Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Латушкин Андрей Николаевич
доцент
ЛАТУШКИН Андрей Николаевич

Навуковыя артыкулы:

1. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 – 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – C. 3–9. (ВАК)
2. Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60. (ВАК)
3. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 – 1873 гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 37– 41. (ВАК)
4. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у XV – першай палове ХХ ст.: гістарыяграфія і крыніцы / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2006. – № 2. – C. 3–9. (ВАК)
5. Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 – 1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–199. (ВАК)
6. Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой палове XVIII – першай палове ХХ стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архiвы i справаводства. – 2007. – № 2. – С.102–107. (ВАК)
7. Латушкін А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва ХVII – першай паловы ХХ ст. (літары “А”, “Б”) // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. – Вып.6 – Мінск: БелНДІДАС, 2008 – С.278 – 284.
8. Латушкін, А.М. Экспедыцыя Віленскай навучальнай акругі і Віленскай археаграфічнай камісіі ў Нясвіжскі архіў Радзівілаў у 1867 г. А.М. Латушкін // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ – ХХІ ст. у Беларусі: зб.навук.артык., прысвеч-х 100-годдзю з дня нараджэння М.М.Улашчыка / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк.рэд.) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2008. – С. 227 – 239.
9. Латушкін, А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы XX ст. (літары “В”, “Г”) / А.М. Латушкін // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. – Вып. 7. – Мінск: БелНДІДАС, 2009.– С. 302 – 310.
10. Латушкін, А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы XX ст. (літары “Д” – “К”) / А.М. Латушкін // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. – Вып. 8. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 277 – 289.
11. Латушкін, А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы XX ст. (частка IV, літары “М” – “Р”) / А.М. Латушкін // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. – Вып. 9. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – С. 218 – 226.
12. Латушкін, А.М. Невядомы інвентар Улы 1581 г. / А.М. Латушкін // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 6. / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 94 – 102.
13. Латушкін, А.М. Заснаванне г. Стоўбцы (Свержна) / А.М. Латушкін // Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі. Вып. 1 / Рэд.-уклад. Дз.В. Віцько. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2012. – С. 7 – 29.
14. Латушкін, А.М. Спіс архіўных крыніц па гісторыі стаўбцоўскага і свержанскага маёнткаў / А.М. Латушкін // Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі. Вып. 1 / Рэд.-уклад. Дз.В. Віцько. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2012. – С. 148 – 150.
15. Латушкін, А.М. Прыватныя архівы землеўладальнікаў Рэчы Паспалітай: агляд польскай гістарыяграфіі / А.М. Латушкін // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 7. / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. – С. 229 – 240. (ВАК)
16. Латушкін, А.М. Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў (частка V, літары “С” – “Я”) / А.М. Латушкін // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. – Вып. 10. – Мінск: БелНДІДАС, 2012. – С. 277 – 295. (ВАК)
17. Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у пачатку ХІХ ст. (справа К. Квяткоўскага) / А.М. Латушкін // Беларускі археаграфічны штогоднік / гал. рэд. Э. М. Савіцкі [і інш.]. – Вып. 13. – 2012 г. – С. 149 – 160. (ВАК).
18. Латушкін, А.М. Радавыя архівы буйных землеўладальнікаў дасавецкага перыяду і іх месца ў архіўнай спадчыне Беларусі: тэарэтычныя аспекты / А.М. Латушкін // Беларускі археаграфічны штогоднік / гал. рэд. Э. М. Савіцкі [і інш.]. – Вып. 14. – 2013 г. – С. 195 – 204. (ВАК).
19. Латушкін А. М. Калекцыя Томаша Неваднічанскага і яе каштоўнасць для даследавання гісторыі Беларусі / А.М. Латушкін // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. – 2015. – Вып. 10. – СС. 130 – 139 (ВАК).
20. Латушкін, А.М. Аб гісторыі ўключэння грамат і актаў дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага ў склад архіва Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў у другой палове XVII ст. / А.М. Латушкін // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 16. – Мінск: БелНІІДАД, 2015. – СС. 292 – 309 (ВАК).
21. Латушкін, А.М. Князь Мікалай Радзівіл Чорны і пытанне захоўвання дзяржаўных актаў Вялікага княства Літоўскага Радзівіламі нясвіжскай галіны роду / А.М. Латушкін // Мікалай Радзівіл Чорны (1515 – 1565 гг.): палітык, дыпламат, мецэнат: зборнік навук. прац / уклад. З.Л. Яцкевіч; рэдкал.: С.М. Клімаў, А.І. Мальдзіс, З.Л. Яцкевіч; Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Нац. гіст.-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”. – Нясвіж: НГКМЗ “Нясвіж”, 2016. – 218 с. іл. – С. 82 – 91.
22. Латушкін, А.М. Новыя крыніцы па гісторыі дзейнасці архіварыусаў Архіва Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў / А.М. Латушкін // Архіварыус. – Вып. 14. – 2016. – С. 375 – 380 (ВАК).
23. Латушкін, А. М. Аднаўленне цэласнасці комплекса арыгіналаў дзяржаўна-прававых актаў канца XIV – пачатку XVII ст. архіва Вялікага Княства Літоўскага: пастаноўска праблемы / А. М. Латушкін // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2017.–№ 4. С. 98–107 (ВАК).
24. Латушкин, А. Н., Шумейко, М. Ф. Кафедре источниковедения БГУ – 25 лет / А. Н. Латушкин; М. Ф. Шумейко // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2017.–№ 4. С. 89–92 (ВАК).
25. Латушкін, А. М. Рэестр дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага ад 26 лістапада 1623 г. і яго значэнне для рэканструкцыі складу комплекса арыгіналаў актаў кан. XIV – пач. XVII стст. / А. М. Латушкін // Беларускі археаграфічны штогоднік.–2017.–Вып. 18.–СС. 247–264 (ВАК).
26. Латушкін, А. М. Акты XV ст. з дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага ў калекцыі расійскага археографа П. А. Муханава (1797–1871) / А.М. Латушкін // Беларускі археаграфічны штогоднік.–2017.–Вып. 18.–СС. 114–127 (ВАК).
27. Латушкін, А. М. Феномен захоўвання актаў дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага ў прыватных зборах кіруючай эліты / А. М. Латушкін // Беларускі гістарычны часопіс.–2018.–№ 7.– СС. 29–40 (ВАК).

Зборнікі матэрыялаў і тэзісы дакладаў рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцый:
1. Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005.– Ч. 1 – С. 217–219.
2. ХХІ век: актуальные проблемы исторической науки. Рекомендации международной научной конференции посвящённой 70-летию исторического факультета БГУ. Латушкін А.М. “Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у 1814 – 1838 гг.” // Гісторыя: праблемы выкладання, N5 (35), 2004, C.14 – 20, (тэзісы дакладу с.19).
3. Латушкін А.М. Архіварыусы Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у другой палове XVIII – першай палове XX ст. / А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. памяці праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 – 13 лістапада 2004 г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. Вабішэвіч [і інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112.
4. Латушкін А.М. Першая сусветная вайна і лёс Нясвіжскага архіва роду князёў Радзівілаў // Архіўныя чытанні I – III: матэрыялы навук. канф., Мінск, 2003 – 2005 гг. / Беларус. дзярж. архіў-музей літаратуры і мастацтва; укл. Г.В. Запартыка [і інш.], навук. рэд. А.В. Мальдзіс. – Мінск, 2006. – Вып. 1. – С. 178–183.
5. Латушкин, А.Н. Материалы конфессиональных архивов в составе Несвижского архива Радзивиллов / А.Н. Латушкин // XVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (Москва, ПСТГУ, 20 – 22 января 2006 г.). Материалы: в 2 т. / Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2006. – Том 2: Доклады миссионерской, филологической, исторической, педагогической секций и секции церковного пения. – С. 181 – 188.
6. Латушкин, А.Н. Материалы конфессиональных архивов в составе Несвижского архива Радзивиллов / А.Н. Латушкин // XVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (Москва, ПСТГУ, 20 – 22 января 2006 г.). Материалы: в 2 т. – [Электронный ресурс]. – 2006. – Том 2. – Режим доступа: http://pstgu.ru/download/1277723712.latushkin.pdf – Дата доступа: 13.07.2012.
7. Латушкін А.М. Аляксандр Валіцкі як архівіст Нясвіжскага архіва Радзівілаў / А.М. Латушкін // Актуальныя праблемы паланістыкі 2009 / Беларускі дзяржаўны універсітэт; рэд. С. Важнік, А. Кожынава. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 199 – 212.
8. Латушкін, А.М. Дзяржаўныя акты Вялікага княства Літоўскага ў складзе Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў: стан і накірункі даследавання праблемы / А.М. Латушкін // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (Мінск, 20 мая 2009 года) / рэд.кал.Н.М. Дзятчык, С.У. Жумар, В.С. Пазднякоў [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 31 – 37.
9. Латушкін, А.М. Геаграфія перамяшчэнняў і лёс дакументаў архіва Нясвіжскаяй ардынацыі кн. Радзівілаў у другой палове XVIII – першай палове XX стст. / А.М. Латушкін // Нясвіжскі палац Радзівілаў: гісторыя, новыя даследаванні. Вопыт стварэння палацавых музейных экспазіцый: Матэрыялы 1-й міжнароднай навукова-практычная канферэнцыі, 20.10.2009 г., Нясвіж / Рэд.кал. Нав. рэд. Высоцкая Н.Ф., Мальдзіс А. І. Мінск, 2010. – C. 95 – 102.
10. Латушкін, А.М. Невядомы інвентар Улы і яго значэнне для даследавання гісторыі Ульскага замка ў 60-я – 80-я гг. XVI ст. / А.М. Латушкін // Актуальныя праблемы крыніцазнаўства і айчыннай гісторыі: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100-годдзю выдання першай кнігі зборніка “Полоцко-Витебская старина”, Віцебск, 6 – 7 кастрыніка 2011 г. / Віц. дзярж.ун-т; рэдкал.: А.М. Дулаў (адк. рэд. [і інш.]. – Віцебск: УА ВДУ імя П.М. Машэрава, 2011. – С. 34 – 38.
11. Латушкін, А.М. Роля Архіварыўсаў у захаванні Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў 2-й пал. XVIII – 1-й пал. ХХ ст. / А.М. Латушкін // Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения: науч. сб. (по материалам 1-й Международной научно-практической Интернет-конференции) / редкол. В.Н.Сидорцов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – С. 111–116. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/3478. – Дата доступа: 02.12.2011.
12. Латушкін, А.М. Да пытання аб архіўнай спадчыне роду Яленскіх / А.М. Латушкін // Дакументальная спадчына Беларусі XIV–XX стст.: Мат. Навук.-практ. канф., прысв. 75-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Мінск, 26 чэрвеня 2013 г. / Рэд. кал.:  У.І. Адамушка [ і інш.]. – Мінск: А.М. Вараксин, 2014. – С. 181 – 189.
13. Bialauski, A., Łatuszkin, A., Prudnikow, A. Białoruska teoryja i praktyka archiwalna: jedność realna czy wirtualna / A.M. Bialauski, A.M. Łatuszkin, A. Prudnikow // Archiwa-Kancelarie-Zbiory. T. 5: Archiwistyka uniwersalna – archiwistyka lokalna / Pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Rosy.– Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2017. – S. 57 – 67.
14. Латушкін, А.М. Акт перамір’я паміж Расійскай дзяржавай і Вялікім Княствам Літоўскім 1556 г. з Расійскай нацыянальнай бібліятэкі: пытанні правеніенцыі / А.М. Латушкін // Актуальные проблемы источниковедения: материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права, Витебск, 20 – 21 апреля 2017 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.Н. Дулов и М.Ф. Румянцева (отв. ред. [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – С. 160 – 163.
15. Латушкин, А. Н. Восстановление целостности комплекса оригиналов государственно-правовых актов 1387–1601 гг. архива Великого княжества Литовского: постановка проблемы / А. Н. Латушкин // Пути становления и развития государственности в Восточной Европе в период Средневековья и раннего Нового времени: сб. статей международного круглого стола “Пичетовсике чтения”, 9 ноября 2016 г., г. Минск, Беларусь / БГУ, Исторический ф-т, Каф. истории России; редкол.: О. А. Яновский, С. Л. Луговцова, С. Н. Темушев. – Минск: БГУ, 2017.–С. 77–90 (Электронная публикация: http://elib.bsu.by/handle/123456789/179544).
16. Латушкін, А. М. “Рэвізія” Берасцейскага староства 1566 г. як крыніца па гісторыі кнігадрукавання на Беларусі: да пытання аб месцазнаходжанні арыгінала дакументальнага помніка / А. М. Латушкін // Матэрыялы міжнароднага кангрэса “500 гадоў беларускага кнігадрукавання”. У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14 – 15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; рэд.: Р.С. Матульскі [рэдкал.]; [складальнік А. А. Суша]. – Мінск, 2017. – СС. 258–262.
17. Латушкін, А. М. Месца архіўнай спадчыны Вялікага Княства Літоўскага ў працэсах дзяржаўнага будаўніцтва ў Беларусі ў ХХ ст. / А. М. Латушкін // 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі: зб. матэрыялаў Міжнар. навук. канф., Мінск, 30 лістап. – 1 снеж. 2017 г. / рэдкал.: А. Д. Кароль (старш.) [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 85 – 92.
18. Латушкін, А. М. Агульназемскі прывілей 1447 г.: лёс арыгінала помніка гісторыі права, яго сучасны стан і месцазнаходжанне / А. М. Латушкін // Прававая думка і праватворчасць: зборнік матэрыялаў міжнар. навук. канф., прысвеч. 75-годдзю докт. юрыд. нав., праф. С.Ф. Сокала, Мінск, 24–25 лістап. 2017 г. / рэдкал.: С. Ф. Сокал [і інш.]. – Мінск: БІП, 2018.–С. 66–70.


Навуковыя энцыклапедыі, слоўнікі:

1. Латушкін, А.М. Маліноўскі Мікалай / А.М. Латушкін // Архівісты Беларусі: Бібліягр. давед. / склад. С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка; навук. рэд. У. І. Адамушка, В. У. Бірукова. – Мінск, 2006. – С. 27–29.
2. Латушкін, А.М. Сымановіч Рамуальд-Мікалай / А.М. Латушкін // Архівісты Беларусі: Бібліягр. давед. / склад. С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка; навук. рэд. У. І. Адамушка, В. У. Бірукова. – Мінск, 2006. – С. 39–42.
3. Латушкін, А.М. Таўрагінскі (Туган-Таўрагінскі) Баляслаў / А.М. Латушкін // Архівісты Беларусі: Бібліягр. давед. / Склад. С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка; навук. рэд. У. І. Адамушка, В. У. Бірукова. – Мінск, 2006. – С. 213–215.
4. Латушкін, А.М. 39. Валіцкія (Walicki) герба “Лада” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 86 – 93.
5. Латушкін, А.М. 40. Валіцкія (Walicki) герба “Лада” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 93.
6. Латушкін, А.М. 41. Валіцкія (Walicki) герба “Лада” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 94 – 95.
7. Латушкін, А.М. 42. Валіцкія (Walicki) герба “Лада” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 95 – 96.
8. Латушкін, А.М. 65. Ванькевічы (Wańkiewicz) герба “Ліс” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 139 – 142.
9. Латушкін, А.М. 67. Ваньковічы (Wańkowicz) герба “Ліс” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 153 – 154.
10. Латушкін, А.М. 134. Вечары-Шчарбовічы (Wieczor-Szczarbowicz) герба “Равіч” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 292 – 293.
11. Латушкін, А.М. 135. Вечары-Шчарбовічы (Wieczor-Szczarbowicz) герба “Равіч” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 293 – 295.
12. Латушкін, А.М. 136. Вечары-Шчарбовічы (Wieczor-Szczarbowicz) герба “Равіч” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 295 – 296.
13. Латушкін, А.М. 137. Вечары-Шчарбовічы (Wieczor-Szczarbowicz) герба “Равіч” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 296 – 298.
14. Латушкін, А.М. 230. Вянглінскія (Więgliński) герба “Равіч” / А.М. Латушкін // Гербоўнік беларускай шляхты / Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. – Мінск: Беларусь, 2014. – Т. 3: “В”. – C. 454 – 455.

Рэцэнзіі:
Латушкін, А. М. Мікалай Маліноўскі. Кніга ўспамінаў: рэцэнзія / А.М. Латушкін // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. – Вып. 12. – Мінск: НГАБ, 2015. – СС. 256 – 263.

Навуковая публікацыя гістарычных дакументаў:
1. Латушкін, А.М. Дакументы па гісторыі местаў на віцебскім праве (дадатак 3) / А.М. Латушкін // Ад пасада да магдэбугіі: прававое становішча насельніцтва местаў Беларускага Падзвіння ў XIV – першай палове XVII ст. / М.Д. Макараў. – Мінск: УП «Экаперспектыва», 2008. – С. 171 – 234 (16 дакументаў XVI – XVII стст. на старабеларускай і старапольскай мовах, агульным абъемам 63 с. у дадатку да манаграфіі М.Д. Макарава).
2. Кніга магістрата места Полацка 1727 г. Księga magistraru miasta Połocka / Падрыхт. да публ. А.М. Латушкін, М.Д. Макараў. – Беласток: Беларускае навуковае таварыства. Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2012. – 406 с.

Падручнікі, вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Латушкін, А.М. Радавыя (фамільныя) архівы / А.М. Латушкін // Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.] ; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 159 – 170.
2. Латушкін, А.М. Улік дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь / А.М. Латушкін // Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.] ; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 18. – С. 253 – 281.
3. Латушкін, А.М. Забеспячэнне захаванасці дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь / А.М. Латушкін // Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.] ; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 19. – С. 282 – 303.
4. Латушкін, А.М. Сістэма навукова-даведачанага апарату да дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь / А.М. Латушкін // Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.] ; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 20. – С. 304 – 360.
5. Груша А. І., Латушкін А. М. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам): дапаможнік / А. І. Груша, А. М. Латушкін. – Мінск : БДУ, 2014. – 104 с. : іл.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.