Рус Бел Eng De Cn Es
Решетникова Нина Борисовна

Решетникова Нина Борисовна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет; специальность «Белорусский и язык и литература, русский язык и литература».

Научные отрасли, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: методика преподавания литературы, славянские литературы (чешская литература), компаративистика.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Изучение большого эпического произведения в курсе белорусской литературы в старших классах"; 1991 г., научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор Браже Т. Г.

Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйнай школы з профільным і паглыбленым вывучэннем беларускай літаратуры, ліцэяў, гімназій. - Мінск: Народная асвета, 2001. - 573 с. (у сааўтарстве).

Беларуская літаратура: эксперымент. вуч. дапам. для 11-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з беларус. і рус. мовамі навучання (павышаны і паглыблены узроўні). - Мінск: Мастацкая літаратура, 2004. - 477 с. (у сааўтарстве).

Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 9 класа: у 2-х частках. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. - 374 с., 378 с. (у сааўтарстве).

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя (біяграфіі, бібліяграфія, літаратурная крытыка). - Мінск: Паркус плюс, 2008. - 308 с. ( у сааўтарстве).

Рашэтнікава, Н. Б. Гэты цудоўны край - зямля чэхаў...: Выбраныя творы з чэшскай літаратуры ХІХстагоддзя: вучэб. дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта / Н. Б. Рашэтнікава. - Мінск, 2009. - 174 с.

Рашэтнікава, Н. Б. "Ад падання да рамана". Выбраныя творы чэшскай прозы ХІХ - перашй паловы ХХ стагоддзя: вучэб. дапаможнік. Мінск, Выд. цэнтр БДУ, 2010. - 163 с.

Рашэтнікава, Н. Б. Юнацтва сінія арэлі: Хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 9 класе /- Мн.: Ураджай, 2001. - 480 с. (у сааўтарстве)

Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры: вуч.-метад. дапаможнік. - Мінск, БДУ, 1996. - 63 с. (у сааўтарстве з Дылеўскай В. Ю.)

Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб. праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія / склад. В. Ю. Дылеўская, В. У. Праскаловіч, Н. Б. Рашэтнікава. - Минск: РІВШ, 2005. - 37 с.

Беларуская літаратура V-Х класы. Праграмы для устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання, з 12-гадовым тэрмінам навучання. - Мінск, НІА, 2006. - 144 с. (у сааўтарстве).

Рашэтнікава, Н. Б. Метадалогія літаратуразнаўчага аналізу на ўроках беларускай літаратуры ў старшых класах // Веснік БДУ. Серыя 4. № 3. - 2009. - С. 110-113.

Рашэтнікава, Н. Б. Аналіз і інтэпрэтацыя мастацкага твора на ўроках беларускай літаратуры // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. артыкулаў. Вып.2. - Мінск: БДУ, 2003. - С. 52-55.

Рашэтнікава, Н. Б. Спецыфіка работы з літаратурным і культурным кантэкстам на ўроку ў сярэдняй школе // Актуальныя праблемы літаратурнай адукацыі на сучасным этапе рэформы школы. - Мінск: НДА, 2003. - С. 127-132.

Рашэтнікава, Н. Б. Камунікатыўна-дзейнасны падыход на ўроках беларускай літаратуры // Метадычныя і метадалагічныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. артыкулаў. Вып. 3. - Мінск: РІВШ БДУ, 2004. - С. 31-35.

Рашэтнікава, Н. Б. Энцыклапедыя як спосаб літаратурнага навучанняў французскай метадычнай школе // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Вып. 7. Мінск, "Паркус-плюс", 2009. - С. 244-129.

Рашэтнікава, Н. Б. Метадычная школа прафесара Марыі Дудзік (Вроцлаўскі ўніверсітэт, Польшча) // Навукова-метадычны зборнік. Вып. 8. Мінск БДУ, "Паркус-плюс", 2009. - С. 129-134.

Рашэтнікава Ніна. Узаемадачыненне чэшскага і беларускага првгожага пісьменства: жанр балады // Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Мінск, БДУ, 2009. - С. 108-116.

Рашэтнікава Ніна. Некаторыя аспекты тыпалогіі чэшскай і беларускай літаратур: паэтыка сюжэтаў // Міфалогія, фальклор, літаратура. Праблемы паэтыкі: зб. навук. артыкулаў. Вып. 6. - Мінск: БДУ, 2008. - С. 93-99.

Рашэтнікава, Н. Б. Суб'ектыўнае і аб'ектыўнае ў творчасці Якуба Коласа і Бажэны Немцавай // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. науч. ст.: в 2-х ч. Ч. I. - Минск: РИВШ, 2007. - С. 260-264.

Рашэтнікава, Н. Б. "Страконіцкі дудар" Ёзэфа Каетана Тыла // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. научных статей: в 2-х ч. Ч. 2. - Гродно: ГрГУ, 2008. - С. 217-224.

Рашэтнікава Н. Б. Аўтарэфармісцкая паэтыка ранняга Якуба Арбеса "Шэравокі дэман" / Н. Б. Рашэтнікава // Чтение: рецензия и интерпретация: сб. научных статей. – Вып. 2. – Ч.1. – Гродно:ГрГУ , 2011. – С. 348-353.

Рашэтнікава Н. Б. Чэшскі вобраз свету (па аповесці Бажэны Немкавай "Бабуля") / Н. Б. Рашэтнікава // Міфалогія-фальклор-літаратура: пытанні паэтыкі: зб. навуковых прац. – Вып. 8. – Мінск:БДУ, 2012.

Рашэтнікава Н. Б.Камунікатыўная стратэгія ў развіцці мовы вучняў [з вопыту работы навуковай школы прафесара Марыі Дудзік (Вроцлаўскі ўніверсітэт, Польшча)] / Н. Б. Рашэтнікава // Супольнасць традыцыі –садружнасць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2012. – С. 208-214.

Рашэтнікава Н. Б. Вывучэнне лірычнага твора на прапедэўтычным этапе літаратурнай адукацыі / Н. Б. Рашэтнікава //Роднае слова. - №7. – 2014. – С. 45-48. 

)