Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Бадевич Зинаида Ивановна

Бадевич Зинаида Ивановна

Бадевич Зинаида Ивановна

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность:
Белорусский государственный университет, белорусский и русский язык и литература.

Отрасли языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: современный белорусский язык, морфемика, словообразование, морфонология.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:
"Префиксальные прилагательные в современном белорусском языке", 1989, науч. рук. -
доктор филологических наук, профессор Шакун Лев Михайлович.

Профиль в Академии Google

Зборнік дыктантаў: (Для пед. ін-таў) (у суаўтарстве: Я.М.Адамовіч, З.І.Бадзевіч, В.А.Бекіш і інш.. Мн.: Вышэйшая школа, 1987;

Беларуская мова. Сінтаксіс. Пунктуацыя / Пад рэд. Я.М.Адамовіча. Мн.: Вышэйшая школа, 1989 (у суаўтарстве: АдамовічЯ.М., Бадзевіч З.І., Бекіш В.А., Грыгор’ева Л.М. і інш.);

Курс беларускай мовы. Мн.: Універсітэцкае, 1996 (у суаўтарстве: Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І.);

Беларуская мова. 8 клас. Падручнік для школ з беларускай мовай навучання. Мн., Бервіта, 1997 (у суаўтарстве: Антанюк Л.А., Бадзевіч З.І., Кныш М.В., Саматыя І.М.);

Гаворым па-беларуску. Вучэбны дапаможнік па беларускай мове для замежных навучэнцаў /Пад рэд. Л.І.Сямешка. – Мн.: БДУ, 1999 (у суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я., Сямешка Л.І. і інш.);

Беларуская мова. 8 клас. Падручнік для школ з беларускай мовай навучання. Мн., Бервіта, 2000 (у суаўтарстве: Антанюк Л.А., Бадзевіч З.І., Кныш М.В., Саматыя І.М.);

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове мове. Дапаможнік для вучняў 8 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Мн., Нав.-метад. цэнтр вучэбнай кнігі і сродкаў нав., 2002 (у суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Саматыя І.М.);

Русско-белорусский словарь. Мн.: Современное слово, 2000 (в соавторстве: Бадевич З.И., Басова А.И., Ляшук В.М. и др.).

50 правілаў беларускай пуктуацыі. Мн: Сучаснае слова, 2000 ( у суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Саматыя І.М.);

Экзамен па беларускай мове. Тэсты і даведачныя матэрыялы. Мн.: ТэтраСістэмс, 2002 (у суаўтарстве/ Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я., Якуба С.М.);

Беларуская мова. Экзаменацыйныя тэсты. Мн.: Юніпрэс, 2003 (у суаўтарстве Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я., Якуба С.М.);

Русско-белорусский словарь. Мн.: Современное слово, 2002 ( в соавторстве: Бадевич З.И., Басова А.И., Ляшук В.М. и др.);

Беларуская мова. Дапаможнік для падрыхтоўкі да экзаменаў і цэнтралізаванага тэсціравання. Мн.: Юніпрэс, 2004 (у суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я., Якуба С.М.);

Беларуская мова. Хрэстаматыя па беларускай мове. Мн.: Юніпрэс, 2005 (у суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я., Важнік С.А. і інш);

Беларуская мова. Дапаможнік для  падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага экзамену. Мн.: Юніпрэс, 2005.

Беларуская мова дапаможнік да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання і паступлення ў ВНУ, Мінск, Юніпрэс, 2005. С.301.;

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 9 клас. Мн., НІА, 2007. – 168 с.(у суаўтарстве – Саматыя І. М.).;

Новейший русско-белорусский и белорусско-русский словарь. Мн., Юнипресс, 2007. 926 (в соавторстве: Белокурская Ж.Е.);

Бадзевіч З.І.Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 8 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Мн., НІА. 2009. – 263 с. (у суаўтарстве – Саматыя І. М.);

Бадзевіч З.І. Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: дапаможнік для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Мінск: Аверсэв, 2010. – 191 с. (у суаўтарстве з Валочка Г.М., Кандраценя І.У., Кунцэвіч Л.П., Лукашанец А.А.).;

Бадзевіч З.І. Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі. Пішам па-беларуску: дапаможнік для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. – 172 с. (у суаўтарстве з Валочка Г.М., Кандраценя І.У.,Кунцэвіч Л.П., Лукашанец А.А.);

Бадзевіч З.І. Дэрывацыйнае поле прэфіксальных прыметнікаў са значэннем адмоўя ў сучаснай беларускай мове// Матэрыялы VI Міжнар. навук. канф. “Мова – Літаратура – Культура” (Мінск, 28 – 29 кастрычніка 2010 г.) – Мінск: Выд. цэнтр БДУ. – 2011. С. 189 – 194.

Бадзевіч З.І. Метафара як выразны моўна-выяўленчы сродак у паэме Якуба Коласа “Новая зямля” // Міжнар. нав. канф. “Каласавіны”. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 115 – 200.

Што ні дварок, то свой гаварок… //Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дыялектолага і лексікографа дацэнта Е.С. Мяцельскай . – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – Ч.2. – С. 9 – 14.

Бадзевіч З.І. Фармальна-семантычная арганізацыя зваротка з эмацыянальна-ацэначным значэннем у беларускім фальклоры // Матэрыялы III Міжнар. нав.-практ. канф. “Фальклор і сучасная культура”. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – Ч.1. – С. 25 – 30).

Бадзевіч З.І. Звароткі з эмацыянальна-ацэначным значэннем у беларускім фальклоры // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 10. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 11 – 16.

Бадзевіч З.І. Прэфіксоідныя ўтварэнні ў сучаснай беларускай мове // Пятые чтения, посвещённые памяти профессора В.А. Карпова. Сборник научных статей. – Мн., РИВШ, 2011. С. 111 – 115.

Бадзевіч З.І. Палажэнне аб дыпломнай рабоце. – Мн., БДУ, 2011. – 16 с.

Бадзевіч З.І. Дэрывацыйнае поле прэфіксальных прыметнікаў са значэннем інтэнсіўнасці, высокай ступені якасці ў сучаснай беларускай мове // Карповские научные чтения. Вып. 6, в 2-х частях. Ч. ІІ. Мн.: “Белорусский дом печати”, 2012. С. 161 – 165.

Бадзевіч З.І. Аб разнавіднасцях напісанняў з прыстаўкамі іншамоўнага і спрадвечна беларускага паходжання ў сучаснай беларускай мове // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ (Мінск, 20 – 21 кастрычніка 2011 г.). – Мн.: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 101 – 104.

Бадзевіч З.І. Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне. Тэрміналагічны даведнік. – Мінск, БДУ, 2011. – 40 с.

Бадзевіч З.І. Звышфразнае адзінства ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля” // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы ХХУІ навуковай канферэнцыі, 4 лістапада 2011 г. – Мінск: Ковчег, 2012. – С. 294 – 300.

Бадзевіч З.І. Сучасная беларуская мова. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі. Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ. Мн.: ТетраСистемс, 2012, 319 с.

Бадзевіч З.І. Фразеалагічныя варыянты ў творах Якуба Коласа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11/ пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск:РІВШ, 2012. С. 4 – 7.

Бадзевіч З.І. Утварэнне форм загаднага ладу дзеясловаў у сучаснай беларускай мове // Роднае слова. 2013. № 9. С. 41 – 43.

Бадзевіч З.І. Выкарыстанне прыметнікаў у беларускамоўных тэкстах розных стыляў // Карповские научные чтения. Вып. 7, в 2-х частях. Ч. ІІ. Мн.: “Белорусский дом печати”, 2013, с. 221 – 225.

Бадзевіч З.І. Адасобленыя прэдыкатыўныя акалічнасці ў трылогіі Якуба Коласа “На ростанях” // Каласавіны – 2012. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы ХХУІІ навуковай канферэнцыі, 5 лістапада 2012 г. – Мінск: Ковчег, 2013. С. 294 – 300.

Бадзевіч З.І. Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне. Тэрміналагічны даведнік. 2-е выд., дапрац. – Мінск, БДУ. 2013. – 42 с.

Бадзевіч З.І. Да пытання марфемнай структуры дзеясловаў загаднага ладу ў сучаснай беларускай мове // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі. Зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 31-35.

Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь. Вышэйшая адукацыя першая ступень. Спец. 1 –21 05 01 Беларуская філалогія. Кваліфікацыя Філолаг. Выкладчык беларускай мовы  і літаратуры. Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск, 2013. – С. 1 – 33.

Назоўнікі агульнага роду ў сучаснай беларускай мове // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12. – Мінск:РІВШ, 2013. С. 4 – 7.

Бадзевіч З.І. Дзеясловы ў мове твораў Цёткі //Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Матэр. ХІ міжнародн. Нав. канф. Мінск 24 – 26 кастрычніка 2013 г.: у 2-х ч. – Частка 2. – Мінск:РІВШ, 2013. – С. 334 – 337.

Бадевич З.И., Белокурская Ж.Е. Подручный русско-белорусский словарь. – Минск: Изд-во Гревцова, 2014. – 568 с.

Бадзевіч З.І. Аб некаторых абмежаваннях прадуктыўнасці словаўтваральнага тыпу ў беларускай мове // Словаўтварэнне і іншыя ўзроўні беларускай літаратурнай мовы. Матэрыялы Міжнародн. навук. канф. 24 – 25 лістапада 2014. Мінск. – Мінск, 2014. – С. 67 – 74.

Бадзевіч З.І. Да пытання фармальна-семантычных абмежаванняў прадуктыўнасці словаўтваральнага тыпу ў сучаснай беларускай мове // ІІІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Слова ў кантэксце часу” да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча. 11 – 12 сакавіка 2014 года. – Мінск, БДУ. – С. 54 – 62.

Бадзевіч З.І., Чахоўскі Г.К. і інш. Сучасная беларуская мова: Вучэбна-метадычны комплекс для студентов специальностей “Беларуская філалогія” (дневная и заочная формы обучения), “Руская філалогія” (дневная и заочная формы обучения), “Славянская філалогія” (дневная форма обучения), “Рамана-германская філалогія” (дневная форма обучения), “Класічная філалогія” (дневная форма обучения), “Усходняя філалогія” (дневная форма обучения). / Бадзевіч З.І., Чахоўскі Г.К. і інш. – Мінск, БДУ. 2014. –1450 с.

№ дэнанента 003207042014.

Бадзевіч З.І., Гаўрош Н.В. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы. – Мінск: Аверсэв, 2015. – 640 с.

Беларуская мова. 8 клас. Падручнік для вучняў агульнаадукацыйных школ. Мінск: НІА, 2015. – 246 с. (у суаўтарстве з І.М. Саматыя)

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 8 клас. Мінск: Белы Вецер, 2015. – 171 с. (у суаўтарстве: Саматыя І.М.).

Бадзевіч З.І. Прэфіксальныя словаўтваральныя варыянты прыметнікаў у сучаснай беларускай мове // Карповские научные чтения. Вып. 9, в 2-х частях. Ч. ІІ. – Мінск: РІВШ, 2015. С. 153 – 158.

Бадзевіч З.І. Сучасная беларуская мова. Тыпавая вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей “Беларуская філалогія” (па напрамках), “Славянская філалогія”. – Мінск: РІВШ, 2015. – 34 с. (У суаўтарстве: Важнік С.А., Чахоўскі Г.К.).

Бадзевіч З.І. Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў. – Мінск: БДУ, 2015. – 194 с. (У суаўтарстве: Балотнікава С.М., Белакурская Ж.Я. і інш.). С. 73 – 95.

Бадзевіч З.І. Матэрыяльна выражаныя і нулявыя афіксальныя марфемы ў сучаснай беларускай мове // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 11 – 16.

Бадзевіч З.І., Садоўская А.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Электронны вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. – Мінск: Электронная бібліятэка БДУ; (аб’ём 486 с).

Бадзевіч З.І. Аснова як структурная частка слова // Беларускае слова: Тэорыя і практыка. Зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава (г. Мінск 15 снежня 2015 г.). – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 23 – 28.

Бадзевіч З.І. Жыццём слугуючы роднай мове // Памяць і слава. Леў Міхайлавіч Шакун. Да 90-годдзя з дня нараджэння. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 19 – 21.

Бадзевіч З.І. Фармальнае выражэнне афіксальных марфем у сучаснай беларускай мове // Карповские научные чтения. Вып. 10, в 2-х частях. Ч. ІІ. – Мінск: РІВШ, 2016. С. 157 – 160.

Бадзевіч З.І., Русак В.П. Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне. – Мінск: БДУ, 2017. – 234 с.

Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. Тэставыя заданні. 8 клас. У 2-х ч. Ч.1, ч.2: дапаможнік для настаўнікаў устаноў сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. – Мазыр: Бела Вецер, 2017. Ч. 1 – 66 с.; ч. 2 – 50 с.

Бадзевіч З.І. Да пытання ўтварэння форм загаднага ладу ў сучаснай беларускай мове /Міжнародная навуковая канферэнцы “Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці” (Мінск , 2017). С. 234 – 238 с.

Аб злітным і асобным напісанні слоў даўномінулы і даўно мінулы
Аб злітным напісанні складаных прыметнікаў
Аб ролі слоўнага націску ў сучаснай беларускай мове
АБ УЖЫВАННІ КАНЧАТКАЎ НАЗОЎНІКАЎ
Асаблівасці словаўтварэння прыметнікаў
ВАРЫЯНТНЫЯ ФОРМЫ ІНФІНІТЫВА
Варыянты -н- суфіксальных прыметнікаў
ВУЧЭБНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
ВЫВУЧАЕМ НОВУЮ РЭДАКЦЫЮ ПРАВІЛАЎ БЕЛАРУСКАГА ПРАВАПІСУ
ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫМЕТНІКАЎ У ТЭКСТАХ РОЗНЫХ СТЫЛЯЎ
Да правапісу галосных у складаных словах
Да якога тыпу скланення адносяцца
Даведнік
Дэрывацыйнае поле прэфіксальных прыметнікаў са значэннем адмоўя ў сучаснай беларускай мове
ДЗЕЯСЛОВЫ З СУФІКСАЛЬНЫМ КАМПАНЕНТАМ
Дэфіснае напісанне складаных прыметнікаў
Кленічы
ЛЕКСІЧНЫЯ ПАРАЎНАННІ Ў МОВЕ ТВОРАЎ І. НАВУМЕНКІ
МАРФАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ І СІНТАКСІЧНЫЯ ФУНКЦЫІ БЕЗАСАБОВА
МЕТАФАРА Ў ПЕЙЗАЖНЫХ ЗАМАЛЁЎКАХ
Мы нясём кнігі ці нясем кнігі
Поўныя і кароткія формы прыметнікаў
ПРЫМЕТНІКІ З СУФІКСАМ
СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ ВАРЫЯНТЫ ПРЫМЕТНІКАЎ
СТРУКУТРНА-СЕМАНЫЧНЫЯ МАДЭЛІ
Як правільна_1
Як правільна_2
ВМК Сучасная бел. мова_Марфеміка_Словаўтварэнне_Бадзевіч З.І._3 курс
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.