Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
1. О формах коллективных хозяйств БССР в 1921–1929 гг. // Сельское хозяйство: история, современности и перестройки. Тез. докл. конф. г. Гомель, 27–29 окт., Мн.: ЦНБ АН БССР, 1988.
2. Историческое краеведение в школе /Ходин С.Н., Царюк Н.А.// Развитие исторического краеведения в вузах БССР в свете перестройки высшего образования (сб. статей). М-лы конф. Гродно, 1989.
3. Арганізацыя перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі ў калектыўных гаспадарках БССР (другая палова 1920-х гг.) // Веснік БДУ. Сер. 3. 1990. № 3.С.12-15
4. Динамика колхозного строительства в БССР накануне массовой коллективизации (конец 1929 – пер.пол.1929) /Ходин С.Н.// Депонирована в ИНИОН АН СССР, №42882 от 18.09.90.
5. Колхозное строительство в Белорусской ССР в 1921 – первой половине 1929 гг. / Автореф… канд. ист. наук. Мн., 1990.
6. Некоторые аспекты колхозного строительства в БССР (1921–1929) // Сельская гаспадарка і сялянства Беларусі (Матэрыялы навук. канф. Гомель, 27-29 кастр. 1988 г.). Мн., 1991.
7. Формирование элементов административно-командной системы в аграрном секторе экономики Советской Беларуси в 20-е гг. // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. канф., посв. 70-летию ун-та. Минск, апрель 1991 г. Мн., 1991.С.180 – 181.
8. Колхозное строительство и социально-психологическая перестройка крестьянства Белоруссии в 1921-29 гг. / С.Н. Ходин // Человек и его время: сб. материалов Всесоюзн. школы молодых историков. - М.: Изд-во МГУ, 1991.- С. 141 - 148.
9. Вернуться к цветному изображению: еще раз о наркоме Д.Ф. Прищепове / С.Н. Ходин // Политический собеседник. - 1991. - № 2. - С. 12 - 15.
10. Пути развития сельско-хозяйственного производства БССР во второй половине 20-х гг. (структурно-функциональный анализ)// Метод в историческом исследовании: Тез. докл. и сообщ. Всесоюзн. школы-семинара. (Минск, 21–25 окт. 1991 г.). Мн., БГУ, 1991.
11. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларускай ССР у 1960 – першай палове 1980-х гг. Навучальна-метадычны дапаможнік для студэнтаў па курсу ”Гісторыя Беларусі” / В.А.Цяплова, С.М.Ходзін,. — Мн., 1992.- 38с.(2,21 друк.арк.)
12. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці БССР у 1921 - 1925 гг. / С.М. Ходзін // Веснік БДУ. Сер. 3. - 1992. - № 3. - С. 28.
13. Беларуская вёска: ад дэкрэта аб зямлі да суцэльнай калектывізацыі / С.М. Ходзін // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі: зб. арт. - Мн.: БДУ: Ін-т гісторыі АН Беларусі, 1992. - С. 117 - 128.
14. “Аднаўленне народнай гаспадаркі БССР”// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. Мн.,1993.- С.57.
15. Арцель сельскагаспадарчая // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1., Мн., 1993.-С.184.
16. Аднаўленне народнай гаспадаркі ў 1921–1925 гг. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1., Мн., 1993.
17. Культура Беларусі (ад старажытных часоў да сённяшняга дня). / Дубянецкі Э.С., Касмылёў В.С., Ходзін С.М. і інш. //Дапаможнік для слухачоў падрыхтоўчых курсаў і вучняў сярэдніх школ. Ч. 1. — Мн., БДУ. 1993.
18. Праблемы выкладання крыніцазнаўства гісторыі Беларусі у ВНУ // Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія. Тэз. міжнароднай навук.-тэарэтычн. канф. Ч.1. Мн., 1993.
19. Практыка бальшавіцкай улады на Беларусі і змены ў сацыяльнай псіхалогіі сялянства / С.М. Ходзін // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: новыя канцэпцыі і падыходы. - Мн.: Ін-т гісторыі АН РБ, 1993. - Ч. 1: Гісторыя Беларусі. - С. 181-183.
20. Статыстычныя крыніцы па гісторыі БССР 1920-х гг. // Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы. Тэзісы міжнар. навук.-тэарэтычн. канфер. Ч. 1. Мн., 1993.
21. Беларусь у мінулым (сацыяльна-палітычная гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да сяр.XIX ст.). / Дубянецкі Э.С., Касмылёў В.С., Ходзін С.М. і інш. //Дапаможнік слухачоў падрыхт. курсаў і вучн. сярэдніх школ. Ч. ІІ. — Мн., БДУ. 1994.
22. Ад "свайго" да "агульнага" (да пытання аб эвалюцыі сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гады) / С.М. Ходзін // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: новыя канцэпцыі і падыходы: Усебеларуская канф. гісторыкаў. - Мн.: Універсітэцкае, 1994. - Ч. 1: Гісторыя Беларусі. - С. 161 - 167.
23. Беларусь у мінулым і сёння (сацыяльна-палітычная гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. да сённяшняга дня) / Дубянецкі Э.С., Касмылёў В.С., Ходзін С.М. і інш. //Дапам. для слухачоў курсаў і вучняў сярэдн. школ. Ч.IІI). — Мн., БДУ. 1994.
24. Гісторыя Беларусі. Вучэбны дапаможнік. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1994 (у сааўт. Каханоўскі А.Г. і інш)
25. Гісторыя Беларусі. Даведачна-інфармацыйны дапаможнік. — Мн., «Фінансы, улік, аудыт», 1994. (у сааўт. Каханоўскі А.Г. і інш)
26. Белкалгасцэнтр// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.-С.5.
27. Белсельсаюз // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.-С.8.
28. Ваенны камунізм // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.- С.183.
29. Герберштэйн // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.С.517-518.
30. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для паступаючых у вышэйшыя навучальныя установы. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1995
31. Гісторыя Беларусі. Матэрыялы да экзамену. — Мн., «Фінансы, улік, аудыт», 1995
32. Яўрэі і земляробства на Беларусі (гістарычны аспект) // Яўрэйская культура Беларусі і яе узаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі. М-лы канферэнцыі. Мн., 1995.
33. Гісторыя Беларусі. Навучальны дапаможнік. — Мн., «Фінансы, улік, аудыт», 1996
34. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для паступаючых у вышэйшыя навучальныя установы. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1996
35. Ад “свайго да агульнага” (да пытання эвалюцыі сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гг.). // 1-я Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў. Мн., 1996.
36. Крыніцы вывучэння гістарычнай памяці беларусаў у навейшы час. // Наш радавод, 1996 «Гістарычная памяць народаў ВКЛ»
37. Гісторыя Беларусі. Вучэбны дапаможнік для ліцэяў, гімназій і школ з паглыбленным вывучэннем гуманітарных дысцыплін. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1996. (А.Л.Абецэдарская, П.І.Брыгадзін, Л.А. Жылуновіч і інш.). – 495 с. (С.320-324, 335-348, 367-378, 430-462).
38. Планы семінарскіх заняткаў па гісторыі Беларусі XIX–XX ст. для студэнтаў гістарычнага ф-та. — Мн., БДУ. 1996.
39. Беларускі цэнтральны саюз сельскагаспадарчых і крэдытных кааператываў. Беларускі цэнтальны саюз сельскагаспадарчых калектываў. // Беларуская энцыклапедыя. Т. 2. Мн., 1996.
40. Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. Мн., 1996.
41. К вопросу изучения толерантности белорусов в 1920-е гг. /Ходин С.Н. // Толерантность как культурная универсалия. М-лы межд. конф. Харьков, 1996.С.24-25.
42. Кааперацыя. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. Мн., 1996. С.512-514.
43. История Беларуси. Учебное пособие. — Мн.: МП «Беларыт», при участии НПЖ «ФУА».1997.448 с.(в соавторстве. С.289-316,341-344, 357-404).
44. Калгас// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4. Мн., 1997.-С.16-17.
45. Матэрыялы па гісторыі для выпускнога экзамену 9 клас. — Мн., “Беларыт” 1997.
46. Камуна сельскагаспадарчая// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4. Мн., 1997.-С.56.
47. Асаблівасці НЭПа на Беларусі // Гісторыя: праблемы выкладання. 1997. вып. 1.
48. Летапісанне на Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 1997. № 2.
49. Дакументы заканадаўства як крыніца па гісторыі Беларусі. // Старонкі гісторыі і культуры Беларусі. Мн., «Красіка, прынт», 1997
50. I ўсё ж такі новая... // Гісторыя: праблемы адукацыіі і выхавання. 1997. №1.- С. 29 – 43.
51. О проблемах источниковедения и языке науки // Гістарычныя крыніцы і праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. М-лы да Міжнар. канф. Мн., 1998.
52. Кампаратыўныя аспекты ў выкладанні крыніцазнаўства // Гістарычныя крыніцы і праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. М-лы да Міжнар. канф. Мн., 1998.
53. Проект обучающей программы по источниковедению // История и компьютер. Информ. бюллетень. № 23. Спец. выпуск. Тез. конф. М., 1998.
54. Беседы о человеке и обществе // Учебное пособие. Мн.:ЗАО «Веды», 1998
55. 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: Outlook for Belarus. National Report for the International Conference on Human Rights (Yalta, September 1998). — Minsk, Repablic of Belarus, 1998.
56. О проблемах источниковедения и языке науки. // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання/ Матэрыялы да Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 120-годдзю з дня нараджэння У. І. Пічэты. Мн., Белдзяржуніверсітэт, 1998. 209 с.(С.50-51).
57. Кампаратыўныя аспекты ў выкладанні крыніцазнаўства. // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання/ Матэрыялы да Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 120-годдзю з дня нараджэння У. І. Пічэты. Мн., Белдзяржуніверсітэт, 1998. 209 с. (С.119-120)
58. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне). — Мн., БДУ, 1999.
59. Социальная память крестьянства и источники ее изучения // Проблемы iсторiографii та джерелознавства. М-лы конф. Днiпропетровськ, 16 – 19.06.1999 г. ДДУ, 1999.
60. Методы психологии в исследовании истории крестьянства // Теоретико-методические проблемы исторического познания. М-лы Междунар. науч. конфер. 1–2 февраля 2001 г. Т. 2. Мн., 2000.
61. Сялянства Беларусі ў міжваенны час (да пытання аб накірунках і перспектывах вывучэння) // Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце на рубяжы тысячагоддзяў. М-лы Рэспублік. канфер. 26 лістап. 1999 г. г. Мінск. Мн., 2000. С. 578–582.
62. Теория и история источниковедения: Пособие / В.П.Грицкевич, С.Б.Каун, С.Н.Ходин – Минск: БГУ, 2000.- 221с
63. Роля крыніцазнаўства ў падрыхтоўцы спецыялістаў-гісторыкаў // Беларускі гістарычны часопіс. 2000. № 1.
64. Планы семінарскіх і практычных заняткаў па тэорыі крыніцазнаўства і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі для студэнтаў па спецыяльнасці «Архівазнаўства» і «Музеязнаўства». — Мн., 2000.16 с.
65. Планы семінарскіх заняткаў па тэорыі крыніцазнаўства і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі для студэнтаў па спецыяльнасці «Гісторыя». — Мн., 2000.12 с.
66. Да пытання аб дысцыплінарным статусе крыніцазнаўства // Вісник Дніпропетровського університету. Істория та археологія. Вып. 8. – Дніпропетровськ: Выд-во Дніпропетровського університету, 2000.
67. Аб ролі крыніцазнаўства ў падрыхтоўцы спецыялістаў-гісторыкаў // Вісник Дніпропетровського університету. Істория та археологія. Вып. 8. – Дніпропетровськ: Выд-во Дніпропетровського університету, 2000.
68. Гісторыя Беларусі. Навучальны дапаможнік. - Мн., ООО ФУАінфарм, 2001. 264 с. (А.Г.Каханоўскі, А.А.Яноўскі).
69. История Беларуси. Учебно-информационное пособие для студентов и учаіихся. — Мн.: ООО ФУАінфарм, при участии УП «Белорит». 2001.
70. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я гг. Дапам.для студэнтаў гіст.фак./С.М.Ходзін.- Мн.: БДУ. 2001.- 71 с.
71. Таварыства на сумеснай апрацоўцы зямлі // ЭГБ. Т. 6. Ч.1. Мн., 2001.
72. Мемуарная літаратура па гісторыі Беларусі навейшага часу // Веснік БДУ. Серыя 3. 2001. № 1.
73. Исторический факультет Белгосуниверситета начинает подготовку специалистов по документационному обеспечению управления // Архівы і справаводства. 2001. № 2 (14). С. 14–20.
74. О некоторых итогах первого набора студентов на исторический факультет Белгосуниверситета по специальности «Документоведение и информационное обеспечение управления» // Архівы і справаводства. 2001. № 25.
75. Русіфікацыя/В.Сяргеенкава, С.Ходзін// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн.І. Мн.,2001.-С.136-137.
76. Таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн.І. Мн.,2001.-С.492.
77. Гістарычны факультэт БДУ // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 4.
78. Тэставыя заданні па гісторыі /Яноўскі.А.А., Каханоўскі А.Г., Лойка П.А., Ходзін С.М. — Мн., БДУ. 2001.
79. Теория и история источниковедения: Учеб.-метод. комплекс / Каун С.Б., Липницкая О.Л., Ходин С.Н. // Мн., 2001
80. Матэрыялы па гісторыі Беларусі да выпускнога экзамену. 9 клас. / С.Ходзін, П.А.Лойка, Н.В.Лойка, Т.Ф.Ходзіна — Мн., ФілСерв плюс, 2001. 96с.
81. Беларуская вёска ў 1920–1930-я гг.: крыніцы, метады, вынікі вывучэння. / Выбраныя навуковыя працы БДУ у 7 т. Т. 2. Гісторыя. Філасофія. Журналістыка. Мн. 2001.
82. Лельчыцкі раён у 1920-1930-я гады // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раена. – Мн.: “Паліграфафармленне”, 2002.
83. Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раена. – Мн.: “Паліграфафармленне”, 2002.
84. Прыкметныя змены. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раена. – Мн.: “Паліграфафармленне”, 2002.
85. Олимпиады по истории для школьников и абитуриентов/Авт.-сост.:С.Н.Ходин, А.П.Андреева, Ю.А.Блашков, Г.А.Болсун-Мн., ООО «Юнипрес». 2002- 288 с.
86. Предварительные итоги первого года обучения специалистов-документоведов. // Архівы і справаводства. 2002. № 2 (20). С. 69-73.
87. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч.2. XIX - XX стагоддзі: Курс лекцый/ П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі і інш. – Мн.: РІВШ БДУ, 2002. – 655 с. (С. 499-561).
88. Источниковедение в Беларуси. ХХ век. // Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания: Докл. И тез. XIV науч.конф., Москва, 18-19 апр. 2002 г. / Сост. Р.Б.Казаков; Редкол.: В.А.Муравьев (отв.ред.), А.Б.Безбородов, С.М. Каштанов, М.Ф.Румянцева; Рос.гос.гуманит.ун-т. Ст-архив. Ин-т. Каф.источниковедения и вспом. Ист.дисциплин, Рос.Акад. наук. Археогр. Комис.М., 2002, 549 с.
89. ”Крызіс” гістарычнай навукі і крыніцазнаўства // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 1. – Мн.: БДУ, 2002.С.82-89.
90. Хутар // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн.ІІ. Мн.,2003.- С.90-91
91. Каментарый спецыяліста. // Архівы і справаводства. 2003. № 2 (26). С. 58-60.
92. Беларуская вёска канца 20-х - пачатку 30-х гадоў ХХ стагоддзя. // Праект “Шляхамі здзяйсненняў і страт. Гісторыя Беларусі ХХ стагоддзя”. Каталог выставы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі.
93. Да пытання аб дзяржаўна-палітычным статусе БССР у 1920-я гг. // Беларуская дзяржаўнасць: вопыт XX стагоддзя. Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя,18-19 сакавіка 2003 г. Мн.,2004 г.
94. Гістарычны факультэт у ХХІ ст.: сінтэз навукі, адукацыі і выхавання //Беларускі гістарычны часопіс. №8 (61) жнівень. С.3 – 11.
95. Гістарычны факультэт. Да 70-годдзя заснавання /адк.рэд.С.М.Ходзін.- Мн., БДУ, 2004.- 223 с. : іл.
96. Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў ХХІ ст.: парадоксы развіцця //ХХІ век: актуальные проблемы исторической науки: Материалы междунар. Науч. Конф., посвящ. 70-летию ист. Фак. БГУ, Минск 15-16 апр.2004 г. / Редкол.: В.Н.Сидорцов (отв.ред) и др. – Мн.: БГУ, 2004. С.42-45.
97. Дэкан на пераломе часу. // Гісторыя: праблемы выкладання. 2/2005
98. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 2 / С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2005. – 243 с.
99. О подготовке документоведов на историческом факультете Белгосуниверситета/С.Н.Ходин// Архівы і справаводства. 2005.-№3 (39).- С.55-57.
100. Праграмы агульных курсаў: Для студэнтаў гіст.фак. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. У 3 ч. /Рэд.савет: А.А.Яноўскі (старш.), С.М.Ходзін, В.В.Сяргеенкава.-.Мн.: БДУ, 2005. Ч.1.-403с., ч.2.-285 с., ч.3.-207 с.
101. Индустриализация сельского хозяйства в Беларуси в 1920-е годы: пути, направления, опыт //Индустриальное наследие: М-лы междун. научн. конференции ” 23 – 25 июня 2005 г. Саранск, 2005.
102. Память и слава: Федор Макарьевич Нечай. К 100-летию со дня рождения  / редкол.: В. А. Федосик (отв. ред.), А. А. Прохоров, С. Н. Ходин. — Мн.: БГУ, 2005. — 176 с.: ил. — (Memoria et Gloria).
103. Интенсификация учебного процесса по источниковедению (на примере учебно-методического комплекса) // “Государство и общество в России XVIII – XX вв. в современные методы изучения преподавания» 26-29.06 Санкт-Птб. VIII международная конф. ассоц. «История и компьютер».
104. Гістарычная навука і адукацыя ва ўмовах глабалізацыі // Новейшая история (1991-2006 гг.): государство, общество, личность. Материалы международной научно-теоретической конференции(Минск, 29 сентября 2006 г.). С. 674 – 679.
105. Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1921-1941 склад. С.М.Ходзін. М.Ф.Шумейка, А.А.Яноўскі; рэдкал.: В.І.Стражаў (адк. рэд) і інш. Мінск: БДУ, 2006.- 383 c.: іл.- (Memoria et Gloria).
106. Ходзiн С. М., Гiстарычная навука ў XXI ст.: праблемы для асэнсавання / С. М. Ходзiн // Працы гiстарычнага факультэта : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [i iнш.]. — Мiнск : БДУ, 2006. — С. 3-8.
107. Ходин С. Н. Об опыте организации системы самостоятельной работы студентов на историческом факультете БГУ / С. Н. Ходин // Организация самостоятельно работы студентов на факультете вуза: Материалы медрунар. науч.-прак. конф. Минск, 16-17 ноября 2006 г. / Отв. ред. В. В. Сергеенкова. — Мн.: БГУ, 2006. — С. 3-6.
108. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 3 / рэдкал.:У.М. Сідарцоў, С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2007. – 245 с.
109. Реализация программы «Совершенствование организации, обеспечения и контроля качества самостоятельной работы студентов» на кафедре источниковедения исторического факультета БГУ /Заседания Ученого совета БГУ (2 июня 2008 г.) Сб. докл. Мн.:БГУ, 2008. С.. 31-35.
110. Китайские коммуны в Беларуси в 1920-е гг. // Беларусь-Китай: история, традиции, опыт, перспективы:труды Международной конференции (Минск, 23-26 июня 2008 г.).-Вып.3: в 2-х ч. Ч.2/редкол. И.А. Малевич, Бэй Вэнли и др.-Мн.:Акад упр. при Президенте Респ.Беларусь, 2008. – 256 с.
111. Социальные идеалы и изменения в социальной психологии крестьянства Беларуси в 1920-е гг. // Веснік БДУ Серыя 3: Гіст. Філас. Псіхал. Паліт. Сацыял.Экан. Права. 2008. №1.
112. Использование информационных технологий в системе организации самостоятельной работы студентов //Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы. Материалы Х1 конференции ассоциации «история и компьютер». (Москва, 13-15 декабря 2008 г.). Москва-Барнаул 2008.
113. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 4 / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2008. – 260 с.
114. История Беларуси: полный курс: пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. (в соавт.) /А.Г.Кохановский и др. – Минск, Юнипрес, 2008. 496 с.(С.278 – 334, 388 – 432)
115. Традыцыі і перспектывы развіцця крыніцазнаўства ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце / Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX-XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М.М. Улашчыка/рэдкал.: С.М,Ходзін (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 167 – 172..
116. История и теория источниковедения — Мн., Изд. центр БДУ. 2008.(гриф Министерства образования) (в соавт. Грицкевич В.П., Каун С.Б.)
117. Уводзіны ў навуку гісторыю // Клио: страницы истории: сб.материалов для учащихся. Мн: Нац. ин-т образования, 2008.
118. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя: дапаможнік для студэнтаў прыродазн. фак. / — Мінск: БДУ, 2008. – 311 с.
119. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-21 03 01 История (по направлениям). Квалификация. Историк. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин. Мн.: РИВШ, 2008. (в соавт. Кохановский А.Г., Казаков Ю.Л. и др.).
120. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям). Квалификация. Историк-музеолог. Преподаатель. Искусствовед-музеолог. Преподаватель. Музеевед. Менеджер по культурному наследию и туризму. Мн.: РИВШ, 2008. ( в соавт. Гужаловский А.А., Берейшик Л.В., Томашева И.Г.).
121. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-23 01 13 Историко-архивоведение. Квалификация. Историк-архивист. Преподаватель. Мн.: РИВШ, 2008. ( в соавт. Шумейко М.Ф., Белявский А.М., Липницкая О.Л., Козак К.И.).
122. Совершенствование подготовки специалистов в области документоведения и информационного обеспечения управления в Республике Беларусь / Новые информационные технологии в образовании: Доклады и выступления восьмой Международной научно-практической конференции Новые информационные технологии в образовании “Комплексная модернизация процесса обучения и управления образовательными учреждениями с использованием технологий 1С” 3-4 февраля 2009 г. Часть 1. 462 с. ил.М.:2009г.
123. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-26 02 04 Документоведение (по направлениям). Квалификация. Документовед. Организатор документационного обеспечения управления. Документовед. Организатор информационного обеспечения управления. Документовед. Специалист по защите информации. Мн.: РИВШ, 2009. ( в соавт. Рыбаков А.Е., Назаренко А.М.).
124. Гістарычнаму факультэту БДУ – 75 гадоў (матэрыялы “круглага стала”) // Беларускі гістарычны часопіс, 2009 №8(121).

125. Память и слава: Гилер Маркович Лившиц. К 100-летию со дня рождения / редакционная коллегия: В. А. Федосик (отв. ред.), А. А. Прохоров, С. Н. Ходин. — Мн.: БГУ, 2009. — 192 с. 
126. 75-лет историческому факультету Белорусского государственного университета /С.Н.Ходин, А.А.Прохоров, Л.В.Берейшик и др. //Минск. 2009.95 с.
127. Ходзін С.М. Беларускае сялянства ў 1921-1939 гг.: гістарыяграфія, крыніцы, метады вывучэння - Веснік БДУ Серыя 3: Гіст.Філас.Псіхал.Паліт.Сацыял.Экан.Права. 2009 №1.- С.22-29;
128. Ходин С.Н. В.И.Шевченко – декан исторического факультета БГУ в эвакуации (1943 – 1944 гг.) Российские и славянские исследования//Науч. сб, выпуск IV, Мн, БГУ, 2009.-С. 187-190
129. Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1945- 1961 склад. С.М.Ходзін. М.Ф.Шумейка, А.А.Яноўскі; рэдкал.: С.У.Абламейка (адк. рэд) і інш. Мінск: БДУ, 2009.- 399 c.: іл.- (Memoria et Gloria).
130. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 5 / рэдкал.: С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – 187 с.
131. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі// Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя з дня нараджэння БССР): матэрыялы Міжнар. навук.-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г./. М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Нац. академ. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А.А.Каваленя (старш.) [і інш.].– Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. .–.С.36-41.
132. Ходин С.Н., Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Информатизация образования на историческом факультете Белорусского государственного университета // Информационные технологии в историческом образовании: материалы междунар. семинара, Харьков, 30-31 октября 2009 г. Методичний вісник історичного факультету. Выпуск 8 / Харьков. нац. ун-т им. Н. Каразина; под ред. В.Куликова. – Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. – С. 96–111.
133. Ходин С. Н. опыт работы с модульным IТ-УМК на основе сетевой образовательной платформы / С. Н. Ходин, Е.Н. Балыкина, Д. Н. Бузун // Состояние и проблемы развития высшего образования в рамках Союзного государства: материалы науч.-практ. конф., Минск, 13-15 окт. 2009 г. / Белорус. гос. ун-т, Российск. гос. социал. ун-т, Республ. ин-т высш. школы. — Минск, 2010. — С. 163-164.


134. История Беларуси:. полный курс: учебн.пособие /(в соавт.- А.Г.Кохановский и др).- Минск: Юнипресс, 2010 -. 512 с.(С.290-436, 366- 452)
135. Этносоциальная динамика белорусского общества: новые источники и подходы// Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып 5, Мн, БГУ, 2010. С.223-230.
136. Ходзін С.М. Дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларусі ў 1920-я гг //Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. №6. Мінск, БДУ, 2011. С.109 – 115.
137. Статыстычныя крыніцы па гісторыі беларускай вёскі міжваеннага часу //Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 6 / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 142 -151.
138. «Недаром на истфаке он глава…» (к 100-летию со дня рождения декана исторического факультета БГУ Петра Захаровича Савочкина), в соавторстве И.А. Литвиновский, О.А. Яновский// Российские и славянские исследования // Науч. сб, Выпуск 6, Мн, БГУ, 2011.
139. Этносоциальные процессы в Беларуси в межвоенный период / Этнокультурное развитие Беларуси в XIX начале XXI века: материалы междунар. науч.-пркт. конф., 19-20 мая 2010 г., Минск/ред.кол.:Т.А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – С. 12 – 16.
140. Историческая наука в БГУ / С.М.Ходзін //Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Серыя 3. – 2011. - С. 5 – 6.
141. Каханоўскі, А.Г. Тэндэнцыі развіцця гістарычнай адукацыі і навукі ў БДУ на сучасным этапе / А.Г.Каханоўскі, С.М.Ходзін //Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Серыя 3. – 2011. - № 3. – С. 23 – 28.
142. Вядучай установе ў нацыянальнай сістэме адукацыі – 90 гадоў (да юбілею БДУ) / С.У.Абламейка, М.А.Жураўкоў, В.В.Самахвал, С.М.Ходзін // Вышэшая школа. 2011. № 5. С. 4–13.
143. Traditionen in der Geschichte. Uberlengungen zu einer Belarus-Historiographie / // Thomas M.Bohn. Ein weisser Fleck in Europa… Die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West. 2011. С. 69- 75.
144. Историческая информатика в Белорусском государственном университете: состояние, проблемы и перспективы /Ходин С.Н.. Балыкина Е.Н., Липницкая О.Л., Попова Е.Э., Бузун Д.Н. Вестник Пермского университета. Серия "История". — 2011. — № 2(16). — С. 19—27.
145. Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта - Уладзімір Іванавіч Пічэта. склад. С.М.Ходзін. М.Ф.Шумейка, А.А.Яноўскі; рэдкал.: С.У.Абламейка (адк. рэд) і інш. Мінск: БДУ, 2011. - 375 c.: іл.- (Memoria et Gloria).
146. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі / С.М. Ходзін. – Міснк:БДУ, 2012. – 255 с.
147. Продолжая традиции: кафедре источниковедения БГУ — 20 лет / С. Ходин,  М. Ф. Шумейко // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны : навук. зб. вып. 7 / рэдкал. : С. М. Ходзiн (адк. рэд.) [i iнш]. — Мiнск : БДУ, 2012. — С. 3-10.
148. Крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi.: дапаможнiк / С. М. Ходзiн. — Мiнск : БДУ, 2012. — 225с.
149. Историческая информатика: от общих курсов к специализации, направлению и магистратуре / С. Н, Ходин [и др.], Е. Н. Балыкина, О. Л. Липницкая, Е.Э. Попова, Д. Н, Бузун / Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение (к 90-летию Государственной архивной службы Республики Беларусь; 85-летию Национального архива Республикик Беларусь; 20-летию кафедры источниковедения БГУ): материалы Медунар. науч. конф.,  Минск, 17-18 мая 2012 г. / БелНИИДАД; редкол. В. И. Адамушко {и др.]. — Минск, 2013. Ч. 2. — С. 100-104. 

150. Ходин, С.Н. Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі : вучэб. дапам. / С. Лугаўцова [і інш.]; пад агульн. рэд. С. Ходзіна. Мінск: БДУ, 2013.
143. Ходин, С.Н. Савецкая вёска ў міжваены час (1912-1939 гг.): кампаратвўныя аспекты гістарыяграфіі XX-XXI стст. // Вестнік БДУ. Серыя: Гіст. Экан. Права. 2013 № 2
151. Савецкая вёска перыяду 1921-1939 гг. у адлюстраваннi сучаснай замежнай гiстарыяграфii / С. М. Ходзiн // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навук. зб. Вып. 9 / рэдкал.: С. М. Ходзiн (адк. рэд.) [i iнш.]. — МН.: БДУ, 2014. — С. 150-159.
152. Прышчэпаў: гiсторыя асобы як гiсторыя краiны / С. М. Ходзiн // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 9 / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Мн.: БГУ, 2014. — С. 131-142. 
153. Исторический факультет БГУ. 80 лет / сост.: А.А. Прохоров, О.А. Яновский, А.М. Назаренко; редкол.: С.Н. Ходин (отв.ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2014. – 155 с. : ил.
154. Ходзін С.М. Вынікі Першай сусветнай вайны ў сацыяльна-эканамічных працэсах Беларусі ў 20-я гг. ХХ ст. // Первая мировая война в исторических судьбах Европы : сб. материалов Междунар. науч.конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол. : В.А. Богуш (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – 464 с.
155. Ходзін, С.М. Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай мадэрнізацыі (1921–1939) / С. М. Ходзін. – Мінск : БДУ, 2014. – 240 с.
156. Предназначение быть человеком. К 80-летию Владимира Константиновича Коршука / С. Н. Ходин, А. Г. Кохановский, Л. Н. Кулеш // Працы гiстарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 10. — Мн..: БГУ, 2015. — С. 234-237. 
157. Ходин С.Н. Дэмаграфічныязмены ў сельскіхнаселеных пунктах БССР (1921–1939 гг.). / Гістарычна-археалагічнызборнік. Выпуск 30. – Мінск, “Беларуская навука”, 2015. С. 171-176.
158. Ходин С.Н. Аграрная политика в контексте традиций белорусской деревни: компаративные аспекты (первая четверть ХХ в.) // Исторический журнал: научные исследования. 2015. №6. С. 28-40.
159. Ходин С.Н. Мадэрнізацыйныя працэсы ў Беларусі ў 1920-1930-я гг.: пошук матадалагічных падыходаў/ С..Н.Ходин/ Романовские чтения – 10, посвященые 80-летию со дня основания исторического факультета: сб. статей международной науч. конференции / под общ.ред И.В.Шардыко. Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2015. – С. 125-127.
160. Ходин С.Н. Традиции и личность в процессах советской модернизации Беларуси (на примере 1920-х годов) / Беларуская Думка. – № 12. – 2015. – С. 24–28.
161. Ходин С.Н. Проблематика Великой Отечественной войны как фактор патриотического воспитания (на примере БГУ). // Вторая мировая война в истории человечества. 1939-1949 гг. Научный сборник. Материалы международной научной конференции. Отв.ред. Карпов С.П., Тучков И.И.- М.: Издатель Степаненко, 2015. - 756 с. С.728-738.
162. Яновский, О.А. 21-й учебный год белорусского университета — возрождение в условиях Великой Отечественной войны / О.А. Яновский, С.Н. Ходин, А.А. Прохоров // Российские и славянские исследования: науч.сборник. Выпуск X / редкол: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакт.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2015. — С.9–30.
163. Ходзін, С.М. Працэсы трансфармацыі беларускай вёскі ў кантэксце тэорыі мадэрнізацыі / С.М. Ходзін // Беларус. гіст. часоп. – 2015. – № 12. – С.5–11.
164. Ходзін, С.М. Гендарны аспект савецкай мадэлі мадэрнізацыі беларускай вёскі (1920-я гады) / С.М. Ходзін // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2016. – № 5(59) – С. 3–11
165. Ходзін, С.М. Мадэрнізацыйныя працэсы ў Беларусі : трансфармацыя сялянскай псіхалогіі і традыцыйных сялянскіх інстытутаў (першая палова ХХ ст.) / С.М. Ходзін //Гістарычна-археалагічны зборнік.– Мінск: Беларуская навука, 2016. – Вып. 31. – С. 72–78.
166. Ходин С.Н. Трансформационные процессы в белорусской деревне на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. // Исторический журнал: научные исследования. — 2016. — № 5. – С.12–12.
167. Ходзін, С. М. Працэсы трансфармацыі беларускай вёскі 1920—1930- х гг. ў адлюстраванні архіўных крыніц і публікацый// Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып.17. Мінск:БелНДІДАС, 2016. – С. 52–62.
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.