Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Чеховский Георгий Константинович

Чеховский Георгий Константинович

Высшее учебное заведение, которое окончил, специальность:
Белорусский государственный университет, белорусский язык и литература.

Отрасли языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента:фонетика, фонология, стилистика и культура речи, лингвистика текста, когнитивная лингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, белоруский язык как иностранный.
 

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Политический дискурс в Беларуси: когнитивный и риторический аспекты (на материале политических текстов 1920-х - 1930-х гг.)", 2003, науч. рук. - кандидат филологических наук, доцент Семешко Л.И.

Профиль в Академии Google

Гаворым па беларуску: Вучэбны дапаможнік для замежных навучэнцаў – Мн., 1999 (Сямешка Л.І., Бадзевіч З.І. і інш.).

Русско-белорусский словарь / Под ред. Л.И. Семешко – Мн., 2001 (Семешко Л.И., Бадевич З.И. и др.).

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: Вучэбна-метадычны комплекс Для студэнтаў І курса спецыяльнасцей Г.10.02.01; Г.02.01.00 “Беларуская мова і літаратура”. – Мн., 2002 (Куліковіч У.І.).

Да пытання аб камунікатыўнай прыродзе палітычнага дыскурса (на матэрыяле тэкстаў па гісторыі Беларусі 20-30-х гг. ХХ ст.) // Веснік БДУ. Серыя IV. 2002. № 3.

Беларуска-рускі слоўнік / Пад рэд. Л.І. Сямешкі – Мн., 2004 (Сямешка Л.І., Басава Г.І. і інш.).

Беларуская мова: Хрэстаматыя. – Мн., 2005 (Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я. і інш.).

Сучасная беларуская мова. Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21.05.01 Беларуская філалогія, 1-21.05.02 Руская філалогія, 1-21.05.04 Славянская філалогія, 1-21.05.05 Класічная філалогія, 1-21.05.06 Рамана-германская філалогія. – Мн., 2005 (Бадзевіч З.І., Важнік С.А.).

Беларуская мова як замежная: вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”.  Мн., 2005 (Чахоўская Т.Л.).

Тэкст як феномен нацыянальнай культуры // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн., 2006.

Лінгвадыдактычныя асновы выкладання беларускай мовы як замежнай // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн.: БДУ, 2006.

Методыка выкладання беларускай мовы іншаземцам як вучэбная, навуковая і практычная дысцыпліна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2006.

Стылістыка тэксту як лінгвістычная дысцыпліна: генезіс, анталагічны статус, даследчыцкія парадыгмы, тэрмінасістэма // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6. / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. -- Мн.: РІВШ, 2007. -- С. 145-156.

Структурная лингвистика // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 142-143.

Текстология // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 196.

Язык // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 712.

Языкознание // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 713-715.

Семантыка моўных адзінак як аб’ект навуковага даследавання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2008. С. 125-130.

Web-аўдыторыя і электронныя СМІ // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2009. С. 80-85.

Праблемы генеравання маўлення і тэксту ў сучаснай лінгвістыцы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 9 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2010. С. 47-57.

Беларуская мова і методыка яе выкладання. Дзяржаўны экзамен. Вучэбная праграма для студэнтаў спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”  – Мінск: БДУ, 2010 (З.І. Бадзевіч, С.А. Важнік, І.А. Гапоненка, С.М. Запрудскі, Г.І. Кулеш, Г.К. Ціванова, І.М. Саматыя).

Сучасная беларуская мова: Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2010 (З.І. Бадзевіч, С.А. Важнік).

Інтэрнэт-лінгвістыка як навукова-тэарэтычная дысцыпліна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 94-104.

Белорусский язык для стран СНГ: учебник. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области лингвистики Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов, обучающихся по лингвистическим специальностям и направлениям. – М.: ИПК МГЛУ “Рема”, 2012 (Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич).

Сінтагматычныя адносіны ў фаналогіі // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 20-21 лістапада 2012 г.) / Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2013 г. – С. 240-244.

Лінгвістыка тэксту. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)” – Мінск: БДУ, 2013 (Т.Л. Чахоўская).

Сучасная беларуская мова. Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці дапаможніка для студэнтаў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мн.: БДУ, 2013 (Т.Л. Чахоўская).

Чахоўскі Г. К. Актуальны стан і тэндэнцыі развіцця сучаснай лінгваметодыкі // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдыктыкі: зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі (да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) / рэд. кал.: М. І. Новік і інш. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 342-345.

Чахоўскі Г. К. Віртуальны дыскурс і яго асаблівасці // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 94-99.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія[Электронны рэсурс, № дэпанента: 003207042014]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: З.І. Бадзевіч, С.А. Важнік, Т.Р. Рамза, І.І. Савіцкая, А.Л. Садоўская, Г.К. Чахоўскі, Т.Л. Чахоўская, С.М. Якуба. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 282 с.

Лінгвістыка тэксту[Электронны рэсурс, № дэпанента: 003107042014] : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская мова” (па напрамках) / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўт.-склад.: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 73 с.

Семиотические аспекты политического дискурса // Русский язык в контексте национальной культуры: Материалы ІІІ Междунар. науч. конф. Саранск, 21-23 мая 2014 г. / редкол. : Ю.А. Мишанин (отв. ред.) [и др.]. – В 2 томах. Том І.– Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – С. 252-257.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Тэрміналагічны даведнік.– Мінск: БДУ, 2014. – 93 с.

Рэкламны тэкст: асаблівасці генеравання, структуравання і ўспрымання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13. – Мн.: РІВШ, 2014. – С. 71-79.

Чахоўскі Г.К. Графіка, яе прадмет і задачы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14. – Мн.: РІВШ, 2015. – С. 62-80.

Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс]: вучэб. дапам. / склад.: З. І. Бадзевіч, А.Л. Садоўская, Г. К. Чахоўскі. – Мінск: БДУ. 2015. –486 с.

Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Тыпавая вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей “Беларуская філалогія” (па напрамках), “Славянская філалогія”. Мінск: РІВШ, 2015. – 34 с. (У суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Важнік С.А.).

Чахоўскі Г.К. Генераванне маўлення і тэксту: лінгвістычны аспект // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І. Свістунова [і інш.]; пад. агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 122-131.

Чахоўскі Г.К. Семіятычныя асаблівасці беларускага інстытуцыйнага дыскурсу // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. – С. 136-141.

Чахоўскі Г.К. Сінтагматычныя адносіны ў фаналогіі // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця. Мінск, 22-23 лістапада 2016 г. Навуковыя матэрыялы. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 147-152.

Chakhouski G. Тo question about maintenance of educating to Belarusian language as foreign // Исследование Беларуси” (Второй Пекинский университет, Посольство Республики Беларусь в КНР, Центр исследования Беларуси. – Китай, Пекин, Китай, 2017. – С. 48-52.

Чахоўскі Г.К. Літаратурныя нормы з пункту гледжання сінхроннай дынамікі // Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Беларуская граматыка: Ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці”. Мінск, 19-20 студзеня 2017 г. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 22-25.

Чахоўская Т.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: вучэбна-метад. дапам. для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 02 “Руская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2017. – 247 с.

Чахоўскі Г.К. Літаратурныя нормы з пункту гледжання сінхроннай дынамікі // Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Беларуская граматыка: Ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці”. Мінск, 19-20 студзеня 2017 г. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 22-25.

Стылістыка і культура беларускага маўлення. Тыпавая праграма для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія (аўтары: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі). – Мінск, 2017. – 24 c.

Чахоўскі, Г.К. VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова – Літаратура – Культура” // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – №1. – 2017. – С.124–126.

Чахоўскі, Г.К. Першы ў беларусістыцы: “Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы” // Настаўніцкая газета. – 2018. – 7 красавіка. – С.2.

Чахоўскі, Г.К. Інтэрнэт-маўленне як сродак камунікацыі // Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., каф. гісторыі беларускай мовы; рэдкал. М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.199–210.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – 323 с.

Чахоўскі, Г.К. Стылістыка тэксту як лінгвістычная дысцыпліна: генезіс, анталагічны статус, даследчыцкія парадыгмы // Материалы междунар. Научно-практ. конфер. “Тенденции развития языкового образования в современном мире - 2017”. Г. Минск, МГЛУ, 20-21 декабря 2017 г. – Минск: МГЛУ, 2018. – С.149–154.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – 212 с.

Чахоўскі, Г.К. Web-аўдыторыя і электронныя СМІ ў сучаснай медыяпрасторы // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.А. Антанюк; г. Минск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск, 2019. – С.219–224.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.