Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Вайтович Александра Владимировна
доцент
ВАЙТОВИЧ Александра Владимировна

2007

Зуева А.У. Паўночна-ўсходнія могільнікі культуры шарападобных амфар і іх месца ў «амфарнай» культурнай прасторы // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 23. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007. – С. 82–100.

2008

Абухоўскі В.С., Зуева А.У, Сідаровіч В.М. Чатырохбаковыя крамянёвыя шліфаваныя сякеры ў зборы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі // Acta Achaeologica Albaruthenica. – 2008. – Vol. III. – С. 17–41.
Зуева, А.У. Некаторыя аспекты экспанавання матэрыялаў каменнага і бронзавага вякоў (на прыкладзе артэфактаў культуры шарападобных амфар) / А.У. Зуева // Музейны веснік. – 2008. – № 4. – С. 83–84.

2009

Зуева А. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Гродзенскага і Пінскага раёнаў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – Мн.: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». 2009. – Вып. 17 – С. 132–136.
Зуева, А.У. Вывучэнне культуры шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
Зуева, А.В. К вопросу о датировке и культурной принадлежности кремнедобывающих шахт у дер. Карповцы // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. – Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Н.Н. Гуриной, Санкт-Петербург, 23–26 нояб. 2009 г. / Инст. истор. матер. культ. Рос. акад.наук ; отв. ред. С.А. Васильев. – СПб., 2009. – С. 131–133.

2010

Зуева, А. Крамянёвыя прылады працы з шахтаў-майстэрань Карпаўцы // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2010. – Вып. 19: Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны. –  С. 48–59.
Зуева А.У. Міграцыйныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў эпоху позняга неаліту (на прыкладзе культуры шарападобных амфар) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 25. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – С. 234–238.
Зуева, А.В. Культура шаровидных амфор в системе культурных перемен ІІІ – начала ІІ тыс. до н.э. на территории Беларуси // Научные стремления – 2010: сб. материалов Респ. науч.–практ. молод. конф. с междунар. участием (Минск, 1–3 нояб. 2010 г.). В 2 ч. Ч. 2 – Минск : Беларус. навука, 2010. – С. 324–326.

2011

Зуева А.У., Каліцкі Ш. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Ваўкавыскага раёна ў 2008 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2011. – Вып. 20: Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2008 г. – С. 236–242.
Зуева А.В. К вопросу о классификации и культурной идентификации кремневых шлифованных топоров и долот на территории Беларуси // Археологія: спадок віків: материали міжнародно? навуково? конференці? студентів, аспірантів та молодих учених. Біла Церква, 7–8 кветня 2011 р. Біла Церква, 2011. – С. 78–82.
Зуева А.У. . Шарападобных амфар культура // Археалогія Беларусі: Энцыклапедыя ў 2 т. Т.2: Л–Я. Мн, 2011. – С. 414–415.
Каlicki Sz., Zuyeva A. Nowe narzędzia g?rnicze z terenu prehistorycznej kopalni krzemienia w Krasnym Siołe, Białoruś // Na rubieży kultur: Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu / pod red. U. Stankiewicz i A.Wawrusiewicza. – Białystok: Instytucja kultury woj. Podlaskiego, 2011. – S. 353–358.
Зуева А.У. Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцяў III — пачатку II тыс. да н.э. : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук: 07.00.06. – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова Інстытут гісторыі. – Мінск, 2011. – 24 с.


2012

Зуева А.В. История изучения кремнедобывающих и кремнеобрабатывающих памятников Белорусского Понеманья // Первобытные древности Евразии: К 60-летию А.Н. Сорокина. – М.: ИА РАН, 2012. – С. 601–610.
Зуева А. Папярэднія вынікі археалагічных раскопак паселішча Краснасельскі-8 у 2011 годзе // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2011: strzeczenia referat?w XXVIII konferencji sprawozdawczej. – Lublin: IA UMSC, 2012. – С. 36–37.
Зуева А.У, Каліцкі Ш. Вынікі археалагічных даследаванняў 2009 года ў Краснасельскім мікрарэгіёне // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 190–193.
Зуева А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Маладзечанскага раёна ў 2010 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 194–195.

2013

Зуева А.У. Вынікі археалагічных раскопак паселішча Краснасельскі-8 у 2011 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2013. – Вып. 24. Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю.А. Зайца). – С. 259 – 264.
Зуева А., Ашэйчык В. Археалагічныя разведкі на Панямонні ў 2012 г. // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2012: strzeczenia referatów XXІХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin: IA UMSC, 2013. – S. 16–17.
Зуева А. Тэхналогія расшчаплення крэменю на паселішчы Краснасельскі-8 (паводле даных рэмантажу) // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў у міжрэччы Віслы і Дняпра. – Тэзісы дакладаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Міхала Чарняўскага, Минск, 5 – 7 марта 2013 г. – 2013 – С. 17.

2014

Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Чарняўскі М.М. Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 172–178.
Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 274–280.
Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 281–284.
Zujewa A., Aszejczyk W. Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku 12 w miejscowości Drazdy, rej, Stołpce, w latach 2012–2013 // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2013: strzeczenia referatów XXХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin: IA UMSC, 2014. – S. 19.
Зуева А.У. Гісторыя археалагічнага вывучэння крэменеапрацоўчых майстэрань Беларускага Панямоння // Гістарычна-археалагічны зборнік – 2014. – Вып. 29. – С. 281 – 285.
Зуева А.В. К вопросу о кремневой индустрии среднеднепровской культуры (на примере материалов памятника Мохов 4) // Материалы и исследования по археологии Беларуси и России: Культурное взаимодействие древних сообществ конца VII – II тыс. до н.э. верховьев Западной Двины и Днепра (технологические и хозяйственные объекты). – под. ред. Г.Н. Поплевко. – С-Пб: Инфинити, 2014. – С. 96–119.

2015

Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі [Карты]: вучэбны наглядны дапаможнік для ўстаноў вышэйшай адукацыі / складзена і падрыхтавана да друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам "Белкартаграфія" ў 2014 г.; рэдактар Г.С. Малышава; спецыяльны змест распрацавала А.У. Зуева. - Мінск: Белкартаграфія, 2015.
Каменны век на тэрыторыі Беларусі [Карты]: вучэбны наглядны дапаможнік для ўстаноў вышэйшай адукацыі / складзена і падрыхтавана да друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам "Белкартаграфія" ў 2014 г; рэдактары: Г.С. Малышава, Т.І. Варачкіна; спецыяльны змест распрацавалі: А.У. Зуева, М.М. Чарняўскі. – Мінск: Белкартаграфія, 2015.
Зуева А.У., Ашэйчык В.У. Папярэднія вынікі раскопак паселішча Дразды 12 у 2013 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2015. – Вып. 26. – С. 300–305.
Зуева А.У., Курловіч-Бяляўская П.С. Ляўданскі і БДУ // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2015. – Вып. 26. С. 15–19.
Zuyeva A., Aszejczyk W. Nowy grób kręgu kultury ceramiki sznurowej z dorzecza górnego Niemna // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2013: strzeczenia referatów XXХ konferencji sprawozdawczej. – Lublin. – 2015. – S. 14–15.
Зуева А.В., Ашейчик В.В. Синкретизм культурных традиций рубежа  неолита – бронзового века в Верхнем Понеманье (на примере памятника Дрозды 12) // Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию В.П. Третьякова. Под редакцией В.М. Лозовского, О.В. Лозовской, А.А. Выборнова. — Спб.: ИИИМК РАН, 2015. – С. 167–170.
Ашейчик В.В., Вайтович А.В. О некоторых проблемах формальной типологии каменного инвентаря позднего неолита – начала эпохи бронзы (на примере треугольных наконечников стрел с памятника Дрозды 12, Западная Беларусь) // Методы изучения каменных артефактов. Материалы международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, 16 – 18 ноября 2015 г.). Отв. ред. С.А. Васильев, В.Е. Щелинский — Спб.: ИИИМК РАН, 2015. – С. 42 – 46.
Вайтовіч А. Скапленне крамянёвых артэфактаў на паселішчы Краснасельскі-8 у Сярэднім Пароссі: функцыянальная і культурна-храналагічная інтэрпрэтацыя // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра: зборнік навуковых артыкулаў памяці М.М. Чарняўскага / уклад.: В.У. Ашэйчык; М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск: А.М. Янушкевіч, 2015. – С. 93–109.
Вайтовіч А.У., Курловіч-Бяляўская П.С. “Если бы на мою долю выпала честь преподавать первобытную культуру и археологию в Белгосуниверситете…”, альбо ўніверсітэцкая археалогія ў 1921–1931 гг. // Российские и славянские исследования. – 2015. Вып. Х. – С. 240 – 248.

2016

Вайтовіч А.У., Ашэйчык В.У. Новае пахаванне кола культуры шнуравой керамікі на Верхнім Панямонні // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2013–2014 гг. – 2016. – Вып. 27. – С. 197 – 205.
Vaitovich A. Die Rolle der Kugelamphorenkulturbei der Entwicklung der Gesellschaftenim Gebiet des oberen Njemen während des dritten und zu Beginn des zweiten Jahrtausends v. u. Z. // Lehren – Sammeln – Publizieren. - Dem Hochschullehrer, Museumsmann und Verleger Hans-JügenBeierum 60. Geburtstagvon Freunden und Kollegengewidmet. –J.Beran, R. Einicke, V. Schimpff, K. Wagner, T. Weber (Hrsg.). – Leipziger Universitеtsverlag, 2016. – P. 245–263.
Tkachou A., Wajtowicz A., Aszejczyk W., Linewicz S., Tkaczowa M., Waszanau A., Wilient-Sczerbacz S. Badania na stanowisku Kamianiuki 1 w Puszczy Białowieskiej w roku 2015 // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukraine w roku 2015: strzeczenia wystąpień XXХII konferencji sprawozdawczej. – Lublin. – 2016. – S. 16.
Asheichyk V., Vaitovich A. A Late Neolithic Burial from the Drazdy 12 Site in the Upper Neman Region (Western Belarus) // Lietuvos Archeologija. 2016. – T. 42. – P. 105–125.
Kalicki S., Zuyeva A. Znaczenie krzemienia narzutowego w rejonie kopalni krzemieniakredowego w Krasnym Siole – zarys problematyki na przykładzie badań w latach 2008–2009// Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach. – 2016. – T. 8. – Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w “Mądraline” w Otwocku, 18–20 października 2010 r. – S. 213–220.

2017

Вайтович А.В. Кремневые рубящие орудия из шахт и мастерских около деревни Карповцы в Белорусском Понеманье: технология производства и культурно-хронологическая идентификация // Древний человек и камень: технология, форма, функция. – Отв. ред.: С.А. Васильев, В.Е. Щелинский – СПб.: Петербургское востоковедение, 2017. –С. 152–164.
Вайтовіч А.У., Ашэйчык В.У. Праблемы фарміравання і функцыянавання беларускай археалагічнай лексікі (на прыкладзе тэрміналогіі, якая выкарыстоўваецца для апісання крамянёвых артэфактаў) // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання [Электронны рэсурс]:матэрыялы IV Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 17 сак. 2017 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [іінш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 55–60.
Asheichyk V., VaitovichА.,Vashanau A. Long distance distribution of flint raw material in the Stone Age: Examples from Belarus. // Flint in time and space – Тime and space in flint. Characteristic and distribution of siliceous rocks in prehistory. Papers of the international scientific conference, Warsaw, Poland, May 18–20, 2017. – IAE PAN, 2017. – P. 17–18.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.