Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Маховская Ирина Станиславовна
доцент
Маховская Ирина Станиславовна

Монографии
1. Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары. – Вільня, 2009. – 248 с. (у сааўт. з І.Раманавай)
2. Устная история в Карелии: сборник научных статей и источников. Вып. IV. Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные практики населения в 1930-50-е гг. / Сост. и научн. ред. И. Р. Такала, А. В. Голубев, И. Н. Романова, И. С. Маховская. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. – 400 с.

Учебные и методические пособия:
1. Маховская И. Родинная обрядность белорусов. Программа для сбора этногр. материала. – Минск: Белгосуниверситет, 1998 – 24с.
2. Махоўская І.С., Навагродскі Т.А. Этнаграфія Беларусі. Практыкум для правядзення семінарскіх заняткаў. Мінск, 2001.
3. Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве : вучэб.-метад. дапаможнік для студ. вну на спец. 1-21 03 01 "Гісторыя (на напрамках)", 1-23 01 12 "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (на напрамках)" / - Мінск : БДУ, 2009. - 336 с. (100 с.), ISBN 978-985-518-121-8: 18971. (у складзе калект. аўтараў)

Статьи и материалы конференций
1. И.Маховская Исследования повседневных адаптивных практик в трансформирующемся социуме (воспоминания жителей западнобелорусского местечка о жизни в “польское время” и “при советах”) // Устная история в Карелии: сборник научных статей и источников. Вып. IV. Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные практики населения в 1930-50-е гг.– Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. - с. 61 – 73. (в соавт. с И.Романовой)
2. І.Махоўская “Рамяство мяне выратавала...” Успаміны Аляксандра Сцяпанавіча Шпака// Homo historicus 2008. Вільня, 2008. ISBN 978- 9955-773-16-0 с. 501 – 519. (у сааўт. З І.Раманавай)
3. Маховская И. Трансформация повседневных адаптивных практик в этноконтактных зонах в предвоенное и послевоенное десятилетия: БССР-КФССР. Опыт устноисторического исследования // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.4. Ч.2 Мн., 2008. С.52-61  (в соавт. с И.Романовой)
4. І.Махоўская. Гісторыя мястэчка Мір  паводле вуснагістарычных  крыніц // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 25 – 26 верасня 2009 г.) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: І.Крэнь, І.Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 493 с.      C.406-413. (в соавт. с І.Раманавай)
5. I.Makhouskaya, I.Ramanava. "Mir: a History of a Borough Narrated by its Inhabitants " (a study of local history through oral history) // In Search of Voice: Oral History as Theory, Method, and Source. Materials of International Scholarly Symposium. Kharkiv, 11-12 December 2009. P. 112-115.
6. Ірына Махоўская, Ірына Раманава “Перабудова ва ўспамінах жыхароў беларускай правінцыі” / http://palityka.org/wp-content/uploads/2011/09/d181d0b5d0bad186d18bd18f-5_d182d18dd0b7d196d181d18b1.pdf
7. Ірына Махоўская. Абрадавае застолле ў традыцыйнай беларускай культуры // ARSHE № 7-8 2011. С.289-314.
8. Маховская И.С., Романова И.Н. Память о перестройке. Белорусская провинция // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. - Одеса, 2011 - Вип. 2. - С. 9-13
9. Маховская И.С. Мир: история местечка, рассказанная его жителями (опыт изучения локальной истории методами устной истории) // У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та жерло. Збірник наукових статей. За редакцii Гелінади Грінченко та Наталіі Ханенко-Фрізен. Харків: ПП Торгсін Плюс, 2010.  С.145-160. УДК 930.2 – 028.16 (082) БКК 65.211я4 У 11 – 1 п.л. (в соавт. с И.Романовой)
10. Ирина Маховская. "Перестройка" в коллективной памяти беларусов: опыт устно-исторического исследования // Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі Працоўныя матэрыялы Том 1 (2012). ISBN 978-9955-12-804-5 (online) ISBN 978-9955-12-803-8 (в соавт. с И.Романовой) http://palityka.org/pdf/Congress-2011/05_section.pdf
11.  Махоўская І. Штодзённае жыццё мястэчка Мір за польскім часам: гісторыя, што расказалі яго жыхары / / Карэліччына: людзі, падзеі, час / Нац. Акад. навук Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мн.: Беларус. Навука, 2012, с. 151-207. (у сааўт. з І.Раманавай)
12. І.Махоўская, І.Раманава. Подзвіг айца Іаана // Белая вежа. №2. 2014. С.261 – 264.
13. І. Махоўская. Сухі закон і гарэлачныя талоны: антрапалогія адаптыўных эканамічных практык // Трэці міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. с.296 – 300 ISSN 2351-6658 ISSN (ONLINE) 2351-66  http://icbs.palityka.org/wp-content/uploads/2014/09/07-08_Mahouskaya.pdf
14.  І.Махоўская. Біяграфічны наратыў як гістарычная крыніца: да пытання магчымасцяў і перспектыў выкарыстання // Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі. Мінск, 2015.  С. 216-223. ISBN 978-985-6992-61-5
15.  “Where Has Everything Gone?” Remembering Perestroika in Belarusian Provinces / Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe. University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division (Nov. 16 2015) ISBN-10: 1442637382 ISBN-13: 978-1442637382
16.  Махоўская І. С. Адаптыўныя практыкі ва ўмовах сацыяльнага і эканамічнага крызіса : 1990-я ў памяці жыхароў беларускай правінцыі / Беларусь  у  ХІХ–ХХІ  стагоддзях:  этнакультурнае  і нацыянальна-дзяржаўнае  развіццё  :  зборнік    навуковых артыкулаў / рэдкал.:  В. А. Міхедзька (адказны рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гом. дзярж. ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель :  ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. С.231-238. ISBN 978-985-577-088-7
17.  Irina Makhouskaya. Understanding of collaborationism in the context of memory about WWII, in the memory of people from small town in West Belarus / Holocaust and Modern Radicalism. Riga, 2017. P.24-26.
18. Махоўская І. Асаблівасці біяграфічнага інтэрв’ю і магчымасць выкарыстання біяграфічнага наратыва ў якасці гістарычнай крыніцы // Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 9–10 июня 2016 г., Минск / БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств ; редкол.: Т. А. Новогродский [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. - С. 75-80. http://elib.bsu.by/handle/123456789/162839
19.  Памяць пра Другую Сусветную вайну ў вуснагістарычным наратыве жыхароў заходнебеларускага мястэчка // Беларусь у ХIХ – ХХI стагоддзях: этнакультурнае i нацыянальна-дзяржаўныя працэсы: зб. навук. арт. / В.А. Міхедзька (адк.  рэд.)  [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 275 с. С.190-197

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.