Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Волотовская Нина Александровна

Волотовская Нина Александровна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение «белорусская филология». Специальность: Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы, русского языка и литературы, украинского языка.

Отрасли языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: славянские языки, лексикология, семантика.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах)", 2009 г. Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Елена Николаевна Руденко.

Валатоўская, Н.А. Беларускія і ўкраінскія найменні абрадавых страў: этналінгвістычны аспект / Н.А. Валатоўская // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 31–34.

Валатоўская, Н.А. Назвы яек і страў з іх у сістэме дыялектнай лексікі бела­рускай і ўкраінскай моў / Н.А. Валатоўская // Весн. Мазырскага дзярж. пед. ун-та. імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24). – С. 98–104.

Валатоўская, Н.А. Словы са значэннем ‘страва’ ў дыялектнай лексі­цы бела­рускай і ўкраінскай моў // Роднае слова. – 2009. – 10 (262). – С. 46–49.

Валатоўская, Н.А. Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах): аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.А. Валатоўская; Бел. дзярж.ун-т. – Мінск: Выд-кі цэнтр БДУ, 2009. – 24 с.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў з бульбы ў сістэме дыялектнай прадметнай лексікі беларускай і ўкраінскай моў // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Сборник статей: Москва: Институт славяноведения РАН, 2011 г. – С. 150–153.

Валатоўская, Н.А. Вывучэнне і даследаванне ўкраінскай мовы ў Беларусі // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. арт. / рэдкал.: В.Дз. Старычонак, Дз.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.А. Радзіваноўская і інш. – Мінск: БДПУ, 2011. – С. 50–52.

Валатоўская, Н., Рудэнка, А. Дыялектныя назвы бліноў (на матэрыяле беларускай і ўкраінскай моў) // SlaviaOrientalis. – TomLХ, Nr1. – 2011. – S. 147–156.

Валатоўская Н.А. Асаблівасці радзіннага абраду беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2012. – № 3. – С. 83–85.

Рудэнка А.М., Валатоўская Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: дапам. для студэнтаў філал. фак. / А.М. Рудэнка, Н.А. Валатоўская. – Мінск: БДУ, 2012. – 95 с.

Валатоўская, Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: інтэрактыўныя метады навучання // Современные направления исследования и преподавания славянских языков: Междунар. науч. конф. “VIII Супруновские чтения” (Минск, 21-22 сент. 2012 г.) : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, каф. теорет. и слав. языкознания; редкол. Е.С. Суркова, Е.Н. Руденко. – Минск : изд. Центр БГУ, 2013. – С. 26–33.

Валатоўская Н.А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.

Валатоўская, Н.А. Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах): аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.А. Валатоўская; Бел. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд-кі цэнтр БДУ, 2009. – 24 с.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў з варанай бульбы ў беларускай і ўкраінскай дыялектных мовах // Языки мира – в мир языков: межвузовский сборник научных статей. Вып. 4. Отв. ред. Нижнева Н.Н., Минск: БГУ, 2010. – С. 34 – 40.

Валатоўская, Н.А., Рудэнка, А.М. Вясельны каравайны абрад: традыцыі і сучаснасць // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн.: О.С. Іщенко. – К.: КММ, 2011. – С. 98–103.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці радзіннага абраду беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2012. – № 3. – С. 83–85.

Рудэнка А.М., Валатоўская Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: дапам. для студэнтаў філал. фак. / А.М. Рудэнка, Н.А. Валатоўская. – Мінск: БДУ, 2012. – 95 с.

О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко, Н.О. Волотовська. Українсько-білоруський словник лінгвістичної термінології / К.: Освіта України, 2012. – 351 с.

Валатоўская, Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: інтэрактыўныя метады навучання // Современные направления исследования и преподавания славянских языков: Междунар. науч. конф. “VIII Супруновские чтения” (Минск, 21-22 сент. 2012 г.) : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, каф. теорет. и слав. языкознания; редкол. Е.С. Суркова, Е.Н. Руденко. – Минск : изд. Центр БГУ, 2013. – С. 26–33.

Валатоўская, Н.А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.

Беларуска-ўкраінскі слоўнік лінгвістычнай тэрміналогіі / В.Л. Паламарчук, Г.П. Стральчук, Н.А. Валатоўская, М.В. Шаўчэнка, Н.Л. Білык. – К: “Освіта України”, 2013. – 351 с.

Валатоўская ,Н.А. Пахавальны абрад беларусаў і ўкраінцаў: агульнае і адрознае, традыцыі і сучаснасць / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2014. – № 5. – С. 84–86.

Валатоўская, Н.А. Арфаэпічныя і акцэнталагічныя нормы ўкраінскай мовы: прынцыпы навучання / Н.А. Валатоўская // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. / Белорусский государственный университет. – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 14. – С. 3–8.

Волотовская, Н.А. Нормы речи: лингвометодические основы обучения // Народная Асвета. – 2017. – № 1. – С. 21–26.

Валатоўская, Н.А. Вывучэнне фанетыкі ўкраінскай мовы: лінгвадыдактычны аспект / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 63–65.

Волотовська Н.О. Украінская мова ў Беларусі: сучасны стан / Компаративнi дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Ювілейний випуск: До 175-річчя кафедри слов'янськоï філологіï. – К.: "Освіта Украïни", 2017. – 309 с. – С. 21-26.

Валатоўская Ніна. Радаўніца як дзень ушанавання памяці памерлых: Традыцыі беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2018. – № 4. – С. 75–78.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.