Version for weaknessers
Рус Бел Eng De Cn Es
Proskalovich Olga Vladimirovna
Proskalovich Olga Vladimirovna

Education: graduate of Belarusian State University ( Belarusian Language and Literature, Russian Language and Literature).

Research interests and experience: Belarusian literature teaching methods, in particular creative students’ writing, Innovative educational technology, Student-oriented training, Teaching rhetoric.

Degrees:

Candidate of Pedagogy (PhD), "Development of literary and creative abilities of students (based on folklore)” (2000)
(Adviser:  L.D. Sinkova, Doctor of Philology, Professor).
Праскаловіч, В. У. Народная педагогіка як сродак развіцця творчых здольнасцей вучняў: Парады настаўніку // Народная педагогіка беларусаў. - Мінск: НДІ адукацыі, 1996. - С. 132-157.
Праскаловіч, В. У. Віктар Карамазаў // Родная літаратура ў 9 класе. - Мінск: Асар, 2000. - С. 213-222.
Праскаловіч, В. У. Вывучэнне апавядання Францішка Багушэвіча "Тралялёначка" // Беларуская мова і літаратура. - 2002. - Вып. 2. - С. 73-87.
Праскаловіч, В. У. Вывучэнне біяграфіі пісьменніка ў школе як метадычная праблема. Вывучэнне драматургіі ў школе // Лекции по актуальным вопросам методики преподавания русской и белорусской литературы. - Минск: БГУ, 2003. - С. 43-68.
Праскаловіч, В. У. Літаратурная творчасць школьнікаў. Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў // Формы контроля самостоятельной работы студентов по методике преподавания литературы. - Минск: БГУ, 2003. -С.  44-67.
Праскаловіч, В. У. Навучанне мастацкай камунікацыі на ўроках літаратуры // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: Сб. науч. ст. - Вып.4. - Минск: БГУ, 2002. - С. 32-34.
Праскаловіч, В. У. Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў: метадалагічны аспект // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: Зборнік навуковых артыкулаў. Вып 1. - Мінск: БДУ, 2002. - С. 30-33.
Праскаловіч, В. У. Літаратурная творчасць школьнікаў // Лекции по актуальным вопросам методики преподавания русской и белорусской литературы: пособие для студентов филологических факультетов вузов. - Минск: БГУ, 2003. - С. 58-76.
Праскаловіч, В. У. Літаратурная творчасць школьнікаў // Формы контроля самостоятельной работы студентов по методике преподавания белорусской и русской литературы: учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов филологич. фак. ун-та. - Минск: БГУ, 2003. - С. 7-18.
Праскаловіч, В. У. Тэхналогія рэфлексіі ў педагагічным працэсе // Инновационные методические решения в преподавании филологических дисциплин: сб. науч. ст. - Минск: РИВШ БГУ, 2004. - С. 28-30.
Праскаловіч, В. У. Аб выкарыстанні фальклору ў развіцці культурнай асобы // Метадычныя і метадалагічныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зборнік навук. арт. - Мінск: РІВШ БДУ, 2004. - Вып. 3. - С. 28-31.
Проскалович, О.В. Педагогическая интонация как единица коммуникативно-речевой эффективности // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. - Минск: РИВШ БГУ,  2004. - Вып. 6. - С. 27-31.
Методыка выкладання беларускай літаратуры: Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія / Склад. В. Ю. Дылеўская, В.У. Праскаловіч, Н.Б. Рашэтнікава. - Мінск: РІВШ, 2005. - 37 с.
Праскаловіч, В. У. Рытарычныя аспекты развіцця моўнай асобы // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэб. праграмы спецкурсаў для вышэйш. навуч. устаноў.  - Мінск: БДУ, 2006. - 108 с. - С. 34-37.
Праскаловіч, В. У. Асобасна арыентаваныя тэхналогіі навучання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэб. праграмы спецсемінараў для вышэйш. навуч. устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 59-65.
Праскаловіч, В. У. Выкарыстанне ВМК па беларускай літаратуры для 9 класа (базавы, павышаны ўзроўні) // Сучасныя падыходы да варыятыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі: Матэрыялы Рэспубліканскай  навукова-практычнай канферэнцыі. - Мінск: РІВШ, 2007. - С. 66-70. 
Праскаловіч, В. У. Мадэль "Этнашкола" ў сучасным адукацыйным працэсе // Весці БДПУ. - 2008. - № 1. - Серыя 2. - С. 101-102.  
Праскаловіч, В. У. Рэалізацыя асобасна арыентаванага падыходу  ў працэсе вывучэння твораў І. Навуменкі // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - № 6. - С. 15-19.
Праскаловіч, В. У. Праграма ўступных іспытаў  па беларускай літаратуры // Программы вступительных испытаний для поступающих в высшие учебные заведения. - Минск: НИО, 2008.
Праскаловіч, В. У. Народная педагогіка і сучасныя ідэі педагагічнай навукі ў навучальна-выхаваўчай дзейнасці школы // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі: зб. навук. арт. - Мінск: НІА, 2008. - C. 165-168.
Праскаловіч, В. У. Тэхналогія дыстанцыйнага навучання ў сістэме філалагічнай адукацыі // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования: сб. науч. ст. Вып. 9. -  Минск: РИВШ, 2008. - С. 36-44.
Праскаловіч, В. У. Тэставыя тэхналогіі па беларускай літаратуры: Праблемы і перспектывы // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - № 5. - С. 33-36.
Праскаловіч, В. У. Тэхналогія дыстанцыйная навучання: міф або рэальнасць? // Філалагічная адукацыя. - 2009. - №1. - С. 11-15.
Праскаловіч, В. У. "Выкажыся, каб я цябе ўбачыў" (Мастацтва вусных выказванняў): Вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў па беларускай літаратуры (9 клас) // Роднае слова. - 2010. - №8. - С. 18-24.
Праскаловіч, В. У. "Выкажыся, каб я цябе ўбачыў" (Мастацтва вусных выказванняў): Метадычныя рэкамендацыі да факультатыўных заняткаў па беларускай літаратуры (9 клас). Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў. - Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. - 89 с.
Праскаловіч, В. У. "Выкажыся, каб я цябе ўбачыў" (Мастацтва вусных выказванняў): Дыдактычныя матэрыялы для правядзення факультатыўных заняткаў па беларускай літаратуры (9 клас). - Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010. - 97 с.
Праскаловіч, В. У. "Ад маленькага пісьменніка - да вялікага чытача": Структурна-змястоўная характарыстыка новых ВМК факультатыўных заняткаў па беларускай літаратуры // Роднае слова. - 2010. - № 8. - С. 69-73.
Праскаловіч, В. У. Особенности реализации культурологического подхода при обучении литературе в общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь // Мова і культура / Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко, Изд. Дом Д. Бураго. - Киев, 2010. - Вып. 12. - Т. IV (129). - С. 364-371.
Праскаловіч, В. У. Развіццё творчай дзейнасці вучняў як адзін з напрамкаў літаратурнага навучання ў агульнаадукацыйных установах // Современная образовательная среда: приоритетные направления развития: материалы Международ. научн. конф.: В 4 ч. - Мінск: НМУ "Нац. инст. образования", - 2010. - Ч. 2. - С. 93-98.
Праскаловіч, В. У. Практыка развіцця крэатыўнасці вучняў у сістэме літаратурнага навучання: аналіз канцэпцыі, праграм, вучэбна-метадычных комплексаў // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. - Мінск: РІВШ, 2010. - С. 70-75.
)
© Belarusian State University
Address: 220030, Minsk, 4, Nezavisimosti avenue, Republic of Belarus.
Phone/Fax (017) 226-59-40. Url: .
When copying materials reference to the site is required. All rights reserved.