Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Новогродский Тадеуш Антонович
Заведующий кафедрой
Новогродский Тадеуш Антонович

1 Стан вывучэння беларускай народнай кулінарыі ў этнаграфічнайлітаратуры //Культура ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан і перспектывы развіцця. Тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі. Мн.,1993. с.120-122.
2 Народныя напоі. // Беларуская мінуўшчына.№3-4.1993.с.78.
3 Без хлеба няма абеда. //Беларуская мінуўшчына.№1.1994. с.64.
4 Стравы з мукі ( па этнаграфічных матэрыялах ХІХ стагоддзя // Беларуская мінуўшчына. №2.1994. с.61.
5 Смачна елі... Народная кулінарыя Гомельшчыны.// Беларусь. №61994.с.30-32; № 8. 1994. с.26-27.; №9. 1994. с.32-33.
6 Народная кулінарыя як аб”ект навуковага даследавання. //Весці АН Беларусі. Серыя гуманіт. Навук.1994. № 4. с.81-87.
7 Праблемы нацыянальных меншасцей і міжнацыянальных адносін на Беларусі.// Форум. № 1.1995. с.15-22. (у сааўтарстве з І.У. Чаквіным )
8 Змены ў беларускай народнай кулінарыі ХІХ – пачатку ХХ ст.// Беларусістыка. Беларусь: гістарычны лёс народа і культуры. Матэрыялы навуковай сесіі 16-17 лістапада 1994г. Аддзяленне гуманіт. Навук. Мн.,1995. с.157-160.
9 Беларуская народная кулінарыя ХІХ –пачаткуХХ ст. ( Структурны аналіз ).—Аўтарэф.дысерт.канд.гіст навук. Мн.,1995. -18с.
10 Народныя напоі. // Полымя.1995. №11. с.222-233.
11 Present-Day National and Inter-Ethnic Relation in the Republic of Belarus //Post-Soviet Puzzles.Mapping the Political Economy of the Former Soviet Union. Vol.4/ Baden-Baden, 1995. p.139-165. ( в соавторстве с И.В. Чаквиным.)
12 Міхаіл Фёдаравіч Піліпенка ( Да 60-годдзя з дня нараджэння ). // Весці АН Беларусі. Сер.гуманіт. навук. 1996. №2. с.120-121.
13 З гісторыі вывучэння беларускай народнай кулінарыі. // Весці АН Беларусі. сер. гуманіт. навук. 1996. №3. с.73-79.
14 Традыцыйныя трапезы. // Полымя. 1997. №1. с.249-263.
15 Даследчыца скарбаў народных. // Веды.№33-34,1998. с.2. ( в соавторстве )
16 Теоретические аспекты изучения традиционной культуры питания. // Славяне и их соседи ( археология, нумизматика, этнология ). Мн.,1998. с. 104-110.
17 Национальные меньшинства и межнациональные (межэтнические) отношения в Беларуси // Этнические и конфессиональные проблемы в современном мире. Научно-информационный сборник. Вып. 1. -- Мн., 1999. -- С. 175-187 (1 п.л.) (в соавторстве)
18 Белорусская этнология в системе гуманитарных наук // Обществоведение в системе современного высшего образования: новые концепции, подходы в теории, методологии и методике преподавания. -- Мн., 1999. -- С. 119-120 (0,2п.л.)
19 Белорусская народная кулинария как часть этнической культуры // Третий конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. -- М., 1999. -- С. 244 (0,1 п.л.)
20 Структурны аналіз тэхналогіі прыгатавання беларускіх страў // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. -- Мн., 1999, №3. -- С. 94-98 (0,6 п.л.)
21 Традыцыйныя беларускія трапезы як сродак выхавання // Пачатковая школа. 1999, №10. -- С. 30-31 (0,5 п.л.)
22 Традыцыі народнага харчавання і іх уплыў на фізічнае развіццё чалавека // Традыцыйная фізічная культура беларусаў: гісторыя, тэорыя, практыка. Матэрыялы ІІ Рэспубліканскай канферэнцыі па праблемах традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў. 15-16 красавіка 1999 г. -- Мн., 1999. -- С. 138-140 (0,4 п.л.)
23 Народная кулінарыя Магілёўшчыны (на матэрыяле палявых этнаграфічных даследванняў) // Этнаграфія Беларускага Падняпроўя. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. Магілёў, 1999. -- С. 167-173 (0,6 п.л.)
24 Класіфікацыя страў беларускай народнай кулінарыі // Полымя, 2000, №1. -- С. 241-250 (1 п.л.)
25 Традыцыі народнага харчавання беларусаў. Мн., 2000. -- 112 с. (6,2 п.л.)
26 Обряд // Социальная педагогика. Опыт словаря-справочника. -- Мн., 2000. -- С. 117 (0,1 п.л.)
27 Традиционная культура питания // Социальная педагогика. Опыт словаря-справочника. -- Мн., 2000. -- С. 192-193 (0,2 п.л.)
28 Беловежская пуща как историко-культурный регион Беларуси // Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия. Материалы научно-практической конференции, посвященной 60-летию со дня образования Государственного заповедника "Беловежская пуща" 22-24 декабря 1999 г. -- Мн., 1999. -- С. 33-36 (0,4 п.л.)
29 Категория "Культура" в белорусской этнологии // Гістарычная навука ў Белджяржуніверсітэце на рубяжы тысячагоддзяў. -- Мн.. 2000. -- С. 196-198 (0,3 п.л.)
30 Обряды // Словарь социальной педагогики и социальной работы. Мн., 2001. -- С. 135-136 (0,2 п.л.)
31 Традыцыйная культура харчавання беларусаў. Вучэбны дапаможнік. -- Мн., БДУ. 2001. -- 62 с.
32 Этнаграфія Беларусі. Практыкум для правядзення практычных і семінарскіх заняткаў. -- Мн., БДУ, 2001. -- 16 с. (1 п.л.) (в соавторстве)
33 Метады палявых этнаграфічных даследванняў. -- Мн., БДУ, 2001. -- 7с. (0,6 п.л.)
34 Да народнай спадчыны -- з любоўю // Веды. 2001, №10. -- С. 7-8 (0,2 п.л.) (в соавторстве)
35 Трапеза // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн. 1. -- Мн., 2001. -- С. 518 (0,1 п.л.)
36 Член-карэспандэнт Міхаіл Федаравіч Піліпенка // Атэстацыя. 2001, №2. -- С. 118-119 (0,2 п.л.) (в соавторстве)
37 Гісторыя этналагічнага вывучэння Беларусі ў 90-х гадах ХХ ст. // Букавинский історико-етногрфічний вісник. Вып. 3. -- Чернівці, 2001. -- С. 75-77 (0.2 п.л.)
38 Народная кулінарыя Браслаўшчыны (на матэрыялах палявых этнаграфічных даследванняў) // Браслаўскія чытанні. Матэрыялы V-й навукова-краязнаўчый канферэнцыі. -- Браслаў, 2001. -- С. 68-70 (0,4 п.л.)
39 Беларусы.Т. 5. Сям'я. Рэцэнзія // Веснік БДУ. Серыя 3. 2002, №3. -- С. 116 (0,2п.л.)
40 Маскі ў традыцыйнай беларускай культуры. Рэцэнзія // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2003. №1 (0,2 п.л.)
41 Хлеб. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6.кн.ІІ. Мн.,2003. с.69.
42 Чаквін І.У.// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003 с.133.
43 Шэйн П.В.// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003
с.248-249.
44 Этнаграфічная група // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.269.
45 Этнаграфія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.270.
46 Этнаграфія Беларусі. //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.270.
47 Этнічная самасвядомасць //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.271.
48 “Этнографическое обозрение”.// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ.Мн.,2003. с.272.
49 Юр”еў дзень. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.280.
50 Юр”я. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.282.
51 Ярыла. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. кн.ІІ. Мн.,2003. с.303.
52 Словарь социального педагога и социального работника. 2-е издание. Мн.,2003 ( в соавторстве ).
53 Актуальныя праблемы беларускай этналогіі. // Археология та етнологія Східноі Европии: крок мрлоди у ХХІ ст. Т.3. Збірка науковіх праць. Одесса.,2002. с.
54 Вучоны шырокага дыяпазону. // Памяць. Брагінскі раён. Мн.,2003. с.659-660.
55 Чаквін І.У. // Беларуская энцыклапедыя. Т.18.Мн.,2004.С.
56 Шэйн П.В. // Беларуская энцыклапедыя. Т.18. Мн.,2004. с.25
57 Прадмова да кнігі І.А. Сербава “Вічынскія паляне”. Мн.,БФК,2005.с.3-5 (в соавторстве с Я. Песоцкой ).
58 Хлеб в традиционной культуре белорусовХ1Х-началоХХ века. // Хлеб в народной культуре. Этнографические очерки. Отв. Ред. С.А. Арутюнов, Т.А.Воронина. М.,2004.С.173-177.
59 История этнологического изучения Беларуси во второй половине ХХ- нач.ХХ!вв. // 4-й Конгресс этнографов и антропологов России. Спб.,2005. с.
60 Традыцыйная культура харчавання беларусаў як выражэнне этнічнай самасвядомасці.// “Открыть миру душу белоруса…” Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння Е.Р.Раманава 25-26 кастрычніка 2005г. Гомель,2005. с. 130-132.
61 Этналогія і этнаграфія Беларусі. Вучэбная праграма для студэнтаў гістарычнага факультэта. // Праграмы агульных курсаў. У 3-х частках. Ч.І. Мн.,БДУ,2005. с.221-239. ( у сааўтарстве з М.Ф.Піліпенка, П.У. Церашковічам, І.С. Махоўскай).
62 Каткавічоўна М.В.// Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Т.2. Мн.,2005. С.375.
63 Мёд. // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Т.2. Мн.,2006. с.142.
64 Мінько Л.І. // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Т.2. Мн.,2006. с.156-157.
65 Нікіфароўскі М.Я. // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Т.2. Мн.,2006. с.253.
66 Піліпенка М.Ф. // Беларускі Фальклор. Энцыклапедыя. Т.2. Мн.,2006. с.348-349.
67 Хлеб // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя.т.2. Мн.,2006. с.693-694.
68 Шэйн П.В. // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Т.2.Мн.,2006. с.775-776.
69 М.Ф. Піліпенка.// Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер.гуманіт.навук.2006. №2 ( у сааўтарстве з А.І.Лакотка і І.У.Чаквіным ).
70 Выданне “ Беларусы” і яго ўклад у этнаграфічнае вывучэнне Беларусі.// Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнік.Вып.1. Мн.,БДУ,2006. с.171-17
71 Тыпы трапез у традыцыйнай культуры харчавання беларусаў.// Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі.Ч.І. Мастацтвазнаўства, фальклор і этналогія. Мн., Беларуская навука,2006. с.452-458.
72 Этнічныя сімвалы ў матэрыяльнай культуры беларусаў і іх уплыў на фарміраванне этнічнай самасвядомасці. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.ІІ. Мн.,2007. с.395-398.
73 Этнічныя традыцыі ў культуры харчавання беларусаў. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.ІІІ. Мн.,2007. с.182-186.
74 Крыніцы этналагічнай навукі.// Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнік. Вып.2. Мн,БДУ,2007. с.151-153.
75 Традыцыі народнага харчавання беларусаў Заходняга Палесся (на матэрыялах палявых этнаграфічных даследаванняў).// Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.5. Мн.,2008. С.
76 Межэтнические и межконфессиональные отношения в Принёманском регионе.// Роль образовательных и исследовательских организаций в приграничном сотрудничестве. Материалы международного семинара г. Минск, 29 мая 2008.Мн., 2008. С.108-119.(в соавторстве).
77 Хлеб у народнай культуры беларусаў // Беларуская думка. 2008. №12. С.100-103.
78 Народный застольный этикет. // Энциклопедия белорусской кухни. Мн., 2008. С.377-378.
79 Печисто // Энциклопедия белорусской кухни. Мн., 2008. С.438.
80 Потравка // Энциклопедия белорусской кухни. Мн.,2008. С.498.
81 Трапеза // Энциклопедия белорусской кухни. Мн.,2008. С.622-623.
82 Хлеб // Энциклопедия белорусской кухни. Мн.,2008. С.663-664.
83 Традиции народного застолья в похоронно-поминальной обрядности белорусов // Традиционное русское застолье. Сборник статей. Государственный республиканский центр русского фольклора. М., 2008. С.128-135.
84 Напоі ў традыцыйнай культуры харчавання беларусаў // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.6. Мн.,2009. С.426-435.
85 Народная кухня маталян. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся. Мн.,2009. -- 100 С. (в соавторстве).
86 На стале беларуса // Беларуская думка. 2009. № 9. С.102-105.
87 Этналогія Беларусі. Традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве. Вучэбны дапаможнік. Мн., 2009.-- 340 С. (в соавторстве).
88 Хлеб у доме – гаспадар // Фокус. №1. 2009. С.21.
89 Метады і прыёмы збору палявога этнаграфічнага матэрыялу па традыцыйнай культур ыхарчавання беларусаў// Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 7 Мн., 2009.
90. Т.А., Новогродский Кулінарная спадчына Белавежжа. Kulinarne Dziedzictwo Bialowiezy./Новогродский Т.А. Мінск, 2010. – 52 с.
91 Этналагічны падыход да вывучэння традыцый харчавання беларусаў // Этнокультурное развитие Беларуси в ХІХ – начале ХХІ в.: материалы Междунар. Науч.-практ. Конф., 19-20 мая 2010 г., Минск / редкол.: Т.А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2011. – 296с. С.110 – 114.
92 Становление и развитие белорусской государственности / А.Г. Кохановский [ и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – 44 с. ( в соавторстве).
93 Стан і перспектывы вывучэння традыцый харчавання ў беларускай этналогіі // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.10. Мн., 2011. С.
94 Міхаіл Фёдаравіч Піліпенка (да 75-годдзя з дня нараджэння) // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2011. № 2. С.119-121 (у сааўтарстве з А.І. Лакотка і Г.І. Каспяровіч).
95 Змены ў традыцыях харчавання беларусаў (першая палова ХХ ст.) // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. Зб. Вып.6 /рэдкал. : У.К.Коршук ( адк. рэд.) [і інш.] . – Мінск : БДУ, 2011. – С.67 – 76.
96 Кулінарныя традыцыі Беларусі. Народная кухня гервятаў. – Мн., 2011. –172с ( в соавторстве).
97 Актуальныя праблемы беларускай этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў // Веснік БДУ, Серыя ІІІ, 2011, №3 С.17-22 (в соавторстве).
98 Полевые исследования традиций питания гервят // Гервяты: историческая память и культурная идентичность. Тезисы докладов Международной конференции, Вильнюсский университет, 7-8 ноября 2011 г Вильнюс, 2011 с. 12-13. (на лит. языке).
99 Стравы жывёльнага паходжання ў традыцыйнай культуры харчавання беларусаў // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Мінск, 2011. Вып.11. с.418-425.
100 Тэхналогіі прыгатавання ў традыцыйнай культуры харчавання беларусаў ХІХ – пачатку ХХ стст. // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі; 10-11 лістапада 2011г. Г. Мінск / гал. Рэд.А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 398с. С.301-305.
101 Традыцыі харчавання прывілеяваных саслоўяў Беларусі // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Мінск, 2012. Вып. 12. с.406—413.
102 Народная кухня Семежава. Кулінарныя традыцыі Беларусі. – Мн., 2012. --  248с. ( в соавторстве).
103 Кто живёт в Беларуси / А. Вл. Гурко [и др.]; Нац.акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 799 с. (в соавторстве).
104 Народная кухня Семежава. Кулінарныя традыцыі Беларусі. – Мн., 2013. --  248с. ( в соавторстве).
105 Этналогія ў сістэме гуманітарных навук у ВНУ Беларусі // ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год “Научное обоснование физического воспитания,спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту” : материалы Междунар. науч.-практ. Конф.: в 3 ч./ Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т.Д. Полякова (гл. ред.) [и др.] ; Минск. 20 марта – 30 мая 2013 г. – Минск : БГУФК, 2013. – ч.1. – 307 с. С.190 – 192.
106 Традиции празднично – обрядовых трапез у белорусов в ХІХ – ХХ вв.// Х Конгресс этнографов и антропологов России : Тезисы докладов. Москва 2 – 5 июля 2013 / редкол.: М.Ю. Мартынова и др. – М.: ИЭА РАН, 2013. – 302с. С.141.
107 Кулинарное наследие Беларуси как компонент агротуристического продукта // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, навук. Рэд. А.І. Лакотка. – Мн: Права і эканоміка, 2013. Вып.14. С. 333 – 340.
108 Источники по изучению традиций питания белорусов // Историческое наследие Беларуси:выявление, сохранение и изучение:материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. Арх. Службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая мая 2012 г.): В 2 ч. Ч.1/редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск : БелНИИДАД, 2013. – 247с. с.195 – 201.
109 Трапезы ў сістэме харчавання беларускага этнасу// Беларусь у ХІХ – ХХІ стагоддзях: праблемы этнакультурнага і нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Зборнік навуковых артыкулаў. Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – с.242 – 249.
110 “Літоўская гаспадыня” как источник по изучению шляхетской кухни на территории Беларуси в первой половине ХІХ в.// Ельскія чытанні: матэрыялы канферэнцыі “Шляхецкая культура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.” (Дудуткі, 27 красавіка 2013 года) / уклад. Д. Ільініч ; пад рэд. Л. І. Доўнар. – Мінск : Кнігазбор, 2013. – 224 с. с.160 – 165.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.