Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Латушкин Андрей Николаевич
доцент
ЛАТУШКИН Андрей Николаевич
БиографияПубликацииПолнотекстовые публикацииУчебные материалы
Артыкулы:
 1. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 ― 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – C. 3–9. Скачать
 2. Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60. Скачать
 3. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 ― 1873 гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 37–41. Скачать
 4. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у XV ― першай палове ХХ ст.: гістарыяграфія і крыніцы / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2006. – № 2. – C. 3–9. Скачать
 5. Латушкін, А.М. Маліноўскі Мікалай / А.М. Латушкін // Архівісты Беларусі: Бібліягр. давед. / склад. С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка; навук. рэд. У. І. Адамушка, В. У. Бірукова. – Мінск, 2006. – С. 27–29. Скачать
 6. Латушкін, А.М. Сымановіч Рамуальд-Мікалай / А.М. Латушкін // Архівісты Беларусі: Бібліягр. давед. / склад. С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка; навук. рэд. У. І. Адамушка, В. У. Бірукова. – Мінск, 2006. – С. 39–42. Скачать
 7. Латушкін, А.М. Таўрагінскі (Туган-Таўрагінскі) Баляслаў / А.М. Латушкін // Архівісты Беларусі: Бібліягр. давед. / Склад. С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка; навук. рэд. У. І. Адамушка, В. У. Бірукова. – Мінск, 2006. – С. 213–215. Скачать
 8. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 ― 1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–199. Скачать
 9. Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой палове XVIII ― першай палове ХХ стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архiвы i справаводства. – 2007. – № 2. – С.102–107. Скачать
 10. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў / А.М. Латушкін // Клио: грани истории: науч.-поп. издание для молодежи. Минск: НИО, 2007. – 80 с., С. 28 ― 34. Скачать
 11. Латушкін, А. М. Экспедыцыя Віленскай навучальнай акругі і Віленскай археаграфічнай камісіі ў Нясвіжскі архіў Радзівілаў у 1867 г. / А. М. Латушкін // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі:  зб.  навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін  (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007.  – С. 227-239 Скачать
 12. Латушкін, А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў. Літары “А”, “Б”. / А.М. Латушкін // Архіварыус, 2007. - №6. – C. 278 - 285. Скачать
 13. Латушкін, А.М. Экспедыцыя Віленскай навучальнай акругі і Віленскай археаграфічнай камісіі ў Нясвіжскі архіў Радзівілаў у 1867 г. А.М. Латушкін // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ – ХХІ ст. у Беларусі: зб.навук.артык., прысвеч-х 100-годдзю з дня нараджэння М.М.Улашчыка / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк.рэд.) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2007. – С. 227 – 239.
 14. Латушкін, А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў. Літары “В”, “Г”. / А.М. Латушкін // Архіварыус, 2009. – Вып. 7. – С. 302 – 310. Скачать
 15. Латушкiн А.М. Невядомы iнвентар Улы 1581 г. – доўгi шлях да ўзаемаразумення / А.А. Гужалоўскi // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 6 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2011. — C. 94–102. Скачать
 16. Латушкін, А. М. Калекцыя Томаша Неваднічанскага і яе каштоўнасць для даследавання гісторыі Беларусі / А. М. Латушкін // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік. Выпуск 10. - Мінск, 2015. - C. 130-139. Скачать
 
 
Зборнікі матэрыялаў канферэнцый і тэзісы:
 1. Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005.– Ч. 1 – С. 217–219. Скачать
 2. ХХІ век: актуальные проблемы исторической науки. Рекомендации международной научной конференции посвящённой 70-летию исторического факультета БГУ. Латушкін А.М. “Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у 1814 – 1838 гг.” // Гісторыя: праблемы выкладання, N5 (35), 2004, C.14 – 20, (тэзісы дакладу с.19).
 3. Латушкін А.М. Архіварыусы Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у другой палове XVIII ― першай палове XX ст. / А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. памяці праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 ― 13 лістапада 2004 г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. Вабішэвіч [і інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112. Скачать
 4. Латушкін А.М. Першая сусветная вайна і лёс Нясвіжскага архіва роду князёў Радзівілаў // Архіўныя чытанні I ― III: матэрыялы навук. канф., Мінск, 2003 ― 2005 гг. / Беларус. дзярж. архіў-музей літаратуры і мастацтва; укл. Г.В. Запартыка [і інш.], навук. рэд. А.В. Мальдзіс. – Мінск, 2006. – Вып. 1. – С. 178–183. Скачать
 5. Латушкін А.М. Аляксандр Валіцкі як архівіст Нясвіжскага архіва Радзівілаў / А.М. Латушкін // Актуальныя праблемы паланістыкі 2009 / Беларускі дзяржаўны універсітэт; рэд. С. Важнік, А. Кожынава. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 199 – 212. Скачать
 

Навуковая публікацыя дакументаў (16 дакументаў XVI – XVII стст. на старабеларускай і польскай мовах, на 63 с.) у дадатку да манаграфіі: Макараў М.Д., Ад пасада да магдэбугіі: прававое становішча насельніцтва местаў беларускага Падзвіння у XIV – XVII стст. – Мінск, 2008. – С.171 – 234. Скачать

Архівазнаўства : дапаможнік / А. М. Бяляўскі [і інш.] ; пад рэд. М. Ф. Шумейкі. — Мінск : БДУ, 2013. — 415 с. Скачать

Груша А. І. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам): дапаможнік / А. І. Груша, А. М. Латушкін. – Мінск : БДУ, 2014. – 104 с. : іл.  Скачать

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.