)на Б(о)га” да “п(а)на г(о)с(по)д(а)ря”: як “палеограф” можа дапамагчы “гісторыку” // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Гальшаны-Навагрудак, 8-10 верасня 2006 г. / А. А. Каваленя (адк. рэд.), А. І. Груша (адк. сакр.) і інш. Мінск, 2007. C. 122-146.
 5. Рэлігія-мова-пісьмо: пра сутнасць устава і паўустава XI – першай паловы XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 9. С. 23-33.
 6. Pismo dokumentów kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materiałów Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi) // Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym / Pod red. W. Chorążyczewskogo i J. Tandeckiego. Toruń, 2007. S. 87 – 95.
 7. “И привильем своим потвердил”: у вытокаў пісьмовай культуры Вялікага княства Літоўскага // Памяць стагоддзяў на карце Айчыны: Зборнік навуковых прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Фёдаравіча Спірыдонава / Укладальнікі: Р. А. Аляхновіч, А. І. Груша, А. Б. Доўнар. Мінск, 2007. С. 198-240.
 8. Крыніцы для вызначэння прыкмет кірылічнага пісьма (палеаграфічны аспект) // Молодежь в науке – 2007. Приложение к журналу “Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. В четырех частях. Ч. 2. Серия гуманитарных наук. Мінск, 2008. C. 195-198.
 9. “Просите, и дано будет вам” (Мф. 7:7): ещё раз к вопросу о “заочных” листах канцелярии Великого княжества Литовского // СОЦІУМ. Альманах соціальної історїї. 2008. Вып. 8. С. 255-279.
 10. Credo quia veru: аб прычыне адсутнасці пісьменнасці ў варварскім грамадстве (метадалагічны аспект) // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. № 2. С. 3-14.
 11. Невядомы арыгінал граматы князя Васіля Нарымонтавіча канца XIV ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. № 11. С. 31-42.
 12. Доверял ли монарх своим подданным? (из жизни общества Великого княжества Литовского конца XV – первой трети XVI в.) // Istorijos šaltinių tyrimai / Sud. A. Dubonis. Vilnius, 2010. T. 2. P. 43-84.
 13. Недоверие – не из-за него ли появился письменный акт? // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2010. № 1. С. 131-156.
 14. Ваколіцы Менска і іх уладальнікі ў 30-х гадах XV – пачатку XVI ст. // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць (да 945-годдзя Мінска). Зборнік навуковых артыкулаў / Уклад. А. І. Груша; рэд. кал. А. А. Каваленя (старшыня) і інш. Мінск, 2012. С. 50-89.
 15. Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском в конце XV – первой трети XVI вв. // Генеалогія. Збірка навукових праць. Київ, 2013. С. 41-48.
 16. Великое княжество Литовское. Есть ли в нём место для Беларуси // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці. Матэрыялы навукова-практычнага семінара (Мінск, 26 сакавіка 2013 г.) / Рэдкал.: У. Р. Гусакоў [і інш.]. Мінск, 2013. С. 38-53.
 17. А. Нужен ли Новогрудку памятник Миндовгу // Беларуская думка. 2013. № 8. С. 96-103.
 18. О некоторых принципах издания актовых исторических источников периода Средневековья // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXV Международной научной конференции. Москва, 31 января – 2 февраля 2013 г. Москва, 2013. Ч. 2. C. 277-280.
 19. Степень аутентичности документа как фундаментальный признак определения статуса актовых книг (на примере книг Метрики Великого княжества Литовского 40-х годов XV – первой половины XVI вв. // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов. 2013 г. Материалы Международной научной конференции. Минск, 16-17 мая 2013 г. Минск, Москва, 2013. С. 97-100.
 20. Улада непарушнасці і памяці: “Старина” і яе трансфармацыя ў XV – першай трэці XVI ст. / А. Груша // СОЦІУМ. Альманах соціальної історiї / НАН України, Інститут історії України, Сектор соціальної історії; ред. кол.: В. Смолій  (гол. ред.) та ін. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 216-245.
 21. Chancery of Grand Duke of Lthuania in the End of the 14th – First Half of the 16th Century / A. Hruša // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2014. – № 3. – С. 50-55.
 22. «Хранить вечно». Архивы Великого княжества Литовского конца XIV – первой трети XVI в. / А. И. Груша // Исторический вестник. – 2014. – Т. 6. – С. 6-53.
 23. Одна из старейших частных библиотек Беларуси (книги П. Ф. Любича) / А. И. Груша // Материалы тринадцатой Международной научной конференции по проблемам книговедения «Книга в информационном обществе» (Москва, 28-30 апреля 2014 г.). В 4 ч. / редкол. В. И. Васильев (сопредседатель), Б. В. Ленский (сопредседатель) и др.; сост. Д. Н. Бакун, М. А. Ермолаева. – Москва: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 40-41. 
 24. Феномен актовых книг Великого княжества Литовского, ведшихся при великом князе Литовском и местных властях во второй половине XV – первой трети XVI в. / А. И. Груша // Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI Международной научной конференции. Москва, 14-15 апреля 2014 г. / редкол. Ю. Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Российский государственный гуманитарный университет, Институт архивоведения, Высшая школа источниковедении, специальных исторических дисциплин. – Москва: РГГУ, 2014. – С. 150-152.
 25. Старый письменный текст в многомерном пространстве / А. И. Груша // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития. Материалы международного научного семинара (Минск, 2-3 апреля 2014) / редкол. А. И. Груша (сопредседатель), В. И. Васильев (сопредседатель) и др. – Минск: Центральная научная библиотека НАН Беларуси, Москва: ФГБУ науки НИЦ “Наука” РАН, 2014. – С. 16-18.
 26. Из собраний Центральной научной библиотеки НАН Беларуси: Нетипичный случай удостоверения великокняжеского документа XVI в. / А. И. Груша // «Библиотека Академии наук: 300 лет служения науке». Юбилейная научная конференция, посвящённая 300-летию Библиотеки Российской академии наук. 27-28 ноября 2014 г. Тезисы докладов / Правительство Санкт-Петербурга, Ком. по науке и высшей школе, Библиотека РАН. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 25-26.
 27. Груша А.И. Могорич и завод как традиционные процедуры утверждения частных договоров в Великом Княжестве Литовском Oriens Aliter : časopis pro kulturu a dĕjiny střední a východni Evropy. – 2014 – № 1. – C. 9–20
 28. Груша А.И. Скарбніца навуковых ведаў (Да 90-годдзя Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 2. – С. 5-6.
 29. Груша А.И. Вкладные записи XIV в. в книгах Евангелия: акты или протоакты? // Русский Книжник: [Сборник РГБ] / РГБ; Научно–исслед. отдел книги и чтения; науч. ред. и сост. А. В. Кузьмин. – Москва: «Пашков дом», 2015. – С. 32–63.
 30. Груша А.И. Франциск Скорина: Достоинство писателя // Берковские чтения – 2015. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы III Международной научной конференции (Минск, 26–27 мая 2015 г.) / Сост.: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун. – Минск: ЦНБ НАН Беларуси; Москва: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2015. C.  130 – 135.
 31. Груша А.И. Многое ли нам известно о Франциске Скорине? // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.», Мінск, 16–17 красавіка 2015 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнікі: Г. У. Кірэева, Т. А. Сапега, А. А. Суша. – Мінск, 2015. – С. 27–31.
 32. Hruša A. Triumph and non-realised potential of written word: Lithuanian Metrica in the 15th – first half of the 16th century // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2015. – № 1. – С. 39–46.
 33. Hruša A. Import polski «dobrych praw chrześcijańskich» i ich recepcja w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV wieku do pierwszej połowy XVI wieku // Unia w Horodle na tle stosunkόw polsko-litewskich. Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodόw / Stowarzyszenie potomkόw Sejmu Wielkiego, Muzeum historii Polski w Warszawie; pod red. S. Gόrzyńskiego. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015. – S. 119–124.
 34. Hruša A. Po co są potrzebne «skomplikowane» publikacje źrόdeł historycznych? Edytorstwo  źrόdeł – ograniczenia i perspektywy / pod red. A. Perłakowskiego. – Krakόw, 2015. – S. 19–24.
 35. Груша А.И. Наступствы зацвярджэння дакументальнай пісьменнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім. Стваральнікі дакументаў і архівы ў канцы XIV – першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 8. – С. 33–43.
 36. Груша А.И. Центры и группы продвижения документальной письменности в Великом Княжестве Литовском в конце XIV – первой трети XV в. // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2015. – Вып. 30. – С. 53–66.
  37. Груша А.И. Происхождение и утверждение документа в Великом Княжестве Литовском в конце XIV – первой трети XVI в. // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2015. – Т. 59. – № 5. – С. 107–113.
 37. Груша А.И. Религиозный ритуал как предшественник документа // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – 2015. – № 4. – С. 29–37.
 38. Груша А.И. Актавыя кнігі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV – першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 10. – C. 5–12.
 39. Груша А.И. Первый год работы Библиотеки Института белорусской культуры // Научное и культурное взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: к 90-летию Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси: материалы IX сессии Совета по книгоизданию при МААМ и белорусско-российского научного форума с международным участием (Минск, 14-16 октября 2015 г.) / сост.: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун; редкол.: В. И. Васильев, А. И. Груша (сопред.) [и др.]. – Минск: ЦНБ НАН Беларуси; Москва: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2015. – С. 54-59.
 40. Груша А.И. Раскрытие ретроспективных фондов – актуальная задача библиотек Беларуси и России // Развитие единого культурного пространства Беларуси и России – важнейшее направление сотрудничества в рамках Союзного государства. (Заседание тридцать седьмое, гг. Молодечно, Минск, 9–10 апреля 2014 года) / Парламентское собрание Союза Беларуси и России; под ред. С. Г. Стрельченко. – Минск, Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2014. – С. 71–74.
 41. Груша А. Дакументальная пісьменнасць і грамадства Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV – першай трэці XVI ст.// Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 7. – С. 5–12.
 42. Груша, А. И. Почему Франциск Скорина решил стать просветителем? / А. И. Груша // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: материалы V Международного научного семинара (Минск, 19-20 апреля 2016 г.). – Минск: Центральная научная библиотека НАН Беларуси; Москва: ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2016. – С.74–78.
 43. Васильев, В. И. Книжная культура в контексте инновационного развития общества (итоги совместного научно-исследовательского проекта Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси и Центра исследования книжной культуры ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН / В. И. Васильев, А. И. Груша, Л. А. Авгуль, М. А. Ермолаева // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: материалы V Международного научного семинара (Минск, 19–20 апреля 2016 г.). – Минск: Центральная научная библиотека НАН Беларуси; Москва: ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2016. – С. 52–57.
 44. Васильев, В. И. Книжная культура в социогуманитарном пространстве: теория, история, современные проблемы (опыт сотрудничества Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси и Центра исследования книжной культуры РАН / В. И. Васильев, А. И. Груша, Л. А. Авгуль, М. А. Ермолаева // Книга :исслед. и материалы / Науч. совет РАН «История мировой культуры»; Центр исследования книжной культуры ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН. – М.: Фонд «Книжная культура». – С. 54–60.
 45. Груша, А. И. Друцкое Евангелие: новые контексты его изучения / А. И. Груша // Книга: Сибирь – Евразия : Труды I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 2 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос.акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – C. 12–19.
 46. Груша, А. И. Что Полоцк дал Франциску Скорине / А. И. Груша // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы = Francysk Skaryna – the personality, activity, legacy, modern images : материалы Междунар. науч. семинара, Полоцк, 24 мая 2017 г. / сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун. – Минск ; Москва, 2017. – C. 39–45.
 47. Груша, А. Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924–1990) / А. Груша // Бібліотечнийвіснік. – 2017. – № 3. – С. 3–11.
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.