Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Навойчик Павел Иванович

Навойчик Павел Иванович

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение "белорусского и русского языка и литературы". Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы, русского языка и литературы".

Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы, история украинской литературы, белорусско-инославянские межлитературные связи.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Наша Ніва" і літаратурна-грамадскі працэс на Беларусі", Мінск, 1996, научный рук. - доцент К. Г. Хромченко.

Профиль в Академии Google

Навойчык П. І. Слова пра Настаўніка: Навуковыя далягляды Кузьмы Хромчанкі. // Роднае слова. 2004. №10. С. 86 - 88.

Навойчык П. І. Праблемы выкладання дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыклу ў працэсе рэалізацыі адукацыйнага стандарту па спецыяльнасці "Правазнаўства". // Совершенствование содержания и образовательных технологий подготовки юристов со средним специальным образованием: Сборник материалов Республиканского семинара-практикума. Мн. 2005. С. 79-82.

Навойчык П. І. Польская паэзія на старонках "Нашай нівы". // Acta albaruthenica: Навуковы зборнік. Мн., 2005. №5. С. 95-99.

Навойчык П. І. Паэтыка перакладаў вершаў М. Канапніцкай у кантэксце нашаніўскай лірыкі пачатку ХХ ст. // Acta Albaruthenica. - 2007. - N 6. (Droga ku wzajemności: 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim / Redakcja naukowa M. Timoszuk, M. Chaustowicz). Warszawa. 2007. С. 259-265.

Навойчык П. І. Трагізм малой прозы В. Быкава канца ХХ ст. // "Мова - Літаратура - Культура": матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 года [Тэкст] / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. С 533-535

Навойчык П. І. Максім Багдановіч даследчык украінскай літаратуры // Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце сусветнай: VII Мiжнар. навук. канф., 12-14 кастр. 2005 г., Мiнск : зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2.  / Беларус. дзярж. ун-т., фiлал. фак. ; рэдкал. : Г.М. Бутырчык (адк. рэд.) [i iнш.]. - Мiнск : Выд. цэнтр БДУ, 2008. С. 103-109

Навойчык П. І. Карэляцыя курсаў беларускай і рускай літаратур у вучэбным працэсе ССНУ // Актуальные проблемы правоведения: история и современность: Материалы Республиканской научно-практической конференции 4-5 декабря 2007. Мн., Изд. Центр БГУ, 2008. С. 232-236

Навойчык П. І. Адлюстраванне маральных катэгорый дабра і зла ў апавяданні в. Быкава "Жоўты пясочак" // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5. Мн., Бестпрынт, 2008. С. 188-193.

Навойчык П. І. Рэлігійная і міфалагічная сімволіка ў п'есе М. Куліша "Патэтычная саната" // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: Вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 115-годдзю з дня нараджэння Рыгора Шырмы (29-30 лістапада 2007 г., г. Мінск). Мн., "Паркус плюс", 2008. С. 130-133.

Навойчык П. І. Матыў здрады ў п'есе М. Куліша "Патэтычная саната" // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук.канф. прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Я. Купалы і Я. Коласа, 1-3 ліпеня 2007 г.: зб. навук.арт. Мн. Выд. цэнтр БДУ, 2008. С. 236-240.

Навойчык П. І. Мастацкая парадыгма літаратуры беларускага і ўкраінскага барока // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук.канф. прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Я. Купалы і Я. Коласа, 1-3 ліпеня 2007 г.: зб. навук.арт. Мн. Выд. цэнтр БДУ, 2008. С. 207-211.

Навойчык П. І. Станаўленне ўкраіністыкі ў БДУ // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура - уплывы і ўзаемаўзбагачэнне. Мн. Кнігазбор. 2008. С. 389-396.

Навойчык П. І. Праблемы выкладання літаратуры ў каледжах непедагагічнага профілю // Беларускае літаратуразнаўства. Выпуск 6. / Мн., Паркус плюс. 2008. С. 106-109

Навойчык П. І. Польская літаратура ў сістэме філалагічнай адукацыі БДУ // Acta Albaruthenica. - 2008. - N 8. Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i histouyczno-kulturalne / Redakcja naukowa M. Timoszuk, M. Chaustowicz. Warszawa. 2008. С. 133-138.

Навойчык П. І. "Польскі вектар" у лекцыйным курсе "Літаратура бліжняга замежжа" // Шлях да ўзаемнасці. Гродна, 2008. С. 118 - 123.

Навойчык П. І. Украіністыка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце // Український вимір: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Українсько-білоруські культурні зв'язки: історія і сучасність" Вип. 2(7). Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2009. - С. 64-66.

Навойчык П. І. Украінская літаратура: Хрэстаматыя. У 5 частках. Ч. 1. Старажытная літаратура ХІ-XVIII ст. // Мн., БДУ, 2009. 247 ст.

Навойчык П. І. Украінская літаратура: Хрэстаматыя. У 5 частках. Ч. 2. Новая літаратура ХІX ст. // Мн., БДУ, 2009. 334 ст.

Навойчык П. І. Польская лірыка ў зборніку М. Танка "Errata" // Acta Albaruthenica - 9 (Literatura, język i kultura: tradycje i nawatorstwo). Warszawa 2009. С. 138-143.

Навойчык, П. І. Канцэпцыя выкладання ўкраінскай літаратуры ў ВНУ Беларусі // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжанр. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін (Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г.) - Мінск, 2010. С. 82-84.

Навойчык, П. І. Максім Багдановіч даследчык украінскай літаратуры // Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце сусветнай: VII Мiжнар. навук. канф., 12-14 кастр. 2005 г., Мiнск: зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2.  / Беларус. дзярж. ун-т., фiлал. фак. ; рэдкал. : Г.М. Бутырчык (адк. рэд.) [i iнш.]. - Мiнск : РІВШ, 2010. С. 103-109.

Навойчык, П. І. "Работа над памылкамі" ў "Дарожных сустрэчах" М. Танка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мн., 15-17 кастрычніка 2009 г.). - Мн., "Выдавецкі цэнтр БДУ", 2010. У 2 частках. Ч.2. С. 68-73.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.