Version for weaknessers
Рус Бел Eng De Cn Es
Samatiya Irina Nikolayevna
Samatiya Irina Nikolayevna

Education: graduate of Belarusian State University ( Belarusian Language and Literature, Russian Language and Literature)

Research interests and experience: Belarusian language teaching methods in higher educational institutions, institutions that provide general secondary education with the Russian and Belarusian languages ​​of instruction.

Degrees:

Candidate of Pedagogy (PhD), "Functional orientation of studying the noun in the Belarusian language, based on generalized notions of closely related bilingualism" ( 1992) (Adviser: M.G. Yalensky).
Саматыя, І. М. Некаторыя асаблівасці вывучэння марфалогіі беларускай мовы ў 4 класе школ з рускай мовай навучання. - Мінск: НДІП, 1986. - 38 с.
Выкладанне беларускай мовы ў школе: дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў / М. Г. Яленскі, Л. С. Васюковіч, І. М. Саматыя і інш. - Мінск: Народная асвета, 1994. - 239 с.
Саматыя, І. М. «Методыка роднай мовы» К. Міцкевіча і В. Тэпіна // Беларуская мова і літаратура. - 1995. - Вып. 1. - С. 113-126.
Праграма-мінімум для кандыдацкага экзамену па спецыяльнасці "Тэорыя і методыка навучання беларускай мове". - Мінск: НІА, 1996. - 24 с. (у сааўтарстве).
Беларуская мова. Сінтаксіс і пунктуацыя: падручнік для 8 класа школ з беларускай мовай навучання / Л. А. Антанюк, З. І. Бадзевіч, М. В. Кныш, І. М. Саматыя. - Мінск: Бервіта, 1997. - 256 с.
50 асноўных правілаў беларускай пунктуацыі: дапаможнік для вучняў старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. - Мінск: Сучаснае слова, 2000. - 224 с.
Дыдактычны матэрыял па беларускай мове: дапаможнік для вучняў 8 класа агульнаадукацыйных школ з бел. мовай навучання / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя.  - Мінск: НМЦентр, 2002. - 144 с.
Саматыя, І. М. Вывучэнне сінтаксісу (словазлучэнне, просты сказ) у школах з беларускай мовай навучання // Пытанні тэорыі і практыкі навучання роднай мове. - Мінск: НІА, 2002. - С. 94-177.
Саматыя, І. М. Навучанне чытанню на ўроках беларускай мовы // Лекции по актуальным вопросам методики преподавания русского и белорусского языка. - Минск: БГУ, 2003. - С. 85-102.
Зборнік дыктантаў па беларускай мове: 5-9 класы (з дадатковыми заданнямі і адказамі): дапам. для настаўнікаў / М. А. Сушко, І. М. Саматыя. - 4-е выд., дапрац. - Мінск: Аверсэв, 2005. - 160 c. 
Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэдн. адукац, з бел. і рус. мовамі навучання (базавы і павышаны ўзроўні). - Мінск, НІА, 2005. - 328 с. (у сааўтарстве).
Саматыя, І. М. Функцыянальная накіраванасць вывучэння сінтаксісу беларускай мовы // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэбныя праграмы спецкурсаў для вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 55-60.
Саматыя, І. М. Выпрацоўка навыкаў маўленчай дзейнасці школьнікаў на ўроках беларускай мовы ў школе // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэбныя праграмы спецсемінараў для вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 77-82.
Саматыя, І. М. Праблема фарміравання этнакультурнай кампетэнцыі на ўроках беларускай мовы // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3. - Мінск: Бестпрынт, 2006. - С. 32-37.
Саматыя, І. М. Работа з тэкстам як форма правядзення кантролю па беларускай мове // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. арт. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 63-68.
Беларуская мова // Прыкладнае планаванне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры ў 9 класе ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі. - Мінск: Аверсэв, 2006. -  С. 4-43 (у сааўтарстве).
Тэсты па беларускай мове: 9-ы клас / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. - Мінск: Юніпрэс, 2006. - 192 с.
Саматыя, І. М. Табліцы з элементамі НЛП - кампанент ВМК па беларускай мове для 9 класа // Сучасныя падыходы да варыятыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. - Мінск: РІВШ, 2007. - С. 95-102.
Дыдактычны матэрыял па беларускай мове: 9-ы клас: дапаможнік для настаўнікаў / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. - Мінск: НІА, 2007. - 168 с.
Саматыя, І. М. Вера ў творчыя сілы Бацькаўшчыны (прадмова да выдання) // Якуб Колас. Другое чытанне для дзяцей беларусаў. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. - С. 5-20.
Методыка выкладання беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей / пад рэд. М. Г. Яленскага. - Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. - 448 с. (у сааўтарстве).
Саматыя, І. М. Выніковы кантроль па беларускай мове за курс агульнаадукацыйнай школы (10 клас) // Актуальные направления методики преподавания русского языка в современной социокультурной ситуации: сб. научных трудов. - Минск: Изд. центр БГУ, 2008. - С. 143-149.
Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы ў 8 класе агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання // Беларуская мова і літаратура: 7-8 кл: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне: дапаможнік для настаўнікаў. - Мінск: НІА, Аверсэв, 2008. - С. 31-64 (у сааўтарстве).
Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы ў 9' класе агульнаадукацыных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання // Беларуская мова і літаратура: 9 кл: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне: дапаможнік для настаўнікаў. - Мінск: НІА, Аверсэв, 2008. - С. 4-51 (у сааўтарстве).
Саматыя. І. М. Дыдактычныя асновы распрацоўкі і выкарыстання вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове // Научные труды института образования. - Мінск: НІА, 2008. - С. 224-232.
Беларуская мова і літаратура: 8-9 кл.: прыкладнае календарна-тэматычнае планаванне: дапам. для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / І. М. Саматыя [і інш.]. - Мінск: НІА: Аверсэв, 2009. - 112 с.
Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 8 класа ўстаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя. - Мінск: НІА, 2009. - 270 с.
Беларуская мова. Дзяржаўны экзамен. Вучэбная праграма для студ. спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія" / склад. З. І. Бадзевіч, С. А. Важнік, І. М. Саматыя, Г. К. Чахоўскі і інш. - Мінск: БДУ, 2010. - 69 с.
Саматыя, І. М. Шляхі рэалізацыі асобасна арыентаванага падыходу пры навучанні беларускай мове // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. - Мінск: РІВШ, 2010. - С. 83-88.
Саматыя, І. М. Фарміраванне каштоўнаснага погляду на родную мову // Современная образовательная среда: приоритетные направления развития: материалы международной научной конференции. - Минск, 2010. - С. 111-116.
)
© Belarusian State University
Address: 220030, Minsk, 4, Nezavisimosti avenue, Republic of Belarus.
Phone/Fax (017) 226-59-40. Url: .
When copying materials reference to the site is required. All rights reserved.