Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Научные материалы

Чеховская Татьяна Леонидовна

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность:
Белорусский государственный университет, белорусский язык и литература, белоруский язык как иностранный.

Отрасли языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента:фонетика, фонология, орфоэпия, стилистика и культура речи, фоностилистика, белоруский язык как иностранный.
 

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  "Фоностилистика современного белорусского языка: парадигматика и синтагматика", 2003, научн. рук. - доктор филологических наук, профессор Михневич Арнольд Ефимович.

Профиль в Академии Google

Да пытання аб фонастылістычных адзінках сучаснай беларускай мовы // Веснік БДУ. Серыя IV. – 2002 – № 3.

Падручнік у сістэме навучання беларускай мове як замежнай: пытанні фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Мн.: БДУ, 2002.

Асноўныя фонастылі ў сучаснай беларускай мове // Веснік БДУ. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2003. – № 3.

Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні сінтагмы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2003.

Фонастылістычны аналіз вуснага этыкетна-педагагічнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы “Калыханка”) // Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (25 красавіка 2003 г.) / Адк. рэд. С.А. Важнік. Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2004.

Метады фонастылістычных даследаванняў // Слова ў кантэксце часу. Матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных памяці доктара філалагічных навук, прафесара А.І. Наркевіча. Да 75-годдзя з дня нараджэння (10 сакавіка 2004 г.). Мн., 2004.

Частотныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле “Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю”) // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко): Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 г. Гродна / Адк. рэд. А.І. Багдзевіч. Гродна: ГРДУ, 2005.

Беларуская мова як замежная: вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”.  Мн.: БДУ, 2005 (Чахоўскі Г.К.).

Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн.: БДУ, 2006; Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2006.

Чахоўская, Т.Л. Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5: Да 70-годдзя з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2006. – С. 199-204.

Да пытання аб кампанентнай структуры беларускай інтанацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. -- Мн.: РІВШ, 2007. – С. 137-144.

Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай (фанетычны ўзровень) // Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гістарычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 29-30 кастрычніка 2007 г.; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Мн., 2007. С. 223-226.

Орфоэпия // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 5 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 607-608.

Стили языка// Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2008. С. 114.

Стилистика // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2008. С. 114-115.

Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2008. С. 121-125.

Лінгвакультуразнаўчая кампетэнцыя выкладчыка беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2009. С. 74-80.

Урок па практыцы беларускага маўлення. структура ўрока // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. выпуск 10 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 90-97.

Урок як асноўная арганізацыйная форма навучання беларускай мове як замежнай // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, БДПУ, 17 – 18 лістапада 2011 года. Мінск: БДПУ, 2011. С. 307-310.

Арганізацыйныя формы навучання беларускай мове як замежнай у ВНУ // Мова – Літаратура – Культура: VII Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верасня 2012 г. Мінск, БДУ: Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агульнай рэдакцыяй Т.І Шамякінай. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 467-470.

Лінгвістыка тэксту. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”. – Мінск: БДУ, 2013 (Г.К. Чахоўскі).

Актуальныя праблемы выкладання фанетыкі беларускай мовы ў англафоннай аўдыторыі // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 20-21 лістапада 2012 г.) / Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2013 г. – С. 244-250.

Роля акмелінгвістыкі ў вывучэнні беларускай мовы як замежнай // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: Рэспубліканская навуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай– Брэст, 2013. – С. 123-126.

Фанетычныя сістэмы беларускай і англійскай моў: лінгвадыдактычны кампаратыўны аналіз // Працы кфедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 84-94.

Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. С. 89-94.

Сучасная беларуская мова. Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці дапаможніка для студэнтаў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мн.: БДУ, 2013 (Г.К. Чахоўскі).

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: Г.К. Чахоўскі, Т.Л. Чахоўская. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 282 с.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: Т.Л. Чахоўская. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 165 с.

Лінгвістыка тэксту [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская мова” (па напрамках) / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўт.-склад.: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 73 с.

Методология и методы фоностилистических исследований современного белорусского языка // Русский язык в контексте национальной культуры. Филологический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. – Саранск, 2014. – С. 162-167.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Тэрміналагічны даведнік. – Мінск: БДУ, 2014. – 93 с. (сааўт. Г.К. Чахоўскі).

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапаможнік / склад.: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2015. – 199 с.

Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13. – Мн.: РІВШ, 2014. – С. 55-63.

Методология и методы фоностилистических исследований современного белорусского языка // Русский язык в контексте национальной культуры. Филологический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. – Саранск, 2014. – С. 162-167.

Праблема сегментацыі вуснага тэксту ў ракурсе фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14. – Мн.: РІВШ, 2015. – С. 81-89.

Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні фанетычнага слова // Роднае слова. 2016. – № 4. – С. 36-39.

Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І. Свістунова [і інш.]; пад. агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 117-122.

Нацыянальна-культурны кампанент у моўнай семантыцы // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. – С. 133-136.

Метадалогія фонастылістычных даследаванняў вуснага тэксту // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця. Мінск, 22-23 лістапада 2016 г. Навуковыя матэрыялы. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 142-147.

Чахоўская Т.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: вучэбна-метад. дапам. для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 02 “Руская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2017. – 247 с.

Стылістыка і культура беларускага маўлення. Тыпавая праграма для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія (аўтары: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі). – Мінск, 2017. – 24 c.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – 212 с.

Чахоўская, Т.Л. Кампанентная структура беларускай інтанацыі // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк. г. Мінск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск, 2019. – С.212–219.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.