Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Ленкевич Елена Владимировна

Контакт

Ленкевич Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент  

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность "Белорусский язык и литература".

Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: социолингвистики, Интернет-лингвистика. 

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: Беларуская мова і змешаныя коды ў сацыялінгвістычным і псіхалінгвістычным аспектах: катэгорыя адносін да мовы ў грамадстве, 2014, науч. руководитель - Запрудский С.Н.

Профиль в Академии Google

Лянкевіч, А. Стаўленне да змешаных моўных кодаў у Беларусі (на матэрыяле тэста “падабраных масак”) : уплыў узроставых параметраў / А. Лянкевіч // Slovanské jazyky a literatury : hledání identity / ed. M. Příhoda. H. Vaňková. – Červený Kostelec / Praha, 2008. – C. 75–80.

Лянкевіч, А. Стаўленне да моўных кодаў у Беларусі (на матэрыяле тэстa “падабраных масак”) : адрозненні паміж Мінскам і Віцебскам / А. Лян­кевіч // Studia Białorutenistyczne / red. R. Radzik, M. Sajewicz – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – 2009. – № 3.– C. 265–284.

Lankiewicz, A. Стаўленне некаторых сацыяльных груп да беларускай мовы (на матэрыяле тэста “падабраных масак”) // Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo / red. M. Timoszuk, M. Chaustowicz. – Warszawa, 2009. – C. 252–262. (Acta Albaruthenica 9).

Лянкевіч, А. Беларускі выклічнік у Сеціве. Серыя: “Лекцыі па Інтэрнэт-лінгвістыцы”. Вып. 2. / Рэд. С. Важнік. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – 44 с.

Лянкевіч, А.У. Праблема стаўлення да моў у замежнай і беларускай лінгвістыцы / А.У. Лянкевіч // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2010. – № 4. – С. 111–119.

Лянкевіч, А. Змены ў стаўленні да беларускай мовы ў 20 стагоддзі // Slovanský areál a Evropa / А. Лянкевіч / Ed. V. Čermák, M. Příhoda. – Červený Kostelec / Praha, 2010. – C. 257–264.

Лянкевіч, А.У. Стаўленне да беларускай літаратурнай мовы і змешанага маўлення ў медыя-дыскурсе (на матэрыялах публікацый у газеце “Звя­зда”) / А.У. Лянкевіч // Веснік БДУ. – Сер. 4. – № 3. – 2011. – С. 34–38.

Лянкевіч, А.У. Стаўленне да білінгвізму ў інтэрнэт-дыскурсе (на матэ­рыяле дыскурс-аналізу каментарыяў на інтэрнэт-форумах) / А.У. Лян­кевіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзе­яння: зб. навук. арт. / рэдкал.: В.Д. Старычонак, Д.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.А. Радзіваноўская і інш. – Мінск, 2011. – C. 164–166.

Лянкевіч, А.У. Стаўленне да беларускай мовы студэнтаў ВНУ па шкале Лікерта (на матэрыяле анкетавання) / А.У. Лянкевіч // Веснік БДУ. – Сер. 4. – № 3. – 2012. – С. 29–33.

Лянкевіч, А. Стаўленне да беларускай літаратурнай мовы і змешанага маўлення : адрозненні і падабенствы (на матэрыяле тэста “падабраных масак” і анкетавання) / А. Лянкевіч // Новае слова ў мовазнаўстве : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы” (20–21 мая 2010 года) / рэд. С.М. Запрудскі, Г.А. Цыхун. – Мінск, 2012. – С. 240–246.

Лянкевіч, А. Стаўленне да беларускай мовы ў інтэрнэт-камунікацыі (на матэрыяле дыскурс-аналізу каментарыяў на інтэрнэт-форумах) / А. Лянкевіч // Acta Albaruthenica. – Warszawa, 2013. – Т. 13. – S. 145–159.

Lenkiewicz Alena, Różnice etniczne w postawach wobec białoruskiego języka literackiego i mowy mieszanej: Białorusini vs. Rosjanie // Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 2014. Т. 7. С.116–122.

Liankevič Alena, Die Einstellung zu den gemischten sprachlichen Kodes in Wieẞrussland (am Material eines matched guise-Tests) // Trasjanka und Suržyk – gemischte wieẞrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Wieẞrussland un der Ukraine? Frankfurt am Main, 2014. C. 233–252.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.