Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Денисенко Вера Сергеевна

КонтактДенисенко Вера Сергеевна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальностьБелорусский государственный университет, филологический факультет, отделение «белорусская филология». Специальность «Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы».

Области литературоведения, в которых может выступать экспертом: фольклорная несказочная проза, заговоры в мировом контексте, индоевпроейские корни белорусского фольклора.

Название кандидатской диссертации, над которой работает: «Беларускі фальклор у індаеўрапейскай культурнай спадчыне: дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнага».

Сфера архетыпічнага ў рамане В. Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці» // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: Зборнік навуковых прац. Выпуск 3. – Мінск: РІВШ, 2004. — С. 126 – 130.

Псіхалінгвістычны аспект беларускіх сямейна-бытавых песень // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. — Мінск: Бестпрынт, 2005. — С. 127 – 135.

Гендэрны кампанент стылю сямейна-бытавых песень. // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 27-28 крас. 2006 г., г. Мінск / Рэдкал.: Роўда І. С. і інш. — Мінск: Паркус плюс, 2006. — С. 175 – 180.

Гендэрны партрэт фальклорнага аўтара сямейна-бытавых песень. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. — Мінск: Бестпрынт, 2006. – С. 244 – 249.

Рэшткі індаеўрапейскага жаночага культу на Палессі. // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: 2007. – С. 73– 76.

Матыфема насілля ў беларускіх сямейна-бытавых песнях // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4. / Пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 162 – 167.

Аповесць Э. Скобелева “Хлапчукі купілі востраў” і традыцыі маладнякоўскай прыгодніцкай прозы // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (да 80-годдзя НАН Беларусі). (Мінск, 28 мая 2008 года). / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. –С. 377–381.

Рускамоўная літаратура Беларусі як аб’ект вывучэння // «Скарына і наш час» IVміжнародная навуковая канф. (2008, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарына і наш час», 13-14 лістапада 2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч.2 / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 228 – 230.

Тыпалогія стылю мужчынскіх і жаночых сямейна-бытавых песень// Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 3 (54) Ч. 2. 2009. С. 65 – 70.

«Мирослав, князь Дреговичский» Эдуарда Скобелева: спецыфіка жанру // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19–20 лістапада 2009 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – С. 133 – 134.

Рускамоўная літаратура Беларусі і літаратурны білінгвізм // Молодёжь в науке – 2009: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / редкол.: Коваленя (гл. ред.), В.В. Гниломёдов [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 364 – 368.

Стыль і гендэр: праблема суаднясення катэгорый у літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 536–541.

Русскоязычная литература Беларуси: проблема определения и самоопределения // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы второй международной научно-практической конференции: Электронная  книга. – СПб., 2010.

Рэцэпцыя фальклорных жанраў у беларускай рускамоўнай раманістыцы другой паловы ХХ стагоддзя // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 247 – 251.

Мадыфікацыі жанраў фальклорнай няказкавай прозы ў аповесцях Лідзіі Вакулоўскай // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай; уклад. В.В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 279–283.

Белорусская русскоязычная литература: этапы становления // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Междунар.научн.-практ. конф. (27–28 апреля 2011 г.). – Могилёв: УО “МГУ им. А. А. Кулешова”, 2011. – С. 213–216.

Рускамоўная літаратура Беларусі канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / В.І. Палукошка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманітарных навук. – 2012. – № 2. – С. 107–112.

Максім Гарэцкі і беларуская рускамоўная літаратура // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХІ Гарэцкіх чытанняў. Мінск: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, 2013. – С. 179–182.

Рускамоўная літаратура Беларусі канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / В.І. Палукошка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманітарных навук. – 2012. – № 2. – С. 107–112.

Максім Гарэцкі і беларуская рускамоўная літаратура // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХІ Гарэцкіх чытанняў. Мінск: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, 2013. – С. 179–182.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.