Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Метлицкая Анна Николаевна

Метлицкая Анна Николаевна

Высшее учебное заведение, который закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет (2001); специальность "белорусский язык и литература".

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы ХХ - ХХI вв., символика, генезис образов, мифологизм, связь литературы с фольклором.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Генезис и семантика мифологических образов в поэзии Янки Купалы нашенивского периода", 2006, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Т.И. Шамякина.

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя: дапаможнік / склад. Л.У. Карпава, Г.М. Мятліцкая; адказны за выпуск Г.М. Мятліцкая. – Мінск: БДУ, 2013. – 68 с.

Мятліцкая, Г.М. Семантыка вобразаў саду і пладовых дрэў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду // Беларуская філалогія: зб. навук. прац маладых вучоных філ. фак., прысвеч. 90-годдзю БДУ / рэдкал.: П.І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 65 – 68.

Мятліцкая, Г.М. Натурфіласофская стыхія паветра ў паэзіі Яўгеніі Янішчыц // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / рэд.: Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 238 – 241.

Мятліцкая, Г.М. Вывучэнне фальклору і міфалогіі ў школе як фактар развіцця духоўнага свету вучняў // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / рэд.: Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 360 – 362.

Мятліцкая, Г. Прасторавыя архетыпы як кампаненты мастацкага свету Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Полымя. – 2012. – № 6. – С. 140 – 155.

Мятліцкая, Г.М. Асаблівасці пейзажных малюнкаў лета ў лірыцы Янкі Купалы і Якуба Коласа нашаніўскага перыяду / Г.М. Мятліцкая // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 57 – 69.

Мятліцкая, Г.М. Асаблівасці пейзажных малюнкаў вясны ў паэзіі Якуба Коласа і Янкі Купалы нашаніўскага перыяду // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння беларускіх і іншанацыянальных літаратурных і культурных узаемасувязей: матэрыялы XXIVнавук. канф., прысвеч. 50-годдзю з дня адкрыцця Дзярж. літ.-мемар. музея Якуба Коласа, 3 лістап. 2009 г., Мінск. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 158 – 163.

Мятліцкая, Г.М. Катэгорыя часу ў пункцірах Алеся Разанава / Г.М. Мятліцкая // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы Рэсп. Навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сакавіка 2010 г. / рэдкал.: П.І. Навойчык (адк. рэд.)[і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 256 – 259.

Мятліцкая, Г.М. Унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні М. Гарэцкага “У лазні” // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21 – 22 крас. 2011 г. У 2 ч. Ч. 1. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 159 – 160.

Мятліцкая, Г.М. Натурфіласофская стыхія зямлі ў паэзіі Яўгеніі Янішчыц / Г.М. Мятліцкая // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28 – 29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2011. – С. 159 – 164.

Мятліцкая, Г.М. Асаблівасці пейзажных малюнкаў восені ў лірыцы Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г.М. Мятліцкая // Мова – літаратура – культура: VIIМіжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27 – 28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 71 – 76.

Мятліцкая Г.М. Натурфіласофская стыхія агню (на матэрыяле паэзіі Яўгеніі Янішчыц) / Г.М. Мятліцкая // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІ-й Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, 22 сак. 2013 г. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 185 – 188.

Мятліцкая, Г.М. Архетып святла ў лірыцы Яўгеніі Янішчыц / Г.М. Мятліцкая // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 297 – 302.

Мятліцкая, Г.М. Сімволіка Вялікадня ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г.М. Мятліцкая // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (28 – 29 ліст. 2013 г., г. Мінск): у 2 ч. Ч. 2 / уклад. Н.С. Бункевіч [і інш.]. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2014. – С. 287 – 290.

Мятліцкая, Г. Сімвалічная функцыя калядных свят у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. Мятліцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2014. – С. 148 – 151.

Мятліцкая, Г.М. Аўтабіяграфізм у зборніку Максіма Танка “Мой каўчэг” / Г.М. Мятліцкая // Дзявятыя Танкаўскія чытанні (да 100-годдзя ўніверсітэта): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 26 верасня 2014 г.; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2014. – С. 165 – 170.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.