Рус Бел Eng De Cn Es
МУЗЕИ. ПОСТОЯННЫЕ ВЫСТАВКИ

УДК 811.161.3’276.6(075.8)

Чаеўская, М. К. Беларуская мова: Прафесійная лексіка [Электронный ресурс] : электронны вучэбна–метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1–23 01 01 Міжнародныя адносіны (па напрамках), 1–24 01 01 Міжнароднае права (па напрамках), 1–25 01 03 Сусветная эканоміка (па напрамках), 1–96 01 01 Мытная справа (па напрамках), 1–23 01 03 Лінгвакраіназнаўства (па напрамках) / М. К. Чаеўская ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2018. – 129 с. : табл. – Бібліягр.: с. 84–89. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/211292. – Загл. с экрана. – №010914122018. Деп. в БГУ 14.12.2018.

Электронны вучэбна–метадычны комплекс прызначаецца студэнтам спецыяльнасцей: "Міжнародныя адносіны", "Міжнароднае права", "Сусветная эканоміка", "Мытная справа", "Лінгвакраіназнаўства". Ён утрымлівае тэарэтычны матэрыял па асноўных раздзелах курса "Беларуская мова: прафесійная лексіка". Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануецца вялікая колькасць прафесійна арыентаваных заданняў і практыкаванняў. У электронным вучэбна–метадычным комплексе змешчаны кантрольныя заданні ў тэставай форме, спецыяльныя тэксты для перакладу, кантрольныя пытанні да заліку, спіс вучэбнай і даведачнай літаратуры.