Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Козак Кузьма Иванович
доцент
КОЗАК Кузьма Иванович

Вучэбна‐метадычныя работы
1. Архивоведение Беларуси. Учебное пособие. Ч.I. История и организация архивного дела. Учебное пособие. Мн.: Издательский центр РИВШ,1998. −216 с. (соавторы: Шумейко М.Ф., Селеменев В.Д.)
2. Архивоведение Беларуси. Учебное пособие. Ч.II. Теория и методика архивного дела. Учебное пособие. Мн.:Издательский центр РИВШ,1998. −196 с. (соавторы: Шумейко М.Ф., Селеменев В.Д.)
3. Великая Отечественная война совесткого народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для 11−го кл.учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения 11−летним сроком обучения / А. А. Коваленя, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок и др.; Под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича; Пер. с бел.яз. А. В. Скорохода. Мн.: Изд. Центр БГУ, 2004. – 231 с.: ил., карт.
4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для 11−го кл.учреждений,обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения с 11−летним сроком обучения / А. А. Коваленя, М. А.Краснова, В. И. Лемешонок и др.; Под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича. Мн.: РИВШ,2004.- 15 с.
5. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйш. адукацыі / А. А.Каваленя, У. І. Лемяшонак, Б. Дз.Далгатовіч і інш.; пад рэд. А. А.Кавалені, С. М.Сташкевіча. − Мн.: выд. Цэнтр БДУ, 2004. −279 с., іл., карт.
6. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце другой сусветнай вайны). Вучэб. праграма спецкурса для вышэйшых навучальных устаноў / Склад. А. А.Каваленя, К. І.Козак, С. Я. Новікаў і інш. −Мн.: РІВШ,2004. −15 с. 
7. Великая Отечественная война совесткого народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для 11−го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред.образования, с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения / А. А. Коваленя, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок и др.; Под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича; Пер. с бел. яз. А. В. Скорохода. Минск: Изд. Центр БГУ, 2009. -231 с.: ил., карт.
8. Архивы зарубежных стран. Курс лекций. [составитель]. Минск: издательский центр БГУ, 2016. - 330 с.
9. Козак, К. И. Архивы зарубежных стран : пособие / К. И. Козак. – Минск : БГУ, 2016. – 303 с.


манаграфіі
1. Германский оккупационный режим на территории Беларуси.1941–1944: историография и источники. Мн.: БГУ, 2006 – 268 с.
2. Забытыя жаўнеры Польскага войска ў часы Другой сусветнай вайны. Матэрыялы і ўспаміны. Мн.,2003.–192 с. (сааўтар Ю.В.Грыбоўскі).
3. Германские и коллаборационистские потери на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941−1944): анализ и итоги.  Минск: И П Логвинов И.П., 2012. – 374 с.
4. Козак К.И. Германские и коллаборационистские потери на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941−1944): анализ и итоги. Минск: И П Логвинов И.П., 2012. – 374 с.

Навуковыя работы
1. Аб падрыхтоўцы гісторыкаў‐архівістаў на гістфаку Белдзяржуніверсітэта // Архівы і справаводства. № 2.2000. С.48—52. (сааўтар Шумейка М.Ф.)
2. Автоматизация архивного дела. Использование информационных технологий в архивах зарубежных стран // Историческая информатика: Информатика для исторических специальностей. Мн.: ЗАО “Веды”,1998. С.191‐198.
3. Административно−территориальный аспект германской оккупационной политики в Беларуси // Национально−территориальный фактор в истории Центральной и Юго−восточной Европы в веке и Россия (СССР): Материалы междунар. науч. конф. Минск,24−25 апреля 2003 г. Мн.: БГУ,2004.С.152−157
4. Акупаванае грамадства Беларусi пад час вайны 1812 г.; Напалеонаўскiя войны 1796‐1815 гг. // Французская рэвалюцыя i лёсы свету: матэрыялы Мiжнар. навук.‐практ. канф., прысвечанай гадавiне Французскай рэвалюцыi (1789–1799 гг.) 21‐22 красавiка 1999 г. Мн.,1999.
5. Акупацыйны рэжым // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн.:БелТА,1997. С. 166–169. (сааўтар Лемяшонак У.І.)
6. Акупацыйны рэжым Заходняй Беларусі (1941—1944) // Праблемы ўзʹяднання Заходняй Беларусі з БССР: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы Міжнароднай навукова‐тэарэтычнай канферэнцыі 17—18 верасня 1999 г., Мінск. Мн.,2000. С.233—237.
7. Армія Краёва на Пастаўшчыне // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна.– Мн.:БЕЛТА, 2001. С. 309‐311.
8. Архiвы вайны. Акупацыйны рэжым. Погляд гiсторыка праз час // Беларускi гiстарычны часопiс.1998. № 3.
9. Архивы Беларуси в годы Великой Отечественной войны: формы и состояние // Беларуска−польскія архіваліі: стан і перспектывы. Матэрыялы Другой беларуска−польскай канферэнцыі архівістаў 10−11 кастрычніка 2001 года, Мінск. Мн.: НА РБ, 2003. С.12−37.
10. Архіўная адукацыя на Беларусі // Гiстарычная навука ў Белдзяржунiверсiтэце на рубяжы тысячагоддзяў. Мн.: Белдзяржунiверсiтэт, 2000.
11. Беларуска‐польскія навуковыя стасункі. // Беларусьі Тадэвуш Касцюшка: спадчына, час, здабыткі. С.198‐202.
12. Беларуская дзяржаўнасць у гады Другой сусветнай вайны: палітычныя, сацыяльныя і эканамічныя аспекты // Беларуская дзяржаўнасць: вопыт 20 стагоддзя: матэрыялы Міжнар. навук.‐тэарэт. канф. Мінск,18−19 крас. 2003 г. − Мн.: БДПУ, 2004. С.102−108.
13. Беларуско−польские взаимоотношения накануне и в начале Второй мировой войны // 1верасня 1939. Адзіны ўспамін жыцця // Грыбоўскі Ю.В., Козак К.І. Забытыя жаўнеры Польскага войска ў часы Другой сусветнай вайны. Матэрыялы і ўспаміны. Мн.,2003. С.7− 52.
14. Беларусь у другой сусветнай вайне: генезіс і эвалюцыя працэсаў // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. № 2(24) 2000. С. 127—133.
15. Вайна 1812 г. на Беларусі // Архівы на шляху 21 стагоддзя: гісторыя, спадчына, сучаснасць. Матэрыялы Другога беларуска−французскага архіўнага семінара. Мінск 8−10 лютага 2000 г. Мн.: НА РБ, 2003. С. 204− 205.
16. Вернутыя імёны // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. –  Мн.: БЕЛТА,2001.С.181‐182.
17. Германская і польская акупацыя // Памяць Смалявіцкага раёна і Жодзіна. Мн.:БелТА, 2000. С.91—93.
18. Германские военно−экономические формирования в Беларуси: определение места в системе оккупационного режима.// Другая сусветная вайна. Мн.,2004. С.54−82.
19. Германские оккупационные военные и гражданские органы в Беларуси 1941–1944 гг.:анализ и итоги потерь // Першая і Другая сусветныя войны: акупацыя і яе наступствы на Беларусі Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 7 мая 2005 года, Мінск. Мн.,2006. С.87–154.
20. Германский оккупационный режим в Беларуси и еврейское население // Актуальные вопросы изучения Холокоста на территории Беларуси в годы немецко–фашистской оккупации.2–е изд. Мн.,2006. С.28–59.
21. Германский оккупационный режим в Беларуси и еврейское население.// Актуальные вопросы изучения Холокоста на территории Беларуси в годы немецко‐фашистской оккупации. Сборник научных работ. Сост. И ред. Я.З.Басин. Мн,2005. С.23‐59.
22. Германский оккупационный режим в Беларуси: формы, методы и практика отношений с еврейским населением // Мінскае гета 1941−1943 гг. Трагедыя. Гераізм. Памяць. Мн.,2003.С.14−46.
23. Гістарычная майстэрня ў Мінску: Гісторык і Гісторыя // Уладзімір Пасэ: Гісторык у Гісторыі. Мн.,2004. С.270.
24. Даследчык вайны // Уладзімір Пасэ: Гісторык у Гісторыі. Мн.,2004. С.22−24.
25. Девять месяцев под землей (история одного интервью) // Мінскае гета 1941−1943 гг. Трагедыя. Гераізм. Памяць. Мн.,2003. С.186−193.
26. Депортированные евреи Германии, Австрии и Чехии в Минском гетто: практика гериманского нацизма в Беларуси 1941‐1944 гг. // Лагер смерці Трасцянец 1941‐1944гг.: памяці ахвяр нацызма ў Беларусі. Мн., 2005. С.109‐164.
27. Доўнар‐Запольскі і яго роля ў арганізацыі архіўнай справы Беларусі // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар‐Запольскі: Сб. навук.арт. і дак. — Гомель; Рэчыца,2000. С.110—115
28. Женское лицо победы // Шарков А.В., Бествицкий Ю.А. Июньский рассвет, нюрнбергский закат: трагедии и судьбы Второй мировой. Мн.: Тессей,2007. С.46–51.
29. Женщины Германии и Беларуси в войне: социализация образа и его восприятие // Жанчыны ў Другой сусветнай вайне: гісторыя барацьбы і выжывання. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 4 сакавіка 2005 года, Мінск. Мн.,2006.С.7–56.
30. Иностранные военнослужащие в составе германских полицейских формирований на оккупированной территории Беларуси (1941—1944 гг.) // 55 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: погляд праз гады, новыя канцэпцыі і падыходы: Матэрыялы навук.‐тэарэт. канф.,4—5 мая 2000 г.: У 2ч.—Мн.: БДПУ імя М.Танка,2000. Ч.1.‐ С.144‐152.
31. Информационные технологии при подготовке архивистов Республики Беларусь // Труды Третьей Международной конференции Новые информационные технологии в образовании. Т.1. Ноябрь 12‐13 1998. Минск. Мн.,1998.
32. Минское гетто: пути к вечности и спасению // Жива... Да, я жива! Минское гетто в воспоминаниях Майи Крапиной и Фриды Рейзман. Документы и материалы. Мн.,2005. С. 11‐41.
33. Молчание и разговор о том, чего не было быть, но было. // Михаил Трейстер. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. Мн., 2007. С.6–12.
34. Нацыянальны i дзяржаўны архiўныя фонды // Гiстарычныя крынiцы: праблемы класiфiкацыi, вывучэня i выкладання. Матэрыялы да Мiжнар. навук.‐прак. канф., прысвечанай 120‐годдзю з дня нараджэння У.I. Пiчэты. Мн.: БДУ,1998.
35. Некоторые аспекты германской правовой концепции ведения войны на Востоке // Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні. Матэрыялы Рэсп. навук.‐практ. канф., Мінск,27 сакавіка 1999 г.: У 2 ч. Мн.: БДПУ імя М.Танка,1999. Ч.1.
36. Оккупационный режим в Беларуси в период Великой Отечественной войны (1941‐1944). Источниковедческий обзор // Гiстарычныя крынiцы: праблемы класiфiкацыi, вывучэня i выкладання. Матэрыялы да Мiжнар. навук. ‐прак. канф., прысвечанай 120‐годдзю з дня нараджэння У.I. Пiчэты. Мн: БДУ,1998.
37. Организация и структура казачьих формирований в составе германских войск на оккупированной территории Беларуси 1941–1944 гг. // Гістарычнае пазнанне – важнейшая ўмова фарміравання светапогляду настаўнікаў XXI стагоддзя: Матэрыялы Рэсп. навук.‐тэарэт. канф., Мінск, 6 снеж. 2002 г. / Пад навук. Рэд. А.А.Кавалені і В.Ф.Касовіча. Мн.,БДПУ,2003. С.182–187.
38. Особенности быта населения Беларуси периода оккупации (1941‐1944 гг.) // Генацыд у Другой сусветнай вайны: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцянца). С.263‐272.
39. Паставы – усходняя мяжа Першай сусветнай вайны // Першая і Другая сусветныя войны: акупацыя і яе наступствы на Беларусі Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 7 мая 2005 года, Мінск. Мн., 2006. с. 24–30 (сааўтар Захараў С.А.)
40. Пастаўская воласць на мяжы XIX‐XX ст. // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн.: БЕЛТА, 2001. С.110‐117.
41. Пастаўшчына ў часы 1‐й сусветнай вайны. // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна Мн. : БЕЛТА,2001. С. 123‐130. (сааўтар Захараў С. А. )
42. Першы беларуска − французскі архіўны семінар “Архівы на шляху ў 21 стагоддзе // Архівы на шляху 21 стагоддзя: гісторыя, спадчына, сучаснасць. С. 203− 204.
43. Сацыяльна–эканамічнае развіццё Рудабельшчыны ў другой палове 19– пачатку 20 ст. //Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 55–61
44. Тадэвуш Касцюшка ў свядомасці беларускага народа. // Беларусьі Тадэвуш Касцюшка:спадчына, час, здабыткі. С. 104‐107.
45. У складзе Расійскай імперыі // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 51–55(сааўтар Жалязноў В. Г. )
46. Уздзеянне ваенных фарміраванняў Чырвонай Арміі // Памяць Смалявіцкага раёна і Жодзіна. Мн. :БелТА,2000. С. 98—108.
47. Устанаўленне Савецкай улады // Памяць Смалявіцкага раёна і Жодзіна. Мн. :БелТА, 2000. С. 89—90. (сааўт. Балдуй І. Ф. )
48. Установление германского оккупационного режима на Беларуси в Беларусь // 22 июня 1941 года: Говорят архивы. . . ”: Материалы к заседанию “круглого стола”, посвящ. 60‐летию начала Великой Отечеств. войны (июнь 2001 г. ). ‐Мн. :БелНИИДАД,2001. С. 98‐109.
49. Политическая коллаборация в Беларуси // Беларусь і Германія: Гітсорыя і сучаснасць:Матэрыялы навук. Канф. , Мінск,23 мая 2002 г. −Мн. : МДЛУ,2002. С. 70−78.
50. Польский фактор и его правовые решения в канун и начале Второй мировой войны. // 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай: Гісторыя. Права. Традыцыі. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск,27 красавіка 2001 г. Мн. : НА РБ,2002. С. 48‐60.
51. Проблемы принуждения, плена и военнопленных в беларусской историографии: тенденции, формы, содержание и синтез. // Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчынай вайны: масавыя забойствы нацыстаў. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 2 ліпеня 2004 г. , Мінск. Мн. ,2005. С. 13‐40.
52. Проектирование реляционных баз данных (на материалах БД “Архивы войны”) // Историческая информатика: Информатика для исторических специальностей. Мн. : ЗАО “Веды”,1998. С. 280‐296. (соавтор Комличенко В. Н. )
53. Проектирование реляционных баз на основе архивных источников // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы II Усебел. канф. гісторыкаў, Мінск,10–11 крас. 1997. Мн. : БДУ,1999.
54. У складзе Польшчы // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн.: БЕЛТА,2001. С. 144‐155
55. Уз’яднанне // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн. : БЕЛТА,2001. С. 166‐170.
56. Формы германского оккупационного административно‐территориального деления Беларуси 1941 г. // Трагічнае лета 1941: напамін гісторыі: мат‐лы Міжнар. навук.‐тэарэт. Канф. , Мінск,22 чэрвеня 2001 г. Ч. 1. Мінск, дзярж. лінг. ун‐т. ‐ Мн. ,2001. С. 60‐66.
57. Формы и состояние противостоящих сил в условиях германской оккупации Беларуси 1941‐1944 гг. // Генацыд у Другой сусветнай вайны: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцянца). С. 116‐132.
58. Французы в Беларуси 1941‐1944 гг. : исторические паралели через130 и 190 лет // Французска‐руская вайна 1812 года: еўрапейскія дыскурсы і беларускі погляд. С. 181‐198.
59. Французы на Беларусі па шляху Напалеона праз 130 гадоў. Да праекта “Забытыя салдаты”// Архівы на шляху 21 стагоддзя: гісторыя, спадчына, сучаснасць. С. 211− 212.
60. Францыя і Беларусь ва ўсеагульнай гісторыі архіваў // Архівы на шляху 21 стагоддзя: гісторыя, спадчына, сучаснасць. С. 24− 27.
61. Цяжкі час акупацыі // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн. : БЕЛТА,2001. С. 203‐210.
62. Час акупацыі // Памяць Смалявіцкага раёна і Жодзіна. Мн. :БелТА,2000. С. 184—194.
63. Часы міжуладдзя // Памяць: Гіст.‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн. : БЕЛТА,2001. С. 131‐135.
64. Юзаф Пілсудскі ў гісторыі двух народаў: стэрэатыпы ў святле беларускай гістарыяграфіі. // Юзаф Пілсудскі ў гісторыі Польшчы і Беларусі. Матэрыялы міжнароднага беларуска‐польскага навуковага семінара. Мінск, 5‐6 красавіка 2002 г. Мн. : НАРБ,2002. С. 92‐95.
65. KozakK. ,KomlichenkoV. Thecreationofadatabase “archivesofwar” // XI International Conferenceof the Associationfor Historyand Computing. Datamodeling History. Moscou. 1996.
66. Kozak K. I. Franzoseninden Verbandender Wehrmacht // Taterim Vernichtungskrieg. Der Uberfallaufdie Sowietunionundder Volkermordandenjuden. Herausgegebenvon WolfKaiser. Berlin, 2002. S. 160‐165.
67. Kozak Ku’zma. Wei. ru. landindenjahrendesGro. enVaterlandischen Krieges. Problemeder Historiographie undder Quellenkunde // Jahrbucherfur Geschichte Osteuropas. Band51. 2003. Heft3. S. 463 ‐464
68. Kuzma Kozak. Atelierd’histoire B Minsk: rJflexionssurl ’histoireetl’ identitJ // Iducation des adultesetd Jveloppement. Institutfhr Internationale Zusammenarbeitdes Deutschen Volkshochschul – Verbandes. 68. 2007. S. 34–46.
69. Kuzma Kozak. Tallerde Historiade Minsk: Algunas reflexiones sobre historia e identidad. // Education de adulto sydesarrollo. Institut fhrInternationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul – Verbandes. 68. 2007. S. 34–46.
70. Kuzma Kozak. The History Work shopin Minsk: Thoughtson History andI dentity. // Adulte ducation and development. Institut fhrInternationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul – Verbandes. 68. 2007. S. 33–44.
71. Возвращение памяти, или когла слова могут говорить // Архив Хаси Пруслиной. С. 5−16.
72. Германская оккупационная администрация в Гомеле 1941−1943 гг. : типологизация, структура, формы // Страницы военной истории Гомельщины: материалы науч. -практ. конф. / ред. кол. : А. А. Коваленя [и др. ] Гомель: БелГут, 2008. С. 143−160.
73. Германская оккупация Беларуси : формы и методы еврейского сопротивления нацизму // Еврейское сопротивление нацизму на территории Беларуси в годы Великолй Отечественной войны 1941-1944 гг. Минск: И. П. Логвинов, 2011. С. 7−62.
74. Германская оккупация Беларуси: убийство и принудительное содержание детей, борьба за жизнь и память // Жукова М. И. Война причиняет мне боль. 2-е изд. испр. и доп. Минск : И. П. Логвинов, 2012. С. 9–54.
75. Германская оккупация Беларуси: убийство и принудительное содержание детей, борьба за жизнь и память. // Жукова М. И. Война причиняет мне боль. С. 9-52.
76. Германские оккупационные органы управления: военные формирования, структура, задачи // Беларусь. 1941-1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1 / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол. А. А. Коваленя (пред). Минск,: Беларус. Навука, 2010. С. 59-104.
77. Германский оккупационный режим Беларуси 1941−1944 гг. : неволя и массовое убийство, борьба за выживание // Детство войны 1941−1945 гг. : живые свидетельства Беларуси. Минск: И П Логвинов И. П. , 2012. С. 19–71.
78. Германский оккупационный режим в Беларуси в 1941−1944 гг. и культура памяти войны: концлагеря, гетто, принудительный труд и исторические реалии // Малолетние заложники войны 1941-1945 гг. : живые свидетельства Беларуси. Минск: И П Логвинов И. П. , 2012. С. 14–81.
79. Германский оккупационный режим в Беларуси и его формы принуждения и рабства 1941−1944 гг. : представления и культура памяти // Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайтеров Беларуси. 2-е изд. Минск: И. П. Логвинов, 2010. С. 14–49.
80. Германский оккупационный режим в Беларуси и его формы принуждения и рабства 1941−1944 гг. : представления и культура памяти // Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайтеров Беларуси. Минск: И. П. Логвинов, 2009. С. 16–55.
81. Германский оккупационный режим в Беларуси: принуждение, неволя, путь в концентрационные лагеря и массовое убийство в Освенциме // Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси. Минск: И. П. Логвинов, 2010. С. 19−94.
82. Германский оккупационный режим и его формы в Беларуси: принуждение, уничтожение и массовое убийство в Освенциме // Лагерь смерти Освенцим С. 19−83.
83. Женское лицо победы // Шарков А. В. , Бествицкий Ю. А. Июньский рассвет, нюрнбергский закат: трагедии и судьбы Второй мировой. Минск: Тессей, 2008. С. 50–69.
84. Иностранные евреи в Беларуси: историографические формы и представления // Уроки Холокоста: история и современность. Сборник научных работ. Выпуск третий. Минск: Ковчег, 2010. С. 225−233.
85. Историческая мастерская // Спасенная жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто. 2 изд. доп. и перераб. Минск: Линариум, 2010. С. 8−20.
86. Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси. 2-е изд. Минск: И. П. Логвинов, 2010. – 444 с. (в соавторстве с Борисовой и Стучинской Г. Л. )
87. Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси. Минск: И. П. Логвинов, 2009. - 380 с. (в соавторстве с Борисовой и Стучинской Г. Л. )
88. Лев Кравец // Еврейское сопротивление нацизму на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. Минск: И. П. Логвинов, 2011. С. 147-150
89. Исчезающая память: возможность услышать, увидеть, представить // «22 июня 1941 г. Брест. В 3. 15 батарея начинает стрелять…». С. 4-6
90. Партизанское соединение Витебской области // Высшее партизанское командование Белоруси. С. 114−138 (в соавторстве с Иоффе Э. Г)
91. Партизанское соединение Полесской области // Высшее партизанское командование Белоруси. С. 249−261. (в соовторстве с Максимчиком А. Н. )
92. Партизанское соединение Белостокской области // Высшее партизанское командование Белоруси. 1941−1944: справочник. Минск: Беларусь, 2009. С. 94−99.
93. Партизанское соединение Брестской области // Высшее партизанское командование Белоруси. С. 99−113.
94. Спасение евреев как одна из форм антигерманского невооруженного сопротивления в годы Второй мировой войны // Праведники народов мира: живые свидетельства Беларуси. Минск, 2009. С. 13−54.
95. Формирование коллективной памяти трагедии Холокоста в Беларуси: свидетели, историки и их Историческая мастерская // Спасенная жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто. Минск: И. П. Логвинов, 2010. С. 11−21.
96. Geschichtswerkstatt // R??meyer H. H. Kontaktpflege mit ehemaligen Zwangsarbeiten und anderen NS-Opfern. Scharkoppel, 2008. S. 38−39.
97. Козак К.И.  Беларусь в годы Великой Отечественной войны и ее путь к освобождению: историографический обзор / К. И. Козак // Беларускіархеаграфічныштогоднік /  Дэпартамент па архівах і справаводствуМіністэрстваюстыцыіРэспублікі Беларусь, Археаграфічнаякамісія, Беларускінавукова-даследчыінстытутдакументазнаўства і архіўнай справы. — 2014. ― Вып. 15. ― С. 5―47.
98. Козак К.И.  Возвращение памяти, или когда слова могут говорить //  Архив ХасиПруслиной: Минское гетто, антифашистское подполье, репатриация детей из Германии. Минск, 2014. С. 5−16.
99. Козак К.И.  Мисечко (Пантелеенко) Надежда Григорьевна; Павлов Игорь Георгиевич; Сапоненко  Ева Никодимовна [составитель] //  Концентрационный лагерь Озаричи: живые свидетельства Беларуси. Минск, 2014. С. 184–186, 201–203, 223.
100. Козак К.И.  Историческая мастерская;  Исследуем и обсуждаем // 20 лет Минскому международному образовательному центру имени ЙоханнесаРау / 20 JahreIBBMinsk. Дортмунд, 2014.  С. 28–33; 38–39.
101. Козак К.И.  Зинаида Горячко. Я перед вами с памятью своей / под ред. К.И. Козака. Минск: Галіяфы, 2014. – 61 с.
102. Козак К.И.  Архив ХасиПруслиной: Минское гетто, антифашистское подполье, репатриация детей из Германии / сост. З.А. Никодимова; коллаж дизайнера Александра Грубина; под ред. К.И. Козака. Минск: Галіяфы, 2014. – 170 с.
103. Козак К.И.  Концентрационный лагерь Озаричи: живые свидетельства Беларуси / сост. А.П. Шкуран, К.И. Козак, Ф.А. Верас, М.И. Синькевич. Минск: Галіяфы, 2014. – 320 с.
104. Козак К.И.  Поле памяти  (электронный ресурс) // Материалы IV  Международного студенческого форума «Свет Великой Победы».  Могилев. Минск: БГУ, 2014.
105. Козак К.И.  Беларусь как страна - хранитель традиций Праведничества // Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне / А.М. Литвин.[и др.] Минск: Белорусская навука, 2015.  С. 378-399.
106. Козак К.И. Тростенец: здесь убивали людей//  Советская Белоруссия. 7 июля 2014 г.
107. Козак К.И.  Это нужно живым //  7 дней. 25 июня 2015 г.
108. Козак К.И.  Знак беды и вкус победы //  Республика. 2 июля 2015 г.
109. Козак К.И.  Ничто не имеет срока давности, но мы пошли по пути взаимопонимания и примирения //   Евробеларусь. 2 августа 2015 г.
110. Козак К.И.  Культура памяти войны //  7 дней.октябрь 2015 г.
111. Козак К.И. Беларусь: страна трагедии и победы, территория смерти и памяти // Война и память войны 1941-1945 гг.: живые свидетельства Беларуси. С. 129-155.
112. Козак К. И. Беларусь — Минск — Тростенец в системе германской оккупационной политики // Тени Тростенца 1941−1945 гг. С. 225-251.
113. Лихолетье. В период оккупации у партизан была своя разведка // Аргументы и факты. 23 сентября 2015.
114. Услышать живые свидетельства [интервью]. Галина Улитенок // Советская Белоруссия 27 сентября 2016.  С. 11.
115. Мороз по коже: история Минского гетто [интервью] // Минск-новости. 6 ноября 2016
116. Между жизнью и смертью [интервью]. Светлана Шидловская //  Вечерний Минск. 3-9 ноября 2016. С. 14-15.
117. Козак К.И. Особый разговор Владимира Шакутина о войне и ее памяти  // Шакутин В. П.  Память о войне: трагические страницы. Минск, 2017. С. 6-10.
118. Война  известная... и неизвестная : сборник материалов [рецензент] / сост.: Н.Л. Цыганок. Минск : Галіяфы, 2019.  508 с.
119. Козак К.И. Праведники народов мира: белорусский опыт // Война  известная... и неизвестная : сборник материалов ] / сост.: Н.Л. Цыганок. Минск : Галіяфы, 2019.  С. 33-46.
120. Козак К.И. Чешские евреи в Минском гетто и лагере Тростенец (19411944 гг.) // Историко-культурные аспекты чешско-белорусских связей : монография /Зап.-чеш. ун-т (Пльзень), Белорус. гос. ун-т ; под общ. ред. П. Лозовюка, В. Репина. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019. С. 146-163.

рэдактар
1. Архівы на шляху 21 стагоддзя: гісторыя, спадчына, сучаснасць. Матэрыялы Другога беларуска−французскага архіўнага семінара. Мінск 8−10 лютага 2000 г. Адк. рэд. К. І. Козак,У. Н. Сідарцоў, М. Ф. Шумейка. Мн. : НА РБ,2003. –220 с.
2. Беларуска‐полькія архіваліі: стан і перспектывы. Матэрыялы Другой беларуска‐польскай канферэнцыі архівістаў 10–11 кастрычніка 2001 года. Мінск /Рэд. К. І. Козак. Мн. : НАРБ,2003. –240 с.
3. Беларусь і Тадэвуш Касцюшка: спадчына, час, здабыткі:матэрыялы Міжнар. Семінара,28¬29 ліст. 2000. Мінск. Адк. рэд. ‐ склад. К. І. Козак, Я. А. Юхо. Мн. : НА РБ,2002. –208 с.
4. Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчынай вайны: масавыя забойствы нацыстаў. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 2ліпеня 2004 г. , Мінск. Адк. рэд. Балакіраў В. Ф. , Козак К. І. Мн. ,2005. ‐306 с.
5. Вера Кроз, Зинаида Чаусская‐Ильяшова. Навечно в памяти: Минское гетто – и жизнь и слезы, и любовь… Выпуск 6. Отв. ред. К. И. Козак. Мн. ,2007. –70 с.
6. Гальперина Р. А. Как это было. . . Выживание. Жизнь. Надежда. Отв. ред. Козак К. И. Мн. ,2006. –129 с.
7. Генацыд у Другой сусветнай вайны: праблемы даследавання (у памяць ахвяр Трасцянца):Матэрыялы Міжнар. навук. канф. ,25‐27 крас. 2002 г. , Мінск. Адк. рэд. К. І. Козак,А. М. Літвін, У. Н. Сідарцоў. Мн. : Выд. цэнтр БДУ,2003. ‐279 с.
8. 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай: Гісторыя. Права. Традыцыі. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск,27 красавіка 2001 г. Адк. рэд. ‐ склад. К. І. Козак, М. Э. Часноўскі. Мн. : НА РБ. 2002. –132 с.
9. Другая сусветная вайна: новыя аспекты даследаванняў. Матэр. міжнар. навук. сем. 1 вер. 2003 г. , Мінск. Адк. рэд. Балакіраў В. Ф. , Козак К. І.
10. Жанчыны ў Другой сусветнай вайне: гісторыя барацьбы і выжывання. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 4сакавіка 2005 года, Мінск. Адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. Мн. ,2006. –244 с.
11. Жива. . . Да, я жива! Минское гетто в воспоминаниях Майи Крапиной и Фриды Рейзман. Документы и материалы. Адк. рэд. Козак К. І. Мн. ,2005. –284 с.
12. Завольнер Г. , Гальперина Р. Спасенные из ада. Жизнь и судьба. Отв. ред Козак К. И. Мн. :НА РБ,2004. –136 с.
13. Клара Хеккер. Немецкие евреи в Минском гетто. отв. ред. Козак К. И. Мн. ,2007. –154 с.
14. В финском концлагере. Воспоминания и размышления. Выпуск пятый. отв. ред. Козак К. И. Мн. ,2007. –244 с.
15. Лагер смерці Трасцянец 1941‐1944гг. : памяці ахвяр нацызма ў Беларусі. матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 10 лістапада 2004 года. Мінск. Адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. Мн. ,2005. ‐316 с.
16. Мінскае гета 1941−1943 гг. : Трагедыя. Гераізм. Памяць. Матэр. міжнар. навук. сем. 24 кастр. 2003 г. , Мінск. Адк. рэд Балакіраў В. Ф. , Козак К. І. Мн. : НАРБ,2004. –208 с.
17. Михаил Трейстер. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. отв. ред. Козак К. И. Мн. ,2007. –242 с.
18. Першая і Другая сусветныя войны: акупацыя і яе наступствы на Беларусі Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 7мая 2005 года, Мінск. Адк. рэд. В. Ф. Балакіраў, К. І. Козак. Мн. ,2006. –256 с.
19. Уладзімір Пасэ: Гісторык у Гісторыі. Выпуск першы. Адк. рэд. Самерсава Н. У. , Козак К. І. Мн. : НА РБ,2004. −272 с.
20. Французска‐руская вайна 1812 года: еўрапейскія дыскурсы і беларускі погляд: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. ,29‐30 лістап. 2002 г. , Мінск /Адк. рэд. К. І. Козак, В. В. Швед. Мн. : Выд. цэнтр БДУ,2003. –270 с.
21. Юзаф Пілсудскі ў гісторыі Польшчы і Беларусі. Матэрыялы міжнароднага беларуска‐польскага навуковага семінара. Мінск,5‐6 красавіка 2002 г. Адк. рэд. ‐склад. К. І. Козак,Р. Р. Лазько. Мн. : НАРБ,2002. –128 с.
22. Архив Хаси Пруслиной: Минское гетто, антифашисткое подполье, репатриация детей из Германии / сост. З. А. Никодимова; под ред. К. И. Козака. Минск: И. П. Логвинов, 2010 -134 с.
23. Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайтеров Беларуси. / сост. Е. И. Люлькина; под. ред. К. И. Козака. Минск: И. П. Логвинов, 2009. -264 с.
24. Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайтеров Беларуси. Вып. 2. доп. и перераб. /сост. Е. И. Люлькина; под. ред. К. И. Козака. - 2-е изд. Исп. и доп. Минск: И. П. Логвинов, 2010. -214 с.
25. Германия в системе международных отношений новейшего времени: ключевые аспекты современного осмысления: тезисы докладов круглого стола. Посвящ. 70-летию крупного белорус. ученого-германиста Михаила Герасимовича Елисеева (1940-1997). Минск, 18 янв. 2010 г. ) / редактор Стрелец М. В, Козак К. И. . –Брест: Алетернатива, 2010 -112 с.
26. Гальперина Р. Как это было… Выживание. Жизнь. Надежда. Выпуск третий. = Wie es war… ?berleben. Leben. Hoffnung / пер. с нем. С. Эрдманн-Кутневич; под общ. ред. Кузьмы Козака. - Минск: Логвинов И,П. 2012. -232 с.
27. Грайфер Иосиф. Короткий рассказ о длинной жизни: свидетельства трагедии и борьбы в Минском гетто 1941–1944 гг. = Kurze Erz?hlung eines langen Lebens. Augenzeugenbericht einer Trag?die und Kampf im Minsker Ghetto 1941—1944 / под ред. К. И. Козака. – Минск: И П Логвинов И. П. , 2012. — 108 с. (6,29 усл. печ. л. )
28. Жукова М. И. Война причиняет мне боль / М. И. Жукова; под ред. К. И. Козака. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск : И. П. Логвинов, 2012. – 206 с.
29. Жукова М. И. Война причиняет мне боль / М. И. Жукова. Под ред. К. И. Козака. – Минск: И. П. Логвинов, 2010. – 212 с.
30. Малолетние заложники войны 1941-1945 гг. : живые свидетельства Беларуси / сост. : Л. И. Щеникова, Г. И. Змушко; под ред. К. И. Козака. – Минск: И П Логвинов И. П. , 2012. – 264 с.
31. Прашу Рабоча-сялянскую інспекцыю…: Скаргі і заявы грамадзян Беларусі (1920−1930-я гг. ) / Н. У. Юркевіч; пад рэд. К. І. Козака. Мінск: І. П. Логінаў, 2009. −216 с. − (Гісторык у Гісторыі).
32. «22 июня 1941 г. Брест. В 3. 15 батарея начинает стрелять…» Военный дневник Эберхарда фон Ханкследена – солдата 29-го артиллерийского полка 29-й пехотной дивизии = 22. Juni 1941. Brest. 3. 15 Uhr beginnen die Batterien. . . Kriegstagebuch Eberhard von Hanxleden 29. Infanterie-Division mot. Artillerie-Regiment 29 mot. / сост. : Рюдигер и Беата фон Ханкследены; пер. с нем. Под рук. В. Ф. Балакирева; под общ. Ред. К. И. Козака. Минск: ИП Логвинов, 2011. –332 с. –(Дневники войны; вып. 1).
33. Шакутин, В. П.  Память о войне: трагические страницы / Владимир Шакутин: ред К.И. Козак. Минск : Кнiгазбор, 2017.  402 с.

укладальнік
1. Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на / Укладальнікі Казак К. . І. , Чумакова В. Л. Мн. :БелТА,1997. −478 с.
2. Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна /Укладальнікі К. І. Козак, А. І. Кузняцоў. –Мн. : БЕЛТА,2001.

складальнік
1. Горячко Зинаида. Женские свидетельства о себе и войне // Жанчыны ў Другой сусветнай вайне:гісторыя барацьбы і выжывання. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 4сакавіка 2005 года, Мінск. Мн. ,2006. С. 191–193.
3. Дакументы сведчаць // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 155–159.
4. Дакументы сведчаць 1917‐1941// Памяць Смалявіцкага раёна і Жодзіна. Мн. :БелТА,2000. С. 94—95,109—117,197.
5. Дакументы сведчаць// Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн. : БЕЛТА,2001. С. 212‐214,215‐217,268,273,312.
6. Документы и материалы // Г. Завольнер, Р. Гальперина. Спасенные из ада. Жизнь и судьба. Мн. : НА РБ,2004. С. 101−130.
7. Документы и материалы о Минском гетто // Михаил Трейстер. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. Мн. ,2007. С. 195–223.
8. Документы и материалы по истории Минского гетто // Жива. . . Да, я жива!Мн. ,2005. С. 223‐245.
9. Жывая гісторыя вайны: масты паразумення. (успаміны сведкаў на бел і ням. мовах)//Першая і Другая сусветныя войны: акупацыя і яе наступствы на Беларусі Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 7мая 2005 года, Мінск. Мн. ,2006. С. 209–252
10. З асноўных заканадаўчых і нарматыўных актаў, якія вызначылі рэпрэсіўны характар дзейнасці дзяржаўных органаў Беларусі // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 124–126
11. Заказнікі // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна. – Мн. : БЕЛТА,2001. С. 27‐28. (сааўтар Магільніцкі У. Я. )
12. Лагеры смерці (паводле архіўных звестак)// Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 184–185
13. Ландшафты, прыродныя рэсурчы і комплексы // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна– Мн. : БЕЛТА,2001. С. 22‐23. (сааўтар Магільніцкі У. Я. )
14. Муза Иванова. Возможны ли маленькие радости в войне?// Жанчыны ў Другой сусветнай вайне: гісторыя барацьбы і выжывання. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 4сакавіка 2005 года, Мінск. Мн. ,2006. С. 92–123.
15. Нона Теплакова. Изменить было ничего невозможно // Жанчыны ў Другой сусветнай вайне: гісторыя барацьбы і выжывання. Матэрыялы міжнароднай навукова‐практычнай канферэнцыі 4сакавіка 2005 года, Мінск. Мн. ,2006. С. 152–163
16. Рэкі, азёры,вадасховішчы // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Пастаўскага раёна /– Мн. : БЕЛТА,2001. С. 23‐27. (сааўтар Магільніцкі У. Я. )
17. Список публикаций о Минском гетто // Михаил Трейстер. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. Мн. ,2007. С. 224–234.
18. Список публикаций по истории Минском гетто // Жива. . . Да, я жива!Мн. ,2005. С. 246‐257.
19. Тут не бруіцца больш чыццё // Памяць: Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 173–184
20. У першыя дні. Запіс успамінаў М. В. Гершмана першага сакратара Смалявіцкага райкома КП(б)Б // Памяць Смалявіцкага раёна і Жодзіна. Мн. :БелТА,2000. С. 181.
21. Хроніка важнейшых падзей Вялікай Айчыннай вайны ў Акцябрскім районе // Памяць:Гіст. ‐дакум. хроніка Акцябрскага р–на. Мн. :БелТА,1997. С. 238–240
22. Архив Хаси Пруслиной: Минское гетто, антифашисткое подполье, репатриация детей из Германии / сост. З. А. Никодимова; под ред. К. И. Козака. Минск: И. П. Логвинов, 2010 -134 с.
23. Детство войны 1941−1945 гг. : живые свидетельства Беларуси / составители: Л. А. Александренко, К. И. Козак, Т. А. Кузьмичева. – Минск : И П Логвинов И. П. , 2012. – 216 с. (16,88 усл. печ. л. )
24. Еврейское сопротивление нацизму на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. Минск: И. П. Логвинов, 2011. −192 с.
25. Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси / сост. А. В. Борисова, К. И. Козак, Г. Л. Стучинская. Минск: Літаратура і Мастацтва, 2012. – 400 с. + [48] вкл.
26. Праведники народов мира: живые свидетельства Беларуси / составители: К. И. Козак, М. И. Крапина и др. ; под ред. В. Ф. Балакирева, К. И. Козака. Минск: И. П. Логвинов, 2009. −292 с.
27. Спасенная жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто. 2 изд. доп. и перераб. / сост. : В. Ф. Балакирев и др. Минск: Линариум, 2010. −100 с.
28. Downar (Wlassowez) Nina Iwanowna, Zholobkowitsch Swetlana Arturowna Kruschevskaja (Inna Kucharjonok) Iraida Ivanovna, Lukaschik Walentina Michajlowna, Krischkewitsch Маrija Timifeewna, Кumanjaewa Nina Аlexandrowna, Ljulkina Katerina Iwanowna, Nikitina Nina Trofimowna, Pezukewitsch Аlexandra Mifodjewna, Semaschko Dina Konstantinowna, Finskaja Anastassija Titowna // Война и украденные годы: воспоминания бывших принудительных рабочих. С. 181–192.|
29. Война и память войны 1941-1945 гг.: живые свидетельства Беларуси =  Krieg und Erinnerung des Krieges : lebendige Zeugnisse von Belarus / сост.: А.И. Науменко, К.И. Козак; редактор К.И. Козак. - Минск: ООО «Лимариус», 2015. - 204 с.
30. Лабода (Дзенісевіч) Тамара Дзмітрыеўна [составитель] // Война и память войны 1941-1945 гг.: живые свидетельства Беларуси. С. 58-59.
31. Стасевіч Яўген Дзянісавіч [составитель] // Война и память войны 19411945 гг.: живые свидетельства Беларуси. С. 108-109.
32. Щуцкая (Королькевич) Ирина Францевна, Марчук (Синица) Елена Яковлевна [составитель] // Война и память войны 1941-1945 гг.: живые свидетельства Беларуси. С. 125-126.
33. Тени Тростенца 1941−1945 гг.: живые свидетельства Беларуси = Die Schaen von Trostenez: lebendige Zeugnisse von Belarus / cост.: А. В. Наркевич, К. И. Козак, И. Г. Кулаго. — Минск: Галіяфы, 2015. — 348 с.: ил.
34. Ладик Галина Анатольевна [составитель] // Тени Тростенца 1941−1945 гг. С. 66-67.
35. Лизунова (Кашина) Клавдия Михайловна [составитель] // Тени Тростенца 1941−1945 гг. С. 72-76.
36. Нападовская Инесса Иосифовна [составитель] // Война и память войны 1941-1945 гг.: живые свидетельства Беларуси. С. 82-87.
37. Хроника событий в Тростенце и Благовщине [составитель] // Тени Тростенца 1941−1945 гг. С. 273-275.
38. Центральный район г. Минска [совместно с А.И. Науменко] // Война и память войны 19411945 гг.: живые свидетельства Беларуси. С. 157-165.
39. Волохонович Лев Адамович  [воспоминания] // Шакутин В. П.  Память о войне: трагические страницы. Минск, 2017. С. 294-298.
40. Среднева Елена Иосифовна  [воспоминания] // Шакутин В. П.  Память о войне: трагические страницы. С. 305-307.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.