Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
АПРЕЛЬ, 2014

УДК 81’42(075.8)

Лінгвістыка тэксту [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для студ. 4 курса спецыяльнасці 1 21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы ; аўтары-складальнікі: К. П. Любецкая, Т. Л. Чахоўская, Г. К. Чахоўскі. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 74 с. – Библиогр.: с. 72–74. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102493. – Загл. с экрана.– №003107042014. Деп. в БГУ 07.04.2014.

Асноўная мэта вывучэння дісцыпліны "Лінгвістыка тэксту" – сфарміраваць у студэнтаў уяўленне аб тэксце лінгвістычнага аналізу, аб заканамернасцях пабудовы тэксту і спецыфіцы яго функцыянавання.

УДК 811.161.3’35(075.8)(076.5)

Практыкум па беларускай арфаграфіі, арфаэпіі і пунктуацыі [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для студ. спецыяльнасці Беларуская філалогія / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы ; аўтар-складальнік С. М. Балотнікава. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 82 с. – Библиогр.: с. 78–82. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102488. – Загл. с экрана. – №003007042014. Деп. в БГУ 07.04.2014.

Асноўнымі задачамі курса з’яўляюцца: сістэматызацыя арфаграфічных, ррфаэпічных і пунктуацыйных правілаў; выпрацоўка трывальных уменняў асэнсаванага іх ужывання; удасканаленне навыкаў аналізу моўных з’яў; павышэнне культуры маўлення.

УДК 811.161.3’38(075.8)+811.161.3’271(075.8)

Стылістыка і культура беларускага маўлення [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для студ. спецыяльнасцей: Беларуская філалогія, Руская філалогія, Славянская філалогія / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы ; аўтар-складальнік К. П. Любецкая. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 76 с. – Библиогр. в конце разделов. – http://elib.bsu.by/handle/123456789/102486. – Загл. с экрана. – №002904042014. Деп. в БГУ 04.04.2014.

Мэта дысцыпліны " Стылістыка і культура беларускага маўлення" – фарміраванне практычных ведаў у роднай мове, стварэнне цэласнага і сістэмнага ўяўлення аб функцыянаванні мовы ў яе стылявых разнавіднасцях, выхаванне і павышэнне ў моўцаў культуры беларускага маўлення, развіцця ў іх моўнай інтуіцыі і чуцця.

УДК 811.161.3(075.8)

Сучасная беларуская мова [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для студ. спецыяльнасцей: Беларуская філалогія (па напрамках), Славянская філалогія, Класічная філілогія, Рамана-германская філалогія / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы ; аўтары-складальнікі: З. І. Бадзевіч [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 1450 с. – Библиогр. в тексте. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102497. – Загл. с экрана. – №003207042014. Деп. в БГУ 07.04.2014.

Курс "Сучасная беларуская мова" арыентаваны на вывучэнне асноўных вучэбных разделаў і з’яўляецца важным звяном у фарміраванні лінгвістычнай кампетэнцыі студэнтаў-філолагаў, а таксама спрыяе вырашэнню задачы гісторыка-культурнага асваення моўнай спадчыны беларускага народа.

УДК 81’1(082)+811.1/.8(082)

Языки мира – в мир языков [Электронный ресурс] : межвузовский сб. науч. ст. Вып. 5 / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания ; редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Минск : БГУ, 2014. – 231 с. : ил. – Библиогр. в конце отд. ст. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102484. – Загл. с экрана. – №002601042014. Деп. в БГУ01.04.2014.

Сборник содержит материалы по проблемам языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-технической и публицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обучении, теоретическим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященных изучению иностранного языка. Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам вузов.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.