Version for weaknessers
Рус Бел Eng De Cn Es
Gamezo Larisa Nikolayevna
Gamezo Larisa Nikolayevna

Education: graduate of Belarusian State University ( Belarusian Language and Literature, Russian Language and Literature).

Research interests and experience: Methods for enriching vocabulary of schoolchildren and students, Humanization of education in universities and secondary schools.

Degrees:

Candidate of Pedagogy (PhD), “Methods of teaching the Belarusian lexicon and enriching vocabulary of the 5th-6th form pupils” (1992) (Adviser: L.A. Murina, Doctor of Pedagogy, Professor).

Doctor of Pedagogy, "Complex methodical system for enriching vocabulary of pupils in the process of Belarusian Language study" ( 2009).

Гамеза, Л. М. Спадзяванні на родную мову. - Мінск: Універсітэцкае, 1993. - 80 с.
Гамеза, Л. М. Лінгваметадычная сістэма ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў 5-7 класаў.- Мінск: БДУ, 2002. -133 с.
Гамеза, Л. М. Узбагачэнне слоўнікавага запасу школьнікаў пры вывучэнні прыметніка ў 6 класе // Беларуская мова і літаратура. - 2002. - № 4.  - С. 24-48.
Гамеза, Л. М. Гуманітарызацыя адукацыі ў працэсе вывучэння лексікі ў ВНУ // Сацыяльна-гуманітарныя навукі ў сістэме вышэйшай школы: Матэрыялы навукова-метадычнай канференцыі. - Мінск: Бел. дзярж. ун.-т культуры, 2003. - С. 46-50.
Гамеза, Л. М. Асаблівасці вывучэння гукавага ладу беларускай мовы ў школе // Лекции по актуальным вопросам методики преподавания русского и белорусского языка: пособие для студентов филологических факультетов вузов. - Минск: БГУ, 2003. - С. 70-77.
Гамеза, Л. М. Узбагачэнне слоўнікавага запасу школьнікаў пры вывучэнні дзеяслова // Роднае слова. - 2003. - № 5. - С. 60-61.
Гамеза, Л. М. Сучасныя падыходы да вывучэння пунктуацыі ў школе // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. арт. Вып. 2. - Мінск: БДУ, 2003. - С. 22-24.
Гамеза, Л. М. Шляхі рацыяналізацыі самастойнай работы студэнтаў-філолагаў (пры вывучэнні курса лінгвадыдактыкі) // Инновационные методические решения в преподавании филологических дисциплин: сб. науч. статей. - Минск: РИВШ БГУ, 2004. - С. 3-4.
Гамеза Л. М. Артыкуляцыйныя, акустычныя і функцыянальныя аспекты маўлення // Метадычныя і метадалагічныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. артыкулаў. - Мінск: РІВШ БДУ, 2004. - С. 19-23.
Гамеза,  Л. М. Узбагачэнне слоўнікавага запасу школьнікаў пры вывучэнні службовых часцін мовы (8 класс) // Беларуская мова і літаратура. - 2005. - № 4. - С. 27-31.
Гамеза,  Л. М. Вывучэнне марфалогіі ў функцыянальна-семантычным аспекце // Роднае слова. - 2005. - № 7. - С. 73-74.
Гамеза, Л. М. Комплексны лексічны слоўнік беларускай мовы (сінонімы, антонімы, амонімы, паронімы). - Мінск: ТэтраСістэмс, 2008. - 304 с.
)
© Belarusian State University
Address: 220030, Minsk, 4, Nezavisimosti avenue, Republic of Belarus.
Phone/Fax (017) 226-59-40. Url: .
When copying materials reference to the site is required. All rights reserved.