Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Воробей Анатолий Леонидович

Воробей Анатолий Леонидович

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет (1972); специальность "белорусский и русский языки и литературы".

 Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы ХХ - ХХI вв., литература стран зарубежья (польская), литературные связи, художественный перевод.
 

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Максим Танк и польская литература", 1978, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор П.К. Дюбайло.

Профиль в Академии Google

Беларускі паэтычны ўзаемапераклад 20-30-х гадоў. - Мн.: Навука і тэхніка, 1990. - 221с.

Уладзімір Караткевіч: жыццё і творчасць.  2-е выд., дапрац. і выпраўлен.  Мн.: "Беларуская навука", 2005.  271 с.; 14,68 др.арк.

Янка Купала, Якуб Колас (з В.В.Казловай), Максім Багдановіч, Цётка, Ядвігін Ш., Змітрок Бядуля, Максім Гарэцкі, Алесь Гарун (з А.І.Бельскім), Вацлаў Ластоўскі, Кузьма Чорны, Уладзімір Дубоўка, Міхась Зарэцкі, Максім Танк, Іван Мележ, Уладзімір Караткевіч // Гісторыя беларускай літаратуры XX– пачатку XXIстагоддзя: вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія /Пад навук. рэд. праф. Т.І.Шамякінай і праф. А.І.Бельскага. – Мн: РІВШ, 2006.-- С. 9 – 35, 37 – 38, 51 – 54, 60 – 63, 74 – 78, 92 – 94, 110  -- 112 (47с.; 2,3 др. арк.). 

Уладзімір Караткевіч і Берасцейшчына // Камянецкія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Камянец, 4 верасня  2005 г.). – Мн.: Права і эканоміка, 2006. – С.27 – 32; 0,3 др. арк.

Проза Уладзіміра Караткевіча ў кантэксце эпічных набыткаў беларускай літаратуры XXстагоддзя // Сучасны літаратурны працэс:  пісьменнік і жыццё: матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 11 мая 2006 г.) / рэдкал. І.Г.Баўтрэль [і інш.]. – Мн.:  Беларус. навука, 2006. – С.66 – 63; 0,3 др. арк.

Шматграннасць яго асобы. Да юбілею Міхася Кенькі // Роднае слова. 2007. № 2. – С. 7 – 8; 0,3 др. арк.

Уладзімір Караткевіч і Францыск Скарына // Мова – літаратура – культура: матэрыялы VМіжнар. навук. канф. 16 – 17 лістап. 2006 года /Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мн.: Права і эканоміка, 2007. – С. 513 – 516; 0,3 др. арк.

Шлях праз эпоху (Абсягі жыцця і творчасці Уладзіміра Калесніка) // Пасланец Праметэя: Кніга пра Уладзіміра Калесніка. [успаміны, эсэ, артыкулы, нататкі, мініяцюры, вершы / Рэдкал.: Г.М.Праневіч (гал. рэд.) і інш. Уклад. З.М.Калеснік, М.І.Новік, Г.М.Праневіч]; -- Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна, Навук.-асветны цэнтр імя У.Калесніка. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2007. -- С. 97 – 105; 0,5 др. арк.

Каментарыі // Караткевіч У. Хрыстос прызямліўся ў Гародні. – Мн: Маст. літ.,2007. – С. 586 – 588; 0,3 др. арк.

Адам Мальдзіс і Уладзімір Караткевіч // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Пад рэд. С.Запрудскага, А.Фядуты, З.Шыбекі. – Мн.: Лімарыус. 2007. – С. 68 – 72; 0.5 др. арк.

Короткевич В.С. // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т.4 /Редкол. Г.П.Пашков и др. – Мн.: БелЭН, 2007. – С. 228; 0,3 др. арк.

Талент пісьменніка-мастака // Роднае слова. 2007. № 8. – С. 60 –61; 0,3 др. арк.

Зачараваны мастацтвам і любоўю // Маладосць. 2007. № 9. – С. 128 – 129; 0,3 др. арк.

Уладзімір Караткевіч // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А.М.Макарэвіч [і інш.]; пад агул. Рэд. А.М.Макарэвіча, М.Б.Яфімавай. – Мн.: Выш. шк., 2008. – С. 459 – 481; 1 др. арк.

Спадчына // Літаратура і мастацтва. 2008. 1 лют. – С.5; 0,3 др. арк.

Асвечаныя любоўю // Культура. 2008. 22 – 28 сак. – С. 14 –15; 0,3 др. арк.

Адраджэнскія традыцыі Янкі Купалы ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIIМіжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1 – 3 лістап. 2007г. Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (адк. рэд.)    [і інш.] пад агул. Рэд. І.С.Роўды. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 21 – 26; 0,3 др. арк.

Народныя (фальклорныя) песні ў рамане Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 22 – 23  крас. 2008г.,  г.  Мінск: У 2 ч. / рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.].—Мн.: БДУ, 2008: Ч.1. – С. 89 – 93; 0,3 др.арк.

Уладзімір Караткевіч і Віцебшчына // Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Паставы, 2 верасня 2006г.) / Адк. рэд. А.А.Лукашанец. – Мн.: Права і эканоміка, 2008. – С.6 – 10; 0,3 др. арк.

Вобраз беларускага Прыдняпроўя ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // Шклоўскія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Шклоў, 1 верасня 2007г.) / Адк. рэд. А.А.Лукушанец. – Мн.: Права і эканоміка. 2008. – С. 14 – 19; 0.3 др. арк.

Уладзімір Калеснік і Уладзімір Караткевіч // Шостыя рэсп. Калеснікаўскія чытанні: Матэрыялы рэсп. навук. канф., прысвеч. 85-годдзю з дня нараджэння У.А.Калесніка, г.Брэст, 26 кастр. 2007г.; “Слова аб палку Ігаравым” у літаратуры і духоўнай культуры славянскіх народаў”: матэрыялы міжнар. навук. канф., г.Брэст, 27 – 28 крас. 2007г. / пад агул. Рэд. З.П.Мельнікавай, Г.М.Праневіча. – Брэст: Альтернатива, 2008. – С. 8 – 13; 0,3 др. арк.

Творчасць Уладзіміра Караткевіча ў школьнай праграме ( Xі XIкласы) // Беларуская мова і літаратура. 2009. № 2. – С. 13 – 25; 1,5 др. арк.

Уладзімір Караткевіч // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 10-га кл. агульнаадукац.  устаноў з бел. і рус. мовамі навучання / А.І.Бельскі [і інш]; пад рэд. А.І.Бельскага, М.А.Тычыны. Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2009. – С. 233 – 260; 2 др. арк.

Словы да паланэза: Знойдзены два вершы Уладзіміра Караткевіча // Голас Радзімы. 2009. 17 верасня. -- С. 2; 0,3 др. арк.

Подзвіг творцы // Літаратура і мастацтва. 2009. 20 ліст. -- С. 7; 0,3 др. арк.

Раман У.Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” (матэрыялы лекцыі па спецкурсе “Жыццыё і творчасць У.Караткевіча”) // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб. / рэдкал.:   А.І.Бельскі (гал. рэд.)  [і інш.]. Мн.: БДУ, 2009. Вып. 1. – С. 41 – 46; 0,5 др. арк.

Традыцыі “Аповесці мінулых гадоў” і “Слова пра паход Ігаравы” ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // IIМіжнар. навук. канф. “Значэнне творчасці У.С.Караткевіча ў кантэксце еўрапейскіх культур”. Орша, 2005, 25 – 26 ліст.  Аршанскі музей У.С.Караткевіча, 2009. -- С. 3 – 9; 0,3 др. арк.

Юбілей класіка абавязвае: інтэрв’ю Сашы Дорскай // Літаратура і мастацтва. 2009. 11 снеж. --  С.6; 0,3 др. арк.

Напісанае застанецца: інтэрв’ю Л.Рублеўскай //СБ.Беларусь сегодня. 11.12.2009. -- С. 2, 4; 0,3 др.арк.

На пачатку шляху // Літаратура і мастацтва. 2009. 18 снеж. -- С.15; 0,2 др. арк.

В начале пути // Нёман. 2010. № 1. -- С.3; 0,2 др. арк.

Дасведчана і грунтоўна // Літаратура і мастацтва. 2010. 12 сак. --  С.6; 0,5 др. арк.

Уладзімір Караткевіч і Генрык Сянкевіч // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IVМіжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6 – 9 чэрвеня 2005г.) / пад рэд. І.Багдановіч, Т.Валодзінай. – Мн.: Лімарыус, 2010. --  С. 48 – 52; 0,5 др. арк.

Уладзімір Караткевіч і Міхал Клеафас Агінскі // Роднае слова. 2010. № 8. -- С. 42 – 43; 0,3 др. арк. 

Фальклорныя вобразы і матывы ў рамане Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” // Матэрыялы навукова-краязн. канф. “Быў. Ёсць. Буду”. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Уладзіміра Караткевіча (9 верасня 2010 г.). – Маладзечна, 2010. – С. 6 – 9; 0,3 др. арк.

Даверлівая да свету душа: Уладзімір Караткевіч і Берасцейшчына // Маладосць. 2010. № 11. -- С. 86 – 89; 0,4 др. арк.

“Ён выношваў задуму напісаць сто тамоў аб жыцці і лёсе беларускага народа…” / інтэрв’ю, запісаў Мікола Чэмер // Настаўніцкая газета. 2010. 6 ліст. -- С. 6 – 7; 0,7 др. арк.

Подзвіг творцы // Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы: зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў / уклад.: А.Верабей, М.Мінзер, С.Панізнік. – Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010. – С. 5 – 8; 0,5 др. арк.

Асветленыя любоўю // Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы: зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў / уклад.: А.Верабей, М.Мінзер, С.Панізнік. – Мн.:  Літаратура і Мастацтва, 2010. – С. 136 – 137; 0,3 др. арк.

Каментарыі // Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы: зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў / уклад.: А.Верабей, М.Мінзер, С.Панізнік. – Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010. – С. 353 – 359; 0,4 др. арк.

Незнаёмы Караткевіч / гутарыў Дзяніс Марціновіч // Літаратура і мастацтва (Кніжны свет). 2010. 19 ліст. -- С. 2; 0,3 др. арк.

Традыцыі “Аповесці мінулых гадоў” і “Слова пра паход Ігаравы” ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // Краязнаўчая газета. 2011. №  43(348). -- С.3; 0,3 др. арк.
Янка Купала, Якуб Колас (у суаўтарстве), Максім Багдановіч, Цётка, Ядвігін Ш., Змітрок Бядуля , Максім Гарэцкі, Алесь Гарун (у суаўтарстве), Вацлаў Ластоўскі, Кузьма Чорны, Уладзімір Дубоўка, Міхась Зарэцкі, Максім Танк, Іван Мележ, Уладзімір Караткевіч, Спіс літаратуры (у суаўтарстве) // Гісторыя беларускай літаратуры XX– пачатку XXIстагоддзя. Тыпавая праграма для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках). – Мінск, 2012. – 26 с. (1, 3 др. арк.).

Чытаем Караткевіча разам. Запісала Н. Нікалаева // Звязда, 2012, 4 студз. – С. 3 (0, 2 др. арк.).

Ад рэдкалегіі // Караткевіч У. Зб тв. у 25 т. Т. 1. – Мн.: Маст. літ.. 2012. – С. 5 – 6 (0, 2 др. арк.).
Радавод Уладзіміра Караткевіча // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т. Т. 1.—Мн.: Маст. літ., 2012. --  С. 429 – 444 (0, 83 др. арк).
Каментарыі // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т Т. 1. – Мн.: Маст. літ ., 2012. –  С. 473 – 520 (2, 73 др. арк.).

Алфавітны даведнік // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т. Т. 1. – Мн.: Маст. літ., 2012. – С. 521 – 526 (0, 36 др. арк.)

“Цяжкі крыж, але вельмі пачэсны…” // ЛіМ, 2012, 15 чэрв.—С. 9 (0, 4 др. арк.).

З добрым пачынам! // Голас Радзімы, 2012, 21 чэрв. – С. 9 (0, 1 др. арк.).

Мы все – дети Купалы. Записал М. Микулич // Нёман, 2012, № 7. – С. 204 (0, 1 др. арк.),

Аповесць “Сівая легенда” // “Сівая легенда”. Опера ў 2-х дзеях паводле аднайменнай аповесці У. Караткаевіча. Міністэрства культуры Р Б, Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Р Б, 2012, 9 – 10 верасня. Праграма (0, 1 др. арк.).

Аповесць У. Караткевіча “Чазенія” і руская проза  XXстагоддзя // Новае слова ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы. Матэрыялы  VМіжнар. кангрэса беларусістаў (20 – 21 мая 2010 года) /пад дэд. І. Э. Багдановіч. – Мн.: В-ва “Четыре четверти”, 2012. – С. 141 – 150 (0, 5 др. арк.).

Каментарыі // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т. Т. 2. – Мн: Маст. літ., 2012. – 337 – 399 (3, др. арк.).

Алфавітны даведнік // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т. Т. 2. – Мн: Маст. літ., 2012. – С. 400 – 406 (0, 2  др. арк.).

Найдены неизвестные сценарии Короткевича // Свободные новости плюс, 3013, 26 марта. – С. 12 (0, 1 др. арк.).

Яго ліпеньскі поўдзень // ЛіМ, 2013, 26 ліп.-- С. 4. (О, 4 др. арк.).

Каментарыі // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т. Т. 4 .—Мн.: Маст. літ., 2013. – С. 832 – 837 (0, 2 др. арк.).

Каментарыі // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т.  Т. 5. – Мн.: Маст. літ., 2013. – С. 511 – 522 (0, 5 др. арк.).

Янка Купала ва ўспрыманні У. Караткевіча // Дыялог з XXIстагоддзем. Купалаўскія чытанні 2012 г., прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Матэрыялы навук. канфер. (Мінск, 20 – 21 чэрв. 2012 г.). Мн.: Выдавец А. Вараксін, 2013. – С. 68 – 74 (0, 4 др. арк.).

Каментарыі // Караткевіч У. Зб. тв. у 25 т. Т. 3. – Мн.: Маст. літ., 2014. – С. 721 – 771 ( 3 др. арк.).

Караткевіч У. С. // Культура Беларусі. Энцыклапедыя. – Мн.: Бел. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. – С. 372 – 373 (0, 4 др. арк.).

Рэйтынгі шмат у чым паказальныя… // Полымя, 2015, № 4. – С. 126 – 127 (0, 1 др. арк.).

Змагары, Настаўнікі, Творцы // ЛіМ, 2015. 8 мая. – С. 6 (О, 4 др. арк.).

Дон Кихот, Кола Брюньон и все, на кого валятся шишки.  Записала Л. Рублевская // СБ Беларусь сегодня, 2015,  26 ноября. – С. 12 (0, 4 др. арк.).

Подзвіг творцы. Да 85-годдзя У. Караткевіча // Белая вежа, 2015, № 11. – С. 31 – 41 (0, 7 др. арк.).

“Сам Уладзімір Сямёнавіч быў бы задаволены” // Маладосць, 2015, № 11. --  С. 143 – 147 (0, 4  др. арк.).
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.