Version for weaknessers
Рус Бел Eng De Cn Es
Training materials
Reshetnikova Nina Borisovna

Education: graduate of Belarusian State University ( Belarusian Language and Literature, Russian Language and Literature)

Research interests and experience: Methods of teaching literature, Slavic Literature (Czech Literature), Comparative Linguistics.

Degrees:

Candidate of Pedagogy (PhD), " The study of a large epic work in the course of the Belarusian literature in the upper forms " (1991) (Adviser: T.G. Brazhe,Doctor of Pedagogy,  Professor).
Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйнай школы з профільным і паглыбленым вывучэннем беларускай літаратуры, ліцэяў, гімназій. - Мінск: Народная асвета, 2001. - 573 с. (у сааўтарстве).
Беларуская літаратура: эксперымент. вуч. дапам. для 11-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з беларус. і рус. мовамі навучання (павышаны і паглыблены узроўні). - Мінск: Мастацкая літаратура, 2004. - 477 с. (у сааўтарстве).
Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 9 класа: у 2-х частках. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. - 374 с., 378 с. (у сааўтарстве).
Беларуская літаратура ХХ стагоддзя (біяграфіі, бібліяграфія, літаратурная крытыка). - Мінск: Паркус плюс, 2008. - 308 с. ( у сааўтарстве).
Рашэтнікава, Н. Б. Гэты цудоўны край - зямля чэхаў...: Выбраныя творы з чэшскай літаратуры ХІХстагоддзя: вучэб. дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта / Н. Б. Рашэтнікава. - Мінск, 2009. - 174 с.
Рашэтнікава, Н. Б."Ад падання да рамана". Выбраныя творы чэшскай прозы ХІХ - перашй паловы ХХ стагоддзя: вучэб. дапаможнік. Мінск, Выд. цэнтр БДУ, 2010. - 163 с.
Рашэтнікава, Н. Б.Юнацтва сінія арэлі: Хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 9 класе /- Мн.: Ураджай, 2001. - 480 с. (у сааўтарстве)
Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры: вуч.-метад. дапаможнік. - Мінск, БДУ, 1996. - 63 с. (у сааўтарстве з Дылеўскай В. Ю.)
Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб. праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія / склад. В. Ю. Дылеўская, В. У. Праскаловіч, Н. Б. Рашэтнікава. - Минск: РІВШ, 2005. - 37 с.
Беларуская літаратура V-Х класы. Праграмы для устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання,  з 12-гадовым тэрмінам навучання. - Мінск, НІА, 2006. - 144 с. (у сааўтарстве).
Рашэтнікава, Н. Б. Метадалогія літаратуразнаўчага аналізу на ўроках беларускай літаратуры ў старшых класах // Веснік БДУ. Серыя 4. № 3. - 2009. - С. 110-113.
Рашэтнікава, Н. Б. Аналіз і інтэпрэтацыя мастацкага твора на ўроках беларускай літаратуры // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. артыкулаў. Вып.2. - Мінск: БДУ, 2003. - С. 52-55.
Рашэтнікава, Н. Б. Спецыфіка работы з літаратурным і культурным кантэкстам на ўроку ў сярэдняй школе // Актуальныя праблемы літаратурнай адукацыі на сучасным этапе рэформы школы. - Мінск: НДА, 2003. - С. 127-132.
Рашэтнікава, Н. Б. Камунікатыўна-дзейнасны падыход на ўроках беларускай літаратуры // Метадычныя і метадалагічныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. артыкулаў. Вып. 3. - Мінск: РІВШ БДУ, 2004. - С. 31-35.
Рашэтнікава, Н. Б. Энцыклапедыя як спосаб літаратурнага навучанняў французскай метадычнай школе // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Вып. 7. Мінск, "Паркус-плюс", 2009. - С. 244-129.
Рашэтнікава, Н. Б. Метадычная школа прафесара Марыі Дудзік (Вроцлаўскі ўніверсітэт, Польшча) // Навукова-метадычны зборнік. Вып. 8. Мінск БДУ, "Паркус-плюс", 2009. - С. 129-134.
Рашэтнікава Ніна. Узаемадачыненне чэшскага і беларускага првгожага пісьменства: жанр балады // Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Мінск, БДУ, 2009. - С. 108-116.
Рашэтнікава Ніна. Некаторыя аспекты тыпалогіі чэшскай і беларускай літаратур: паэтыка сюжэтаў // Міфалогія, фальклор, літаратура. Праблемы паэтыкі: зб. навук. артыкулаў. Вып. 6. - Мінск: БДУ, 2008. - С. 93-99.
Рашэтнікава, Н. Б. Суб'ектыўнае і аб'ектыўнае ў творчасці Якуба Коласа і Бажэны Немцавай // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. науч. ст.: в 2-х ч. Ч. I. - Минск: РИВШ, 2007. - С. 260-264.
Рашэтнікава, Н. Б. "Страконіцкі дудар" Ёзэфа Каетана Тыла // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. научных статей: в 2-х ч. Ч. 2. - Гродно: ГрГУ, 2008. - С. 217-224.
)
© Belarusian State University
Address: 220030, Minsk, 4, Nezavisimosti avenue, Republic of Belarus.
Phone/Fax (017) 226-59-40. Url: .
When copying materials reference to the site is required. All rights reserved.