Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Чаевская Марина Константиновна

Чаевская Марина Константиновна

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Филолог. Преподаватель белорусского и русского языка и литературы».

 Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: современный белорусский язык, терминология.
 

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Стиль молодой прозы Белоруссии 20-х гг. и его социокультурная детерминация" (1992), доцент В.А. Наумович.

Профиль в Академии Google

Беларуская тэрміналогія : Вучэбная праграма курса для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ. Мінск, 2003.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў факультэта міжнародных адносін БДУ. Мінск, 2003.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў гуманітарнага факультэта. Мінск: РІВШ, 2006. 26 с.

Кантрольная работа па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў факультэта міжнародных адносін. Мінск : РІВШ, 2008. 18 с.

Метадычныя рэкамендацыі па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей. Мінск : РІВШ, 2008. 22 с.

Культура маўлення і дзелавыя зносіны. Метадычная распрацоўка. Віцебск : ВДТУ, 2010. 21 с. (У суаўт.).

Жанрава-стылявыя тэндэнцыі беларускай прозы 1920–30-х гг. // Літаратура з пазіцый сучаснасці : Метадалогія школьнага і вузаўскага выкладання. Мінск, 1991.

Дзеянне сацыякультурнай дэтэрмінацыі ў межах літаратурнага працэсу // Веснік БДУ. Серыя 4. 1991. № 2.

Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі стылю // Беларуская літаратура. 1991. Вып. 19.

Традыцыя як форма сацыякультурнай дэтэрмінацыі ў апавяданнях Л. Калюгі // Роднае слова. 1997. № 9.

Жанрава-стылявыя асаблівасці апавяданняў А. Мрыя // Веснік БДУ. Серыя 4. 1998. № 1.

Ляскоў і стыль маладой прозы Беларусі 20-х гг. // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце : Матэр. ІІІ Міжнар. канф. Ч. 2. Мінск, 1999.

“Як падрэзаны серпам колас...”: Выяўленчая спецыфіка вобразнай сістэмы твораў Я. Нёманскага // Роднае слова. 1999. № 1.

Адметнасць структуры суб’ектывізаванага апавядання К. Крапівы // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі. Навук. зб. Вып. 2. Мінск, 2002.

Спецыфіка функцыянавання і матывацыі номенаў // Язык и социум : Матер. V Междунар. научн. конф. Мінск, 2003.

Паэтыка твораў Я. Туміловіча ў святле традыцый рускай паэзіі 20-х гг. ХХ ст. // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэр. VI Міжнар. навук. канф. Ч. 2. Мінск, 2003;

Эвалюцыя вобразнай сістэмы твораў К. Чорнага 20-х гг. // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі. Навук. зб. Вып. 3. Мінск, 2004.

Лінгвістычны аспект рэкламы // Язык и социум : Матер. VІ Междунар. научн. конфер. Ч. 1. Мінск, 2004.

Беларуская анамастыка і праваслаўная іменаслоўная традыцыя // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : Зб. артык. Вып. 2. Мінск, 2005.

Культуралагічны аспект даследавання лексічнага складу мовы // Аcta albaruthenica, rossika, polonica. Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : Зб. навук. арт. па матэр. VІІ Міжнар. навук. канф. Віцебск, 2006.

Номен – адзінка спецыяльнай лексікі // Роднае слова. 2008. № 10. С. 56–58.

Лінгваэкалагічны аспект чысціні маўлення // Беларуская мова і літаратура. 2008. № 10. С. 41–48.

Выяўленне рэлевантнасці зместу культурных канцэптаў у творах В. Быкава // Міфалогія – Фальклор – Літаратура. Вып. 7. Мінск : БДУ, 2009. С. 140–145.

Экалінгвістычныя праблемы маўленчай культуры // Acta Albaruthenica, rossica, polonica : VІІІ Міжнар. навук. канф. “Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства” : У 2 ч. Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2009. Ч. І. С. 207–210.

Культура маўлення і дзелавыя зносіны спецыяліста. Метадычная распрацоўка. Віцебск : ВДТУ, 2010. 47 с. (У суаўт.).

Чаеўская М.К. Парушэнні экалагічнага балансу сучаснай беларускай мовы // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: материалы IXМеждународной научной конференции, (Минск, 3-4 декабря 2010 г.). – Минск: РИВШ, 2011. – С. 230-233.

Чаеўская М.К. Выразнасць як асноўны кампанент культуры маўлення // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы IVМеждународной научно-практической конференции, Горки, 18-19 октября 2012 г. – Горки,  2012. – С.256-258.

Чаеўская М.К. Выразнасць маўлення – прымета валодання мовай  // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зб. матэрыялаў  навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г.М.Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С.149-150;

Чаеўская М.К. Добрае маўленне як фактар адлюстравання ўнутранага свету чалавека // Теоретико-методологические основания воспитательного процесса в вузе: материалы докладов международного научно-практического семинара. Витебск, 23 мая 2014 / УО «ВГТУ». – Витебск, 2014. – 179.

Чаеўская М.К. Да пытання аб асаблівасцях фарміравання тэрміналогіі мытнай справы // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы VМеждународной научно-практической конференции, (Горки, 11-12 июня 2015 г.). – Горки, 2015. – С. 200-202.

Чаеўская М.К., Муравіцкая А.М. Матэматыка //Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэбны дапаможнік / М.Р.Прыгодзіч [і інш.] / Пад рэд. М.Р.Прыгодзіча і У.І.Куліковіча. – Мінск: РИВШ, 2015. – С. 34-55.

Чаеўская М.К. Варыянтнасць тэрмінаў мытнай справы // Беларуская мова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Б.А.Плотнікава, Мінск, 15 снеж. 2015 г.; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 112‒116.

Дзятко Д.В., Чаеўская М.К.,  Муравіцкая А.М. Беларуская  мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. дапам. – Мінск: БДУ, 2016.

Чаеўская М.К. Спосабы тэрмінаўтварэння ў тэрміналогіі мытнай справы // Мова – Літаратура – Культура: матэр. VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 верасня 2016 г.: У 2 ч. – Ч.1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 167‒169.

Чаеўская М.К. Асаблівасці ўтварэння тэрмінаў мытнай справы: дыяхранічны аспект // Беларусь у сучасным свеце: матэр. XVI Міжнар. навук. канф., прысв. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. ‒ Минск: Изд. центр БГУ, 2017. ‒ С.301‒302.

Чаеўская, М.К. Полілексемныя намінацыі ў тэрміналогіі мытнай справы // Беларуская слова: тэрмін і вобраз: зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. ‒ Мінск: БДУ, 2018. ‒ С.188‒192.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.