Version for weaknessers
Рус Бел Eng De Cn Es
Dylevskaya Valentina Yulianovna
Dylevskaya Valentina Yulianovna

Education: graduate of Belarusian State University ( Belarusian Language and Literature, Russian Language and Literature)

Research interests and experience: Methods of Teaching the Belarusian literature, in particular study of Belarusian literature in the context of the world literature, Methods of comparative study of literature in secondary school.
Degrees:

Candidate of Pedagogy (PhD) "Methods of comparative study of Belarusian literature in the 8th-10th forms of secondary school” ( 2003). (Adviser: L.A. Murina, Doctor of Pedagogy, Professor).

Праграма для правядзення лабараторных заняткаў па методыцы беларускай літаратуры. - Мінск: БДУ, 1992. - 14 с. (у сааўтарстве).
Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў. - Мінск: БДУ, 1996. - 64 с. (у сааўтарстве).
Праграма па методыцы выкладання беларускай літаратуры: для студэнтаў філалагічных факультэтаў. - Мінск: БДУ, 1997. - 19 с. (у сааўтарстве).
Дылеўская, В. Ю. Алесь Жук // Родная літаратура ў 9 класе: Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных школ. - Мінск: Асар, 2000. - С. 209-218.
Лекции по актуальным вопросам методики преподавания русской и белорусской литературы: пособие для студентов филологических факультетов вузов. - Минск: БГУ, 2003. - 77 с. (в савторстве).
Дылеўская, В. Ю. Кантрольныя заданні па тэме "Параўнальнае вывучэнне літаратуры ў кантэксце сусветнай: з гісторыі пытання" // Формы контроля самостоятельной работы студентов по методике преподавания русской и белорусской литературы: учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов филологич. фак. ун-та  - Минск: БГУ, 2003. - С. 3-5.
Дылеўская, В. Ю. Кантрольныя заданні па тэме "Метадалагічны аспект параўнальнага вывучэння літаратур" // Формы контроля самостоятельной работы студентов по методике преподавания русской и белорусской литературы: учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов филологич. фак. ун-та  - Минск: БГУ, 2003. - С. 5-7.
Дылеўская, В. Ю. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці: 1-21 05 01 "Беларуская філалогія". - Мінск: БДУ, 2005. - 36 с. (у сааўтарстве).
Дылеўская, В. Ю. Вывучэнне беларускай літаратуры ва ўзаемадачыненні з блізкароднаснымі ў сярэдняй школе // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэбныя праграмы спецсемінараў для вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 37-42.
Дылеўская, В. Ю. Методыка параўнальнага вывучэння беларускай літаратуры ў сярэдняй школе // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэбныя праграмы спецкурсаў для вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 17-23.
Дылеўская, В. Ю. Літаратуразнаўчы досвед І. Навуменкі і праблема вывучэння беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў. - Мінск: РІВШ, 2006. - С. 280-284.
Дылеўская, В. Ю. Прынцыпы, метады, прыёмы ўзаемазвязанага вывучэння літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: зб. навук. артыкулаў. У 3 т. Т. 2. - Мінск: БДУ, 2007. - С. 53-58.
Дылеўская, В. Ю. Узростава-псіхалагічныя асаблівасці ўспрымання твораў сусветнай літаратуры вучнямі 9-10 класаў // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі. - Мінск: НІА, 2008. - С. 62-66.
Праграма педагагічнай практыкі студэнтаў 5 курса філалагічнага факультэта (спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія"). - Мінск: БДУ, 2008. - 36 с. (у сааўтарстве).
Дылеўская. В. Ю. Праблема кантэкстных сувязей у літаратурнай адукацыі: вучэбная праграма спецкурса для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. - Мінск: БДУ, 2008.
Дылеўская, В. Ю. Тэставыя заданні па методыцы беларускай літаратуры для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія па тэме "Развіццё мовы вучняў у сістэме літаратурнай адукацыі" // Материалы для контроля самостоятельной работы студентов по дисциплинам риторико-методического профиля: учебно-методическое пособие. - Минск: БГУ, 2009. - С. 18-19.
Дылеўская, В. Ю. Урокі развіцця маўлення ў сістэме практычных заняткаў па методыцы выкладання беларускай літаратуры / В. Ю. Дылеўская, С. А. Шантаровіч // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: зб. навук. артыкулаў. - Мінск: РІВШ, 2010. - С. 50-53.
)
© Belarusian State University
Address: 220030, Minsk, 4, Nezavisimosti avenue, Republic of Belarus.
Phone/Fax (017) 226-59-40. Url: .
When copying materials reference to the site is required. All rights reserved.