Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Хадасевич Анна Сергеевна
доцент
ХАДАСЕВИЧ Анна Сергеевна
БиографияПубликации
 1. Первая мировая война. Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Методические материалы. Минск 1990—34 с.
 2. История Белоруссии. Методические рекомендации для студентов заочного обучения. АФВиС РБ. Минск. 2000.—30 с.
 3. Праблемы патрыятычнага выхавання студэнцкай молодзі ў спецкурсе “Гісторыяграфія гісторыі Беларусі”// 55 гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: погляд праз гады, новыя канцэпцыі і падыходы. Матэрыялы навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Минск, 2000, ч.ІІ. с. 136-139
 4. О патриотическом воспитании студенческой молодёжи // Мужество и трагедия народа. Минск 2000.
 5. Адлюстраванне ваенных падзей1941 года ў працах айчынных гісторыкаў. Трагічнае лета 1941: напамін гісторыі. Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск, 22 чэрвеня 2001г. У двух частках: частка першая. с.144-148. Мінск 2001.
 6. Павел Жэлезняковіч. Гісторыка-дакументальная хроніка Карэліцкага раёна. Мінск. 2001. с. 536-537.
 7. З гісторыі школ. Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Карэліцкага раёна. Мінск. 2001. с. 466-476. 
 8. Рыжскі дагавор і яго наступствы праз прызму англійскай гістарыяграфіі// Рыжскі мірны дагавор 1921г. і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Міск 2001. с. 49-55.
 9. К вопросу о православной церкви в Белоруссии в период немецко-фашистской оккупации// Беларусь и Германия. Гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. Мінск 2002. с. 134-137.
 10. Положение православной церкви в Польше в 1921-1939 гг.// Юзеф Пилсудский
 11. Некоторые аспекты организации самостоятельной работы студентов// Ценностные ориентации студенческой молодёжи в современном обществе: теоретико-методические основания. Минск 2002.
 12. Проблемы патриотического воспитания студентов в современных условиях// Научное обоснование физического воспитания. Минск, 2002
 13. О взаимоотношениях государства и церкви: уроки истории// Беларуская дзяржаўнасть: вопыт ХХ стагоддзя Мінск, 2004. с. 186-188.
 14. Патрыятызм праваслаўных святароў у гады Вялікай Айчыннай вайны// Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Выпуск 4 . с.141-144. Мінск, 2005.
 15. Фарміраванне патрыятызму праз прызму вывучэння гісторыі Вялікай Айчыннай вайны// Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Выпуск 6. с.284-287. Мінск, 2007.
 16. Мікалай Пятровіч Царук – упраўляючы маёнткам Замір’е першай трэці ХХст.// Мірскі замак: праблемы рэстаўрацыі і музеефікацыі. Мінск, 2008. с. 152-167.
 17. Магдалена Радзівіл—патрыётка нацыянальна-культурнага адраджэння пачатку ХХ стагоддзя// Беларусь і Германія гісторыя і сучаснасць. Выпуск 7. Мінск, 2008. 7 с.
 18. Хадасевич А.С. Магдалена Радзивилл – патриотка национального и религиозного возрождениея // Беларусь и Германия: история и современность. Материалы Международной науч. Конференции, Минск, 25 апреля 2008. Вып. 7. В 2 кн. Кн. 1 / Ред. А.А. Коваленя и др. — Минск: МГЛУ, 2009
 19. Гісторыя Беларусі ў кантэксце цывілізацыйнага і рэгіянальнага развіцця. Дапаможнік для студэнтаў БДУФК Мінспорта і турызму РБ. Мінск: БДУФКіС, 2010. – 129 с. (2,3 п.л.)
 20. Валожынскі раён ва ўмовах нямецкага акупацыйнага рэжыму// Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць.Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 8 красавіка 2010 г. Мінск, МДЛУ, 2010. Вып 8, 0,3 п.л.
 21. Карэліцкі раён падчас нямецкай акупацыі (1941 – 1944) // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 8 красавіка  2010 г. 0,2 п.л.
 22. Дзятлаускі раён ў гады нямецкай акупацыi. // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Вып. 11.У 2 т.Т.1.С. 174-183./рэдкал.Каваленя А.А. Новікаў С.Я. – Мінск: МДЛУ, 2013
 23. Валожынскі раён ва ўмовах нямецкага акупацыйнага рэжыму.
  //  Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Вып. 12.С. (17 –183)/рэдкал.Каваленя А.А. Новікаў С.Я. – Мінск: МДЛУ – 2014
 24. Православная церковь в годы Великой Отечественной войны // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Вып. 12. – Мінск: МДЛУ – 2014.
 25. Великая Отечественная война в памятниках и мемориалах// Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі.Вып.14 .С. 218 – 223 . – Мінск; МДЛУ,2016 
 26. Состояние высшей школы республики в годы Великой Отечественной войны// Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Выпуск 16 С. 149 – 154. Мінск – 2017 
 27. Партызанскі рух на тэрыторыі Пінскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны.  // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы  Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 7 красавіка 2017 Выпуск 16 С. 127–136. – Мінск. 2017 (у сааўтарстве з Осіпавай Л.А.)
 28. Уладзімір Фёдаравіч Ладысеў // Журнал Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2017, № 2   С. 138 – 140.        Мінск. 2017 (у сааўтарстве: Каханоўскі А.Г., Брыгадзін П.І., Ходзін С.Н.)     
 29. Хадасевіч, Г.С. Каханоўскі, А.Г. Захавальнік архіўнай спадчыны. Да 60-годдзя У.І. Адамушкі / с. 197–199/ Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 7 / рэдкал. : (у сааўтарстве: Каханоўскі А.Г.), С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2012. – 207с.
 30. К вопросу о положении православной церкви в Западной Беларуси в 1920–1930-е гг. //   «Долгий XIX век в истории Беларуси и Восточной Европе: исследования по Новой и Новейшей истории.» сб. науч., вып.1 / Редкол. И.А. Марзалюк (пред.) [др.]: РИВШ, 2017. – 127–137 с.
 31. Хадасевич, А.С. Развитие высшей школы Беларуси в первые послевоенные годы / А.С. Хадасевич // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 6 крас. 2018 г. Вып. 17 / рэдкал.: А.А. Каваленя (адк. рэд.), С.Я. Новікаў (нам. адк. рэд.) [і інш.] – Мінск: МДЛУ, 2019. – с. 161 – 168.
 32. Хадасевич, А.С. Состояние высшей школы Беларуси в годы Великой Отечественной Войны / А.С. Хадасевич // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 8 крас. 2017 г. Вып. 16 / рэдкал.: А.А. Каваленя (адк. рэд.), С.Я. Новікаў (нам. адк. рэд.) [і інш.] – Мінск: МДЛУ, 2018. – с. 178 – 184.
 33. Хадасевич, А.С. Ираида Осиповна Царюк – историк, декан, педагог / А.С. Хадасевич // История и историография: объективная реальность и научная интерпретация : сб. науч. ст. по материалам междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения акад. В.И. Пичеты / редкол.: А.Д. Король (гл.ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 – с. 110 – 116.  
 34. Хадасевіч, Г.С. Шматвектарнасць знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь як фактар ўмацавання дзяржаўнасці / Г.С. Хадасевіч // Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 ліст. 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (старшыня) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 270-274.
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.