Рус Бел Eng De Cn Es
Учебные материалы
профессор
Гужаловский Александр Александрович

 1. Нараджэнне беларускага музея. Мн., НАРБ 2001.
2. Музеі Беларусі. 1918-1941. Мн., НАРБ 2002.
3. История музеев мира. Мн., БГУ, 2003. в соавт. В.П. Грицкевич.вуч.дапам.
4. Музеі Беларусі. 1941-1991. Мн., НАРБ 2004.
5. Музеі замежных краін. Ч.1 Музеі Еўропы. Мн., БГУ, 2004. у суаўт. З Л.У. Бярэйшык. Вуч.дапам.
6. “… Міласці Вашай просім”, альбо адзін год у навейшай гісторыі Беларусі, адлюстраваны ў лістах, заявах, скаргах і іншых формах звароту грамадзян. Мн., НАРБ., 2006 .
7. Музеі замежных краін. Ч.2 Музеі Аазіі, Амерыкі, Аўстраліі і Афрыкі. Мн., БГУ. 2008. у суаўт. З Л.У. Бярэйшык. Вуч.дапам.
8. Гужалоўскі, А.А. Генэзіс сучаснага этнаграфічнага музея / А.А. Гужалоўскі // Этнокультурное развитие Беларуси в ХIХ – начале ХХ в.: мат-лы Междунар. науч.-прак. конф. 19–20 мая 2010 г., Минск / редкол.: Т.А. Новогродский (отв. ред.). – Минск: Изд. центр БГУ, 2011 – 296 с. С. 239–246.
9. Гужаловский, А.А. Основные подходы к интерпретации Второй мировой войны в музеях / А.А. Гужаловский // Беларусь: история и современность: Междунар. науч.–практ. конф. (Минск, 25–27 мая 2011 года): доклады и сообщения / под общ. ред. И.И. Гончарёнка. – Мн.: Аккад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – 267 с. С. 44–47.
10. Гужаловский, А.А. Антисемитизм в обращениях, жалобах, доносах граждан БССР высшему партийному руководству. 1951 год. / А. А. Гужаловский // Заметки по еврейской истории. Сетевой журнал еврейской истории, традиции, культуры. – 2011. – № 4 (139). Режим доступа http://www.berkovich-zametki.com/2011/Zametki/nomer4/Guzhalovsky1.php
11. Гужалоўскі, А.А. Беларускія калекцыянеры і грамадства – доўгі шлях да ўзаемаразумення / А.А. Гужалоўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік. Вып. 6. / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.). – Мінск: БДУ, 2011. – 199 с. С. 85–93.
12. Навагродскі, Т. А. Актуальныя праблемы беларускай этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў / Т. А. Навагродскі, А. А. Гужалоўскі, І. Р. Томашава // Веснік БДУ. – Серыя 3. – 2011. – № 3. – С. 17–22.
13. Гужалоўскі, А. А. Новыя матэрыялы аб адабранні каштоўнасцей з музеяў БССР
у 1920–1930-я гады / А.А. Гужалоўскі // Пытанні мастацтвазнаўства,
этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства,
этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; навук. рэд. А. І. Лакотка. –  Мінск, 2011. – Вып. 11. – С. 509–521.
14. Гужалоўскі, А. Падрыхтоўка музейных спецыялістаў на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта / А. Гужалоўскі // Музейны веснік / Нацыянальны гістарычны музей РБ; укл. Н. У. Калымага і інш. – Мінск, 2011. – Вып. 5. – С. 149–153.      
15. Huzhalouski, A. Cinema in Belarus under the pressure of censorship. 1924–41 / A. Huzhalouski // Studies in Russian and Soviet Cinema. – Vol. 5. – Number 2. – December. 2011. – PP. 169–180.
16. Гужалоўскі, А. А. Цэнзурны кантроль у музеях БССР / А. А. Гужалоўскі // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі; 10–11 лістапада 2011 г., г. Мінск / гал. рэд. А. І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору мя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 398 с. С. 357–361.
17. Гужалоўскі, А. А. Міжнародны савет музеяў / А. А. Гужалоўскі // Искусство и культура. Научно-практический журнал. – 2011. – № 3. – с. 72–78.         
18. Гужаловский, А. А. Главлитбел – инструмент информационного контроля белорусского общества / А. А. Гужаловский // Acta Slavica Iaponica. – 2012. – T. 31. – pp. 77–104. 
19. Гужалоўскі, А. А. З гісторыі міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі музейнага персаналу / А. А. Гужалоўскі // Музейная адукацыя і музейная справа ў Рэспубліцы Беларусь: стан, тэндэнцыі, перспектывы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі 24 лістапада 2011 г. / рэдкал.: М. А. Бяспалая (старш.) і інш. – Мінск: Белар. дзярж. Ун-т культуры і мастацтваў. 2012. – 144 с. С. 23–28.
20. Guzhalovsky, A. The Silence of the Radio / A. Guzhalovsky // New Eastern Europe. – 2012. –  # 2 (3). – PP. 146–152.
21. Гужалоўскі, А. А. Конкурс “Еўрапейскі музей года” / А. А. Гужалоўскі // Музеі Беларусі: Праблемы. Перспектывы. Інавацыі: Экспазіцыйна-выставачная дзейнасць / уклад., пер. З рускай мовы, агул. Рэд. І. Б. Лапцёнак. – Мінск: ДУА “Інстытут культуры Беларусі”, 2012. – 231 с. С. 218–220.  
22. Гужалоўскі, А. А. Чысткі фондаў бібліятэк БССР у 1944–1989 гг. / А. А. Гужалоўскі // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Т. І. Рошчына, Т. А. Сапега. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2012. – Вып. 14. – 311 с. С. 34–58. 
23. Беларуская музеялогія. Бібляграфічны паказальнік (1991–2012 гг.) / укл. А. А. Гужалоўскі. – Мінск: БДУ, 2013. – 145 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/33226 (задепонирована в Фундаментальной библиотеке БГУ)  
24. Гужалоўскі, А. А. Рух музейных калекцый паміж беларускімі і расійскімі этнічнымі тэрыторыямі (1772–1991 гг.) / А. А. Гужалоўскі // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народаў і культур / склад. Д. У. Караў, В. В. Масненка. (Серыя “Гістарыяграфічныя даследванні”). – Гродна: ЮрсаПрынт, 2013. – 424 с. С. 300–309.
25. Гужалоўскі, А. Карпаратыўныя музеі – закон іх не згадвае… / А. Гужалоўскі // Культура. – 2013. – № 48. – 30 ліст. – С. 5.
26. Гужалоўскі А. А. Чырвоны аловак. - Мінск: Звязда, 2012. - 303 с.
27. Гужалоўскі, А. А.  Гісторыя музейнай справы Беларусі. Вуч. – мет. дапаможнік. Мінск: БДУ, 2012. – 302 с.