Рус Бел Eng De Cn Es
Казакова Ирина Валерьевна

Казакова Ирина Валерьевна

Высшее учебное заведение, который закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет (1989); специальность "белорусский и русский языки и литературы".

 Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: мифология, фольклористика, этнография, белорусская культура, белорусоведение.
 
Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Этническое сознание и этнопсихология белорусов (на материале семейной и обрядовой поэзии Могилевщины)", 1993, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор А.С. Федосик.
 
Название докторской диссертации, год защиты, научный консультант:  "Мифологическо-фольклорная специфика белорусской традиционной культуры", 2000. Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор А.С. Федосик.

Казакова, І. В. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў / І. В. Казакова. – Мінск : Універсітэцкае, 1995. – 151 с.

Казакова, І. В. Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры / І. В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1997. – 120 с.

Казакова, І. В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем / І.В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1999. – 203 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: курс лекцый / І. В. Казакова. – Мінск : Палікрафт, 2003. – 195 с.

Казакова, І. В. Фальклорная спадчына Магілёўшчыны (Хоцімскі раён) / І. В. Казакова. – Мінск: Паркус плюс, 2012. – 180 с. (2-е выданне дапоўненае, на беларускай і англійскай мовах).

Казакова, І. ВКаменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі / І. В. Казакова. – Мінск : Светач, 2004. – 176 с. (на беларускай і англійская мовах; 2-е выд. 2009 г.).

Казакова, И. В. Культура Турции / И. В. Казакова. – Минск: Паркус плюс, 2007. – 135 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: Тэставыя заданні: вучэб.-метад. дапам. / І. В. Казакова. – Мінск : РІВШ, 2006. – 132 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: вучэб. дапам. / І.В. Казакова, – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 309 с. (з грыфам Міністэрства адукацыі)

Казакова, І. В. Песні беларускага народа: метад. зб. / І.В. Казакова, Бел. дзярж. ун-т. – Мінск : Паркус плюс, 2007. – 68 с.

Казакова, І. В. Функцыянальная роля тэматычнага кабінета ў адукацыйным працэсе вышэйшай навучальнай установы: метад. дапам. / І. В. Казакова; Бел. дзярж. ун-т, філал. фак. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 16 с.

Тэставыя заданні па курсу «Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры» для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 05 Рамана-германская філалогія / І. В. Казакова.– Мінск : БДУ, 2009. – 16 с.

Казакова, І. В. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб.-метад. дап. для студэнтаў выш. навуч. устаноў / І. В. Казакова.– Мінск : РІВШ, 2009. – 72 с.

100 тестов по славянской мифологии (для студентов филологических факультетов вузов (специальности 1-21 05 01 “Белорусская филология”, 1-21 05 02 “Русская филология”, 1-21 05 04 “Славянская филология”)) / сост. И. В. Казакова. – Минск : БГУ, 2011. – 16 с.

Казакова, І. В. Беларускі абрадавы фальклор: Нацыянальная спецыфіка: вуч.-метад. дапаможнік / І. В. Казакова. – Мінск : Паркус плюс, 2012. – 54 с.

Казакова, И. В. Белорусская и китайская свадьбы: сравнительный аспект / И. В. Казакова // Пути Поднебесной: сб. научных трудов. Вып. 3. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.Н. Гордей (отв. ред.), Гун Цзяньвэй (зам. отв. ред.). – Минск: РИВШ, 2013. – С. 324–334.

Казакова, І. В. Вясельныя абрады беларусаў і кітайцаў (вяселле і дзіехун) / І. Казакова // Роднае слова. – № 2. – 2014. – С. 84–87.

Казакова, І. В. Беларускі і турэцкі вясельны абрады / І.В. Казакова // Роднае слова. – № 4. – 2014. – С. 82–84.

Казакова,І.В. Жаночыя вобразы ў міфалагічных уяўленнях кітайцаў і славян / І.В.Казакова // Роднае слова.-№7.-2014.-С.83-87.

Казакова,І.В. Роля жанчын ў традыцыйных абрадах беларусаў і кітайцаў/ І.В.Казакова // Веснік БДУ,серыя 4.- 2014. - № 1.-С.8-12.

Казакова,І.В. Канцэпцыі міфа і міфалогіі у розных навуковых даследаваннях:матэрыялы для самаст. падрыхт. студэнтаў / І.В.Казакова.-Мінск : Паркус плюс, 2014.- 32 с.

Казакова,І.В. Беларуская і кітайская традыцыйныя народныя культуры: параўнальны аспект/І.В.Казакова. - Мінск: Паркус плюс, 2014.- 156 с.

Славянская мифология

Славянская мифология_тесты
типовая программа Славянская мифология

Практычны матэрыял

Вобразы славянскай міфалогіі ў беларускім арнаменце
Деревья и животные в славянской мифологии
Лесавік
Мифологические птицы славян
Ніжэйшая міфалогія
Образы славянской мифологии
Святы Ілля
Славянскі пантэон
СЛАВЯНСКІЯ БАГІ
Хатнія духі і духі прыроды
Асноўныя славянскія міфалагемы (Зямля, Сонца, Поўня)
Прэзентацыя Асноўныя славянскія міфалагемы

Фольклористика

Тыпавая праграма_Фалькларыстыка
Беларускі фальклор_Курс лекцый
Тесты
Хрэстаматыя_Беларускі народны каляндар
Хрэстаматыя_Песенны фальклор Магілёўшчыны
Хрэстаматыя_Песні беларускага народа

Практычны матэрыял

Практычныя заняткі
Беларуская вышыўка
Беларуская ткацтва
Жаночы сялянскі касцюм на Беларусі VI - пач. ХХІ ст.
Замовы
Традыцыйнае жаночае адзенне

История и теория мировой культуры

Тыпавая праграма_Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры
История и теория мировой культуры_учебно-методическое пособие

Практычны матэрыял

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
Культура Месопотамии
Культура Туркмении
Культура Турции
Культура Японии
Архітэктура і скульптура Індыі
Народы Паўднёва-Усходняй Азіі
)