Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Биография
доцент
ВАЙТОВИЧ Александра Владимировна

2007

Зуева А.У. Паўночна-ўсходнія могільнікі культуры шарападобных амфар і іх месца ў «амфарнай» культурнай прасторы // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 23. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007. – С. 82–100.

2008

Абухоўскі В.С., Зуева А.У, Сідаровіч В.М. Чатырохбаковыя крамянёвыя шліфаваныя сякеры ў зборы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі // Acta Achaeologica Albaruthenica. – 2008. – Vol. III. – С. 17–41.
Зуева, А.У. Некаторыя аспекты экспанавання матэрыялаў каменнага і бронзавага вякоў (на прыкладзе артэфактаў культуры шарападобных амфар) / А.У. Зуева // Музейны веснік. – 2008. – № 4. – С. 83–84.

2009

Зуева А. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Гродзенскага і Пінскага раёнаў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – Мн.: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». 2009. – Вып. 17 – С. 132–136.
Зуева, А.У. Вывучэнне культуры шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
Зуева, А.В. К вопросу о датировке и культурной принадлежности кремнедобывающих шахт у дер. Карповцы // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. – Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Н.Н. Гуриной, Санкт-Петербург, 23–26 нояб. 2009 г. / Инст. истор. матер. культ. Рос. акад.наук ; отв. ред. С.А. Васильев. – СПб., 2009. – С. 131–133.

2010

Зуева, А. Крамянёвыя прылады працы з шахтаў-майстэрань Карпаўцы // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2010. – Вып. 19: Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны. –  С. 48–59.
Зуева А.У. Міграцыйныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў эпоху позняга неаліту (на прыкладзе культуры шарападобных амфар) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 25. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – С. 234–238.
Зуева, А.В. Культура шаровидных амфор в системе культурных перемен ІІІ – начала ІІ тыс. до н.э. на территории Беларуси // Научные стремления – 2010: сб. материалов Респ. науч.–практ. молод. конф. с междунар. участием (Минск, 1–3 нояб. 2010 г.). В 2 ч. Ч. 2 – Минск : Беларус. навука, 2010. – С. 324–326.

2011

Зуева А.У., Каліцкі Ш. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Ваўкавыскага раёна ў 2008 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2011. – Вып. 20: Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2008 г. – С. 236–242.
Зуева А.В. К вопросу о классификации и культурной идентификации кремневых шлифованных топоров и долот на территории Беларуси // Археологія: спадок віків: материали міжнародно? навуково? конференці? студентів, аспірантів та молодих учених. Біла Церква, 7–8 кветня 2011 р. Біла Церква, 2011. – С. 78–82.
Зуева А.У. . Шарападобных амфар культура // Археалогія Беларусі: Энцыклапедыя ў 2 т. Т.2: Л–Я. Мн, 2011. – С. 414–415.
Каlicki Sz., Zuyeva A. Nowe narzędzia g?rnicze z terenu prehistorycznej kopalni krzemienia w Krasnym Siołe, Białoruś // Na rubieży kultur: Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu / pod red. U. Stankiewicz i A.Wawrusiewicza. – Białystok: Instytucja kultury woj. Podlaskiego, 2011. – S. 353–358.
Зуева А.У. Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў III — пачатку II тыс. да н.э. : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук: 07.00.06. – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова Інстытут гісторыі. – Мінск, 2011. – 24 с.


2012

Зуева А.В. История изучения кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников Белорусского Понеманья // Первобытные древности Евразии: К 60-летию А.Н. Сорокина. – М.: ИА РАН, 2012. – С. 601–610.
Зуева А. Папярэднія вынікі археалагічных раскопак паселішча Краснасельскі-8 у 2011 годзе // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2011: strzeczenia referat?w XXVIII konferencji sprawozdawczej. – Lublin: IA UMSC, 2012. – С. 36–37.
Зуева А.У, Каліцкі Ш. Вынікі археалагічных даследаванняў 2009 года ў Краснасельскім мікрарэгіёне // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 190–193.
Зуева А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Маладзечанскага раёна ў 2010 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 194–195.

2013

Зуева А.У. Вынікі археалагічных раскопак паселішча Краснасельскі-8 у 2011 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2013. – Вып. 24. Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю.А. Зайца). – С. 259 – 264.
Зуева А., Ашэйчык В. Археалагічныя разведкі на Панямонні ў 2012 г. // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2012: strzeczenia referatów XXІХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin: IA UMSC, 2013. – S. 16–17.
Зуева А. Тэхналогія расшчаплення крэменю на паселішчы Краснасельскі-8 (паводле даных рэмантажу) // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў у міжрэччы Віслы і Дняпра. – Тэзісы дакладаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Міхала Чарняўскага, Минск, 5 – 7 марта 2013 г. – 2013 – С. 17.

2014

Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Чарняўскі М.М. Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 172–178.
Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 274–280.
Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 281–284.
Zujewa A., Aszejczyk W. Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku 12 w miejscowości Drazdy, rej, Stołpce, w latach 2012–2013 // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2013: strzeczenia referatów XXХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin: IA UMSC, 2014. – S. 19.
Зуева А.У. Гісторыя археалагічнага вывучэння крэменеапрацоўчых майстэрань Беларускага Панямоння // Гістарычна-археалагічны зборнік – 2014. – Вып. 29. – С. 281 – 285.
Зуева А.В. К вопросу о кремневой индустрии среднеднепровской культуры (на примере материалов памятника Мохов 4) // Материалы и исследования по археологии Беларуси и России: Культурное взаимодействие древних сообществ конца VII – II тыс. до н.э. верховьев Западной Двины и Днепра (технологические и хозяйственные объекты). – под. ред. Г.Н. Поплевко. – С-Пб: Инфинити, 2014. – С. 96–119.

2015

Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі [Карты]: вучэбны наглядны дапаможнік для ўстаноў вышэйшай адукацыі / складзена і падрыхтавана да друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам "Белкартаграфія" ў 2014 г.; рэдактар Г.С. Малышава; спецыяльны змест распрацавала А.У. Зуева. - Мінск: Белкартаграфія, 2015.
Каменны век на тэрыторыі Беларусі [Карты]: вучэбны наглядны дапаможнік для ўстаноў вышэйшай адукацыі / складзена і падрыхтавана да друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам "Белкартаграфія" ў 2014 г; рэдактары: Г.С. Малышава, Т.І. Варачкіна; спецыяльны змест распрацавалі: А.У. Зуева, М.М. Чарняўскі. – Мінск: Белкартаграфія, 2015.
Зуева А.У., Ашэйчык В.У. Папярэднія вынікі раскопак паселішча Дразды 12 у 2013 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2015. – Вып. 26. – С. 300–305.
Зуева А.У., Курловіч-Бяляўская П.С. Ляўданскі і БДУ // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2015. – Вып. 26. С. 15–19.
Zuyeva A., Aszejczyk W. Nowy grób kręgu kultury ceramiki sznurowej z dorzecza górnego Niemna // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2013: strzeczenia referatów XXХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin. – 2015. – S. 14–15.
Зуева А.В., Ашейчик В.В. Синкретизм культурных традиций рубежа  неолита – бронзового века в Верхнем Понеманье (на примере памятника Дрозды 12) // Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию В.П. Третьякова. Под редакцией В.М. Лозовского, О.В. Лозовской, А.А. Выборнова. — Спб.: ИИИМК РАН, 2015. – С. 167–170.
Ашейчик В.В., Вайтович А.В. О некоторых проблемах формальной типологии каменного инвентаря позднего неолита – начала эпохи бронзы (на примере треугольных наконечников стрел с памятника Дрозды 12, Западная Беларусь) // Методы изучения каменных артефактов. Материалы международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, 16 – 18 ноября 2015 г.). Отв. ред. С.А. Васильев, В.Е. Щелинский — Спб.: ИИИМК РАН, 2015. – С. 42 – 46.
Вайтовіч А. Скапленне крамянёвых артэфактаў на паселішчы Краснасельскі-8 у Сярэднім Пароссі: функцыянальная і культурна-храналагічная інтэрпрэтацыя // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра: зборнік навуковых артыкулаў памяці М.М. Чарняўскага / уклад.: В.У. Ашэйчык; М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск: А.М. Янушкевіч, 2015. – С. 93–109.
Вайтовіч А.У., Курловіч-Бяляўская П.С. “Если бы на мою долю выпала честь преподавать первобытную культуру и археологию в Белгосуниверситете…”, альбо ўніверсітэцкая археалогія ў 1921–1931 гг. // Российские и славянские исследования. – 2015. Вып. Х. – С. 240 – 248.

2016

Вайтовіч А.У., Ашэйчык В.У. Новае пахаванне кола культуры шнуравой керамікі на Верхнім Панямонні // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2013–2014 гг. – 2016. – Вып. 27. – С. 197 – 205.
Vaitovich A. Die Rolle der Kugelamphorenkulturbei der Entwicklung der Gesellschaftenim Gebiet des oberen Njemen während des dritten und zu Beginn des zweiten Jahrtausends v. u. Z. // Lehren – Sammeln – Publizieren. - Dem Hochschullehrer, Museumsmann und Verleger Hans-JügenBeierum 60. Geburtstagvon Freunden und Kollegengewidmet. –J.Beran, R. Einicke, V. Schimpff, K. Wagner, T. Weber (Hrsg.). – Leipziger Universitеtsverlag, 2016. – P. 245–263.
Tkachou A., Wajtowicz A., Aszejczyk W., Linewicz S., Tkaczowa M., Waszanau A., Wilient-Sczerbacz S. Badania na stanowisku Kamianiuki 1 w Puszczy Białowieskiej w roku 2015 // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2015: strzeczenia wystąpień XXХII konferencji sprawozdawczej. – Lublin. – 2016. – S. 16.
Asheichyk V., Vaitovich A. A Late Neolithic Burial from the Drazdy 12 Site in the Upper Neman Region (Western Belarus) // Lietuvos Archeologija. 2016. – T. 42. – P. 105–125.
Kalicki S., Zuyeva A. Znaczenie krzemienia narzutowego w rejonie kopalni krzemieniakredowego w Krasnym Siole – zarys problematyki na przykładzie badań w latach 2008–2009// Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach. – 2016. – T. 8. – Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w “Mądraline” w Otwocku, 18–20 października 2010 r. – S. 213–220.

2017

Вайтович А.В. Кремневые рубящие орудия из шахт и мастерских около деревни Карповцы в Белорусском Понеманье: технология производства и культурно-хронологическая идентификация // Древний человек и камень: технология, форма, функция. – Отв. ред.: С.А. Васильев, В.Е. Щелинский – СПб.: Петербургское востоковедение, 2017. –С. 152–164.
Вайтовіч А.У., Ашэйчык В.У. Праблемы фарміравання і функцыянавання беларускай археалагічнай лексікі (на прыкладзе тэрміналогіі, якая выкарыстоўваецца для апісання крамянёвых артэфактаў) // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання [Электронны рэсурс]:матэрыялы IV Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 17 сак. 2017 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [іінш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 55–60.
Asheichyk V., VaitovichА.,Vashanau A. Long distance distribution of flint raw material in the Stone Age: Examples from Belarus. // Flint in time and space – Тime and space in flint. Characteristic and distribution of siliceous rocks in prehistory. Papers of the international scientific conference, Warsaw, Poland, May 18–20, 2017. – IAE PAN, 2017. – P. 17–18.
Вайтович А. Кремневые артефакты из шахт и мастерских на средней Росси в фондах Национального исторического музея Республики Беларусь // Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. 2017. Tom VII. S. 23–38.

2018

Ашэйчык В.У., Вайтовіч А.У., Прыстаўка І.Л. Помнікі каменнага і бронзавага вякоў у правабярэжжы Нёмана каля Стоўбцаў (паводле даследаванняў 2012–2014 гг.) // Журн. Белорусс. гос. ун-та. 2018. № 2. С. 118–129.
Piličiauskas G., Asheichyk V., Osipowicz G., Skipitytė R., Varule L., Kozakaitė J., Kryvaltsevich M., Vaitovich A., Lakiza V., Šapolaitė J., Ežerinskis Ž., Pamazanau M., Lucquin A., Craigh O. E., Robson H. K. The Corded Ware culture in the Eastern Baltic: New evidence on chronology, diet, beaker, bone and flint tool function // Journal of Archaeological Science: Reports. 2018. V. 21. P. 538–552.
Vaitovich A., Kryvaltsevich M. Flint grave goods of the Middle Dnieper Culture burials from Kapań 9, Homeĺ Polesia area (SE Belarus): typological and techno-morphological analyses // “Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural Interactions in the Context of Lithic Studies 15th SKAM Lithic Workshop”: Abstract Book. – Minsk, 2018. – P. 33

2019

Вайтовіч А.У. Станаўленне археалагічнай адукацыі на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1934–1941 гг. // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя.  2019. №1. С. 23–33.
Вайтович А.В. Роль культуры шаровидных амфор в развитии сообществ Верхнего Понеманья // Самарский научный вестник. – Т. 8 – № (2 (27)). – С. 106–114.
Чарняўскі М., Вайтовіч А. Культура шарападобных амфар і яе ўплывы на Беларускім Паазер’і (паводле матэрыялаў Крывінскага тарфяніка) // Vir Bimaris. From Kujawy Cradle to Black Sea Steppes. Studies on the Prehistoryof the Baltic-Pontic Between-the-Seas. In Recognition of Professor Aleksander Kośko / Edited by M. Szmyt et al. – Poznań: Adam Mickiewicz University, 2019. – С. 609–620. (Archaeologia Bimaris. Discussions.  Vol. 5).
Вайтович А.В. Роль культуры шаровидных амфор в развитии сообществ Верхнего Понеманья // Эволюция неолитических культур Восточной Европы. Материалы международной конференции, посвященной 120-летию М.Е. Фосс, 110-летию Н.Н. Гуриной и 80-летию А.Т. Синюка. Под редакцией А.А. Выборнова [и др.]. – СПб.: ИИМК РАН, ГЭ, Самара: СГСПУ 2019. – С. 14–16.
Вайтовіч А.У. «Архэолёгічнае мінулае» тэрыторыі Беларусі ў працах У.І. Пічэты // Роль университетского образования и науки в современном обществе : материалы междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Д. Король (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 63–71.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.