Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Публикации
Заведующий кафедрой
ЯНОВСКИЙ Олег Антонович
БиографияПубликацииПолнотекстовые публикацииУчебные материалы
 1. Яновский, О.А. Историческая информатика в Белгосуниверситете на рубеже веков / О.А. Яновский // Опыт компьютеризации исторического образования в странах СНГ: Сб. ст. / Под  ред. В.Н. Сидорцова, Е.Н. Балыкиной. – Мн.: БГУ, 1999. – С. 61–65. Скачать
 2. Яноўскі, А. А. Друкаваныя крыніцы па гісторыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта 1920–1930-х гг.: стан і асаблівасці / А.А. Яноўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 1 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэдактар) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2002. — С. 220–228. Скачать
 3. Яноўскі, А.А. Замежныя камандзіроўкі гісторыкаў БДУ: творчыя здабыткі і зломы лёсаў / А.А. Яноўскі // XXI век: актуальные проблемы исторической науки: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ. Минск, 15–16 апр. 2004 г. / Редкол.: В. Н. Сидорцов. (отв. ред.) и др. – Мн: БГУ, 2004. – С. 5–8. Скачать
 4. Яноўскі, А.А. Трымацца гістарычнай праўды (да 125-годдзя з дня нараджэння рэктара БДУ У. І. Пічэты) / А.А. Яноўскі, А.Г. Зельскі // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1 / Редкол.: О. А. Яновский (отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 2004. — С. 7–24. Скачать
 5. Фядосік, В. А. Антыказнаўства і медыявістыка ў БДУ на пачатку новага тысячагоддзя / В. А. Фядосік, А. А. Яноўскі // Лістападаўскія сустрэчы – 5. Праблемы старажытнасці і сярэднявечча: Зборнік артыкулаў па матэрыялах Міжнароднай навуковай канферэнцыі ў гонар акадэмікаў М. М. Нікольскага і У. М. Перцава (13–14 лістапада 2003 г., Мінск) / Навук. рэд. В. А. Фядосік і І. А. Еўтухоў. – Мн.: БДУ, 2005. – C. 3-6. Скачать
 6. Яноўскі, А. А. Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў і БДУ: да пытання аб ролі асобы ў станаўленні адукацыйнай сферы Беларусі / А. А. Яноўскі // Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. науч.-прак. конф. Минск, 16–17 ноября 2006 г. / Отв. ред. В. В. Сергеенкова. — Мн.: БГУ, 2006. — С. 73–77. Скачать
 7. Яноўскі, А.А. Беларускі перыяд жыцця і дзейнасці У. І. Пічэты (аб увядзенні ў навуковы ўжытак звестак з яго «крымінальнай справы») / А.А. Яноўскі // Працы гістарычнага факультэта : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — С. 209–213. Скачать
 8. Яновский, О. А. Студент и организация обучения в БГУ: ретроспективный взгляд с позиций современных перспектив / О. А. Яновский // Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. науч.-прак. конф. Минск, 16–17 ноября 2006 г. / Отв. ред. В. В. Сергеенкова. — Мн.: БГУ, 2006. — С. 68–73. Скачать
 9. Яновский, О.А. Национальная история в «тисках» терминов, дефиниций, парадигм… / О. А. Яновский // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2007. — С. 225–235. Скачать
 10. Яноўскі, А.А. Імёны ў летапісе Беларускага універсітэта / А. А. Яноўскі // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.] – Мн: БДУ, 2007. – С. 91–98. Скачать
 11. Яноўскі, А. А. Захаванне сацыяльнай памяці інтэлігенцыяй БДУ ў першыя гады яго дзейнасці (Да пастаноўкі пытання) / А. А. Яноўскі // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. – С. 294-300 Скачать
 12. Янoўскi, А. А. I прафесар, i кiраунiк: некаторыя радкi з бiяграфii Мiкалая Мiхайлавiча Нiкольскага / А. А. Яноўскi // Працы гiстарычнага факультэта БДУ: навук. зб.     Вып. 3 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэдактар) [i iнш.]. – Мiнск: БДУ, 2008. – C. 166–174. Скачать
 13. Яновский О. А. История России и Украины (XIX – начало ХХ в.) : пособие для студентов ист. фак. спец. 1-21 03 01 «История (по направлениям)». В 2 ч. Ч. 1 / О. А. Яновский [и др.] ; под ред. О.А. Яновского, В. В. Сергеенковой. – Минск : БГУ, 2008. – 367 с. - ISBN 978-985-485-963-7 (ч. 1). Скачать
 14. Баранова, Е. В. В.И. Пичета: белорусское обрамление исторического портрета (к 130-летию со дня рождения) / Е. В. Баранова, О. А. Яновский // Российские и славянские исследования: науч. сб. / Белорус. гос. ун–т.; А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск, 2008. — Вып. 3. – С. 219–232. Скачать
 15. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя: дапам. для студэнтаў прыродазн. фак. / А. Г. Каханоўскі [і інш.]. - Мінск : БДУ, 2008. - 311 с. Скачать
 16. Яновский, О. А. “Апантаны” интеллигент: профессор Фернан Бокур на историческом факультете БГУ (некоторые штрихи к портрету в воспоминаниях декана) / О. А. Яновский // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сiдарцоў (адк. рэд.), С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [i iнш.] – Мн: БГУ, 2009. – C. 121–128. Скачать
 17. Шупляк П. А., Яноўскі А. А. Гістарычны факультэт БДУ ў працэсах нацыянальнага адраджэння 1990-х гг. (першы вопыт успамінаў і асэнсавання пераломнага часу. П. А. Шупляк, А. А. Яноўскі //  Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 4 / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск: БГУ, 2009. — С. 356-368 Скачать
 18. О. А. Яновский. Экзамены на выживание у суровой «Учительницы Жизни» ( К 120 – летию со дня рождения Александра Антоновича Савича) / Яновский О. А. // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 5 /Редкол.: О. А. Яновский (отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 2010. — С.281–301. Скачать
 19. Яновский, О. А. Международные научные конференции по проблемам интеллигентоведения (Иваново, 2006—2011 гг.) / О. А. Яновский // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 6 / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск  БГУ, 2011. — С. 379 – 381 Скачать
 20. Яноўскі, А. А. Матэрыялы пасяджэння навуковага  круглага стала з нагоды 150-годдзя адмены прыгоннага  права ў Расійскай  імперыі,  наладжанага  кафедрамі гісторыі Расіі і гісторыі Беларусі новага і навейшага  часу БДУ (Мінск, 22 лютага 2011 г.) / А. А. Яноўскі, А. Г. Каханоўскі //   Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 6 / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск  БГУ, 2011. — С. 361 – 379 Скачать
 21. Яноўскі, А. А. «БДУ будзе аддаваць усе свае сілы для вывучэння Беларусі…» / А. А. Яноўскі // Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – начале ХXI в.: материалы междунар. науч.-практ. конф. / редкол. : Т. А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С. 223 – 228. Скачать
 22. Яновский О. А. История России и Украины (с древнейших времен до конца XVIII в.) : пособие / О. А. Яновский [и др.] ; под науч. ред. О. А. Яновского. – Минск : БГУ, 2012. – 503 с. Скачать
 23. Яновский, О.А. Методика организации самостоятельной работы студентов с электронным приложением к учебно-методическому пособию «Университетоведение» / О.А. Яновский, Е.Н. Балыкина / Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение (к 90-летию Государственной архивной службы Республики Беларусь; 85-летию Национального архива Республики Беларусь; 20-летию кафедры источниковедения БГУ): материалы Междунар. науч. конф., Минск, 17-18 мая 2012 г. / БелНИИДАД; редкол. В.И. Адамушко [и др.]. – Минск, 2013. – Ч. 2. – С. 105–110. Скачать
 24. Яновский, О. А.  Интеллектуальная история в Беларуси: взгляд на состояние и перспективы творческого сотрудничества / О. А. Яновский // Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 8 / редкол. : А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2013. — С. 316-318 Скачать
 25. Яноўскі, А.А. Першая сусветная вайна ў лёсах выкладчыкаў БДУ 1920-х гг / А.А. Яноўскі / Первая мировая война в исторических судьбах Европы : сб. материалов Междунар. науч. конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол. : В.А. Богуш (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014 . – С. 251-258. Скачать
 26. Исторический факультет БГУ. 80 лет / сост. : А. А. Прохоров, О. А. Яновский, А. М. Назаренко ; редкол. : С. Н. Ходин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 155 с. : ил. ISBN 978-985-566-082-9. Скачать
 27. Яноўскі, А.А. Вялікае ў малым, альбо Крыніцазнаўчыя аспекты рэцэнзій У. І. Пічеты (1907 – 1929 гг.) / А.А. Яноўскі // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 9. / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2014. – с. 207 – 218. Скачать
 28. Яновский, О.А. Материалы научного круглого стола "Проблемы истории России, Беларуси и Украины XIX – начала XX в.» (Минск, 28 октября 2013 г.) / О.А. Яновский // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 9. / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2014. – с. 314 – 325. Скачать
 29. Яновский, О.А. Проблема использования объективной, научно-корректной исторической терминологии в преподавании курса «История России и Украины» в вузах Беларуси / О.А. Яновский // Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее : сборник научн. мат–в / Институт истории НАН Беларуси и др.; редкол. : А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Медисонт, 2014. — С. 353—359. Скачать
 30. Яновский, О.А., Яновский, А.О. В.И. Пичета о войне 1812 года: малоизвестная публицистика историка / О.А. Яновский, А.О. Яновский // Россия, Беларусь, Украина: история, современность, будущее : сборник научн. мат–в / Институт истории НАН Беларуси и др.; редкол. : А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Медисонт, 2014. — С. 193—201. Скачать
 31. Яновский, О.А. Электронные учебные издания: итоги 30-летнего межкафедрального сотрудничества на историческом факультете Белорусского государственного университета / О.А. Яновский, Е.Н. Балыкина, В.В. Сергеенкова // Информационный бюллетень Ассоциации «Истории и компьютер». № 42. Октябрь 2014 г.   Москва, 2014. – С. 214—221. Скачать
 32. Яновский, О.А. «Турецкая составляющая» в изучении истории России и Украины в белорусском государственном университете: истоки и современность / О.А. Яновский // Беларусь и Турция: опыт цивилизационного взаимодействия : Материалы международного круглого стола, посвященная 20-летию установления дипломатических отношений Республики Беларусь и Турецкой Республики / редкол.:  С.Н. Ходин [и др.]. — Минск : РИВШ, 2015. — С. 28—40. Скачать
 33. Яновский, О.А. Белорусские историки в условиях Первой мировой войны / О.А.  Яновский // Методология исследования политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: сб. науч. трудов / БГУ; науч. ред. И.Ф. Ухванова. — Вып. 7: Дискурсы и рефлексии и рефлексия как дискурс. — Минск: РИВШ, 2017. — С.120—128. Скачать
 34. Яновский, О.А. Единство разнообразия образования и науки: учебно-методическое пособие «Университетоведение» в виртуальной среде / О.А. Яновский, Е.Н. Балыкина // Традиции университета: от Франциска Скорины до современности: сб. материалов Междунар. науч. конф., 26-27 окт. 2017 г. / редкол.: С.Н. Ходин [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 273-277. Скачать
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.